شناسایی مولکولی فیتوپلاسمای همراه جاروک سنجد از برخی مناطق استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز.

2 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز.

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز.

4 دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تبریز.

چکیده

چکیده
در بازدیدهای سال­های 1391 و 1392 علایم مشابه بیماری­های فیتوپلاسمایی از قبیل زرد شدن برگ­ها، ریزبرگی، کاهش فاصله میان‏گره­ها و جاروک در تعدادی از درختان سنجد در استان آذربایجان­شرقی مشاهده شد. در همین راستا، پس از نمونه‏برداری، از رگبرگ درختان سنجد مشکوک به آلودگی با فیتوپلاسما و از درختان بدون علایم به طور جداگانه DNA کل استخراج گردید. نمونه­های DNA از نظر آلودگی به فیتوپلاسما با آزمون واکنش زنجیره ای پلی‏مراز (PCR) مستقیم و آزمون  PCRدو مرحله­ای (Nested-PCR) مورد بررسی قرار گرفتند و قطعات مورد انتظار به ترتیب با اندازه­­های تقریبی 1600 و 1200جفت باز از 14 نمونه دارای علایم بیماری تکثیر شد در حالی که قطعه‏ای از نمونه­های سالم درPCR  تکثیر نیافت. به منظور تعیین جایگاه فیلوژنتیکی، محصول PCR یکی از نمونه­های مثبت تعیین ترادف شد. جستجو در بانک جهانی ژن و آنالیز فیلوژنتیکی نشان داد که ترادف به دست آمده با فیتوپلاسماهای گروه زردی مینا (16SrI) طبقه‏بندی می‏شود. بر اساس علائم بیماری، تکثیر قطعه­ی مورد انتظار در آزمون PCR و آنالیز فیلوژنتیکی، بیماری جاروک سنجد در استان آذربایجان شرقی ماهیت فیتوپلاسمایی دارد و فیتوپلاسمای همراه متعلق به گروه RNA ریبوزومی 16SrI می باشد. این اولین گزارش از وجود بیماری­ جاروک سنجد از استان آذربایجان­شرقی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Detection of Phytoplasma Associated Witches’ Broom Disease of Russian Olive in Some Regions of East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Abasalt Hajizadeh 1
  • Reza Khakvar 2
  • Nemat Sokhand Bashir 3
  • Bahram Bageban 4
1 Former MSc Student, Department of Plant Protection, University of Tabriz.
2 Assistant Professor, Department Plant Protection, University of Tabriz.
3 Associate Professor, Department Plant Protection, University of Tabriz.
4 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, University of Tabriz.
پورعلی ح و صالحی م، 1391. تنوع ژنتیکی جدایه­های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک بادام در استان­های فارس، کرمان کردستان. بیماری­های گیاهی، جلد 48، صفحه‏های 353 تا 366.  
رئوفی د و صالحی م، 1391. تعیین برخی از ویژگی­های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در استان بوشهر. بیماری­های گیاهی، جلد 48، صفحه‏های 423 تا 431.
سخندان ن، 1383. ویروسهای گیاهی؛ عوامل بیماریزا بی همتا و گمراه کننده. ترجمه. دانشگاه تبریز. 679 صفحه.
عباسیان م و صالحی م، 1389. واکنش ارقام هسته دارها به فیتوپلاسمای عامل جاروک بادام. بیماریهای گیاهی، جلد 46، صفحه‏های 153 تا 160.
Al-Saady NA, Khan AM and Bertaccini A, 2008. Candidatus phytoplasma omanense, associated with witches-broom of cassia italica (Mill.) sprenge in Oman. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 58:461-466.
Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW and Lipman DJ, 1990.  Basic local alignment search tool. Journal of Molecular Biology 215:403-410.
Green MR and Sambrook J, 2012. Molecular Cloning: a Llaboratory Manual.4th ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
  Gundersen DE and Lee IM, 1996. Ultrasensitive detection of phytoplasmas by nested PCR assays using two universal primer pairs. Phytopathologia Mediterranea 35: 144–151.
Gundersen DE, Lee IM, Rehner SA, Davis RE and Kingsbury DT, 1994. Phylogeny of mycoplasma-like organisms (phytoplasmas): a basis for their classification. Journal Bacteriology 176:5244–5254.
Heinrich M, Botti S, Caprapa L, Arthfer W, Strommer S, Hanzer V, Katinger H, Bertaccini A and Laimer M, 2001. Improved detection methods for fruit tree phytoplasmas. Plant Molecular Biology Reporter 19:169- 179.
Lee IM, Davis RE and Gundersen DE, 2000. Phytoplasma: phytopathogenic mollicutes. Annual Review Microbiology 54:221-255.
Lee IM, Gundersen-Rindal DE and Bertaccini A, 1998. Phytoplasma: ecology and genomic diversity. Phytopathology 88:1359-1366.
Rashidi M, Chosta Y and Bahar M, 2010. Molecular identification of a phytoplasma associated with Russian olive witches broom in Iran. Plant Pathology 127:157-159.
Seemuller E, Schneider B, Maurer R, Ahrens U, Daire X, Kison H, Lorenz KH, Firrao G, Avinent L, Sears BB and Stackebrandt E, 1994. Phylogenetic classification of phytopathogenic mollicutes by sequence analysis of 16S ribosomal DNA. International Journal of Systematic Bacteriology 44:440-446.
Schneider B, Ahrens U, Kirkpatrick BC and Seemüller E, 1993. Classification of plant-pathogenic mycoplasma-like organisms using restriction-site analysis of PCR- amplified 16S rDNA. Journal of General Microbiology 139:519-527.
Smart CD, Schneider B, Blomquist CL, Guerra LJ, Harrison NA, Ahrens U, Lorenz KH, Seemuller E and Kirkpatrick BC, 1996. Phytoplasma-specific PCR primers based on sequences of the 16S-23S rRNA spacer region. Applied Environmental Microbiology 62:2988-2993.
Verdin E, Salar P, Danet JL, Choueiri E, Jreijiri F, Elzammar SL, Gelie B, Bove JM and Garnier M, 2003. 'Candidatus Phytoplasma phoenicium', a new phytoplasma associated with an emerging lethal disease of almond trees in Lebanon and Iran. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 53:833-838.
Zhang Y, Uyemoto Jk and Kirkpatrick BC, 1998. A small-scale procedure for extracting nucleic acids from woody plants infected with various phytopathogens for PCR assay. Journal Virological Methods 71:45-50.