بررسی کمی و کیفی آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 در دو گونه قارچ آسپرژیلوس با روش HPLC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سابق کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

4 استادیار موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تجن.

چکیده

چکیده
آفلاتوکسین‌ها توسط گونه­های خاصی از قارچ­های جنس Aspergillus تولید می­شوند و در محصولات غذایی خطر همیشگی برای انسان و حیوان در نظر گرفته می­شوند. در این پژوهش میزان تولید آفلاتوکسین­های B1، B2، G1  و G2 در گونه‌های Aspergillus flavusو Aspergillus foetidus با روش HPLC بررسی شده است. قارچ­های یاد شده پس از جداسازی و خالص­سازی، مورد شناسایی قرار گرفته و در 50 میلی­لیتر محیط مایع PDB کشت، سپس در شرایط بهینه­ی رشد، نگهداری و آفلاتوکسین­های حاصل از آن­ها استخراج گردیدند. مقدار 25 میلی­لیتر از محیط حاوی آفلاتوکسین از فیلتر عبور داده شد و 10 میلی­لیتر کلروفرم به آن اضافه گردید. فاز پایینی مخلوط حاصل در محیط خلاء حلال پرانی شد. باقیمانده در سه میلی­لیتر متانول حل و فیلتر شد. در مرحله­ی بعد مقدار 20 میکرولیتر از محیط حاوی آفلاتوکسین به دستگاه HPLC تزریق و کروماتوگرام آن به دست آمد. بر اساس تحلیل داده­ها، در گونه­ی A. foetidus آفلاتوکسین­های B1، B2 وG1  به ترتیب به میزان 71/8، 3/2 و 3/1 میلی­گرم در روز 24، و آفلاتوکسین G2 به میزان 02/0 میلی­گرم روز 20 پس از کشت در 50 میلی­لیتر محیط PDB به بیشترین مقدار خود رسیدند. در گونه A. flavusآفلاتوکسین­های B2 ,B1 و G2 به ترتیب به میزان  92/487، 46/18 و 57/8 میلی­گرم در روز 20، و آفلاتوکسین G1 به میزان 49/126 میلی­گرم در روز 24 پس از کشت در 50 میلی­لیتر محیط PDB به بیشترین مقدار خود رسیدند. بیشترین توکسین تولید شده (92/487 میلی­گرم) از نوع B1 در قارچ A. flavusو کمترین آن (02/0 میلی­گرم) از نوع G2 در قارچ A. foetidus بوده ­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Quantitative and Qualitative of B1, B2, G1 and G2 Aflatoxins in Two Species of Aspergillus With HPLC Method

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Asgharnejad 1
  • Safar Ali Mahdiyan 2
  • Behnam Amiri Bashli 3
  • Seid Saman Seid Jafar Nazari 4
1 Former MSc Student of Plant Pathology, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.
4 Assistant Professor, Non-Profit High Educational institute of Tajan.
ارشاد ج، 1389. قارچ­های ایران. انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران.  
الماسیان ص، حسینی غ، سوهانی­دربان، ع و ملک زادگان ف، 1387. بررسی میزان آفلاتوکسین در بلغور ذرت. خلاصه مقالات هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی، مشهد 24 تا 26 مهر 1378، صفحه 147.
رحیمی ا، کارگر ع و زمانی ف، 1387. ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در خوراک دام مزارع گاو شیری استان چهار محال و بختیاری. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 79، صفحه­های 66 تا 71.
رنجبر ر، 1387. روش­های مختلف تشخیص توکسین­ها. مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)، شماره 10 صفحه­های 1 تا 10.
رهایی س، امام جمعه ز، رضوی س و مظاهری م، 1388. توانایی سویه لاکتوباسیلوس رامنوسوس (LBGG) GG جهت کاهش آفلاتوکسین B1 موجود در پسته. مجله الکترونیک فرآوری و نگهداری مواد غذایی، جلد اول، شماره 3. صفحه­های 51 تا 64.
میاحی م، راضی جلالی م و سلامات ن، 1386. جداسازی آسپرژیلوس و اندازه­گیری میزان آفلاتوکسین موجود در پودر ماهی، ذرت و کنجاله سویا. مجله علوم دانشگاه شهید چمران، شماره هفدم، قسمت ب: صفحه­های 95 تا 105.
Abbas KH, Cartwright DR, Xie W and Shier, WT, 2006. Aflatoxin and fumonisin contamination of corn (maize, Zea mays) hybrids in Arkansas. Crop Protection 25: 1- 9.
Agarwal VK and Sinclair B, 1997. Principles of Seed Pathology. Second ediition, CRC Press.
Barnett HL and Hunter BB, 1998. Illustrated Genera of Imperfect Fungi. 4th ed., APS Press.
Desai MR and Ghosh SK, 2003. Occupational exposure to airborne fungi among rice mill workers with special reference to aflatoxin producing A. flavus strains. Ann Agric Environ Med. 10: 159-162.
Fardos B and Magda M, 2009. Trials towards reduction of fungal growth and aflatoxin G1 production in Arabic coffee using different additives. African Journal of Food Science 3 (3): 68- 76.
Fente CA, Ordaz JJ, Vazquez BI, Franco CM and Cepeda  A, 2001. New additive for culture media for rapid identification of aflatoxin- producing aspergillus strains. Applied and Environmental Microbiology 67: 4858-4862.
Huang Ch, 2007. Mechanism of intraspecific toxin inhibition in Aspergillus flavus. A Thesis for the degree of Master of Science in The Department of Plant Pathology and Crop Physiology, Zhejiang University, China.
Khanafari A, Soudi H and Miraboulfathi M, 2007. Biocontrol of Apergillus flavus and aflatoxin B1 production in corn. Journal of Environmental and Health Science 4 (3): 163- 168.
Klich MA, 2002. Identification of Common  Aspergillus Species. CBS, Utrecht, The Netherland.
Mazaheri M, 2009. Determination of aflatoxins in imported rice to Iran. Food and Chemical Toxicology 47: 2064-2066.
Reddy KRN, Reddy CS and Muralidharan K, 2009. Detection of Aspergillus spp. and aflatoxin B1 in rice in India. Food Microbiology 26: 27-31.
Rodrigues P, Venâncio A, Kozakiewicz Z and Lima N, 2009. A polyphasic approach to the identification of a flatoxigenic and non-aflatoxigenic strains of Aspergillus Section Flavi isolated from Portuguese almonds. International Journal of Food Microbiology 129: 187- 193.
Scherm B, Palomba M, Serra D, Marcello A, and Migheli Q, 2005. Detection of transcripts of the aflatoxin genes aflD, aflO, and aflP by reverse transcription–polymerase chain reaction allows differentiation of aflatoxin-producing and non-producing isolates of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. International Journal of Food Microbiology 98: 201-210.
Sefidgar SAA, Gholampour Azizi I, Mirzaei M, Hadizade Moalem SHA, and Azarmi M, 2007. Comparative sStudy of the aflatoxin M1 in consuming pasteurized milk in Babol in winter and summer. Journal of Babol University of Medical Science 9: 27-31.
Sook Chun H, Jung Kim H, Ee Ok H, Hwang, JB, and Chung DH, 2007. Determination of aflatoxin levels in nuts and their products consumed in South Korea. Food Chemistry 102: 385-361.