کارایی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توت‌فرنگی به سه آفت مهم و بررسی اثر چند ترکیب زیست سازگار روی کنه ی دولکه‌ای Tetranychus urticae K.، در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 پژوهشگر سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
توت‏فرنگی در میان میوه‏های معتدله یک میوه­ی بی‏مانند می‌باشد و ایران به ‏دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب می‌تواند با تولید ارگانیک آن به یک تولید و صادرکننده­ی مهم تبدیل شود. در این تحقیق، امکان استفاده از تور ضدحشره علیه کنه­ی دولکه‏ای (Tetranychus urticae)، تریپس غربی گل (Frankliniella occidentalis) و شته­ی توت فرنگی (Chaetosiphon fragaefolii) بررسی شد. آلودگی گلخانه‏های ارگانیک و شاهد به این آفات و نیز عملکرد بوته‏ها و کیفیت (میانگین وزن یک میوه) در گلخانه‏های ارگانیک، شاهد و تجاری به صورت طرح کاملا تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت. تاثیر چند ترکیب زیست­سازگار علیه کنه­ی دولکه‌ای در قالب طرح کاملا تصادفی و به روش تاگوچی ارزیابی گردید. طبق نتایج، در گلخانه­ی ارگانیک، میزان آلودگی برگ‌ها به کنه­ی دولکه‌ای و فراوانی جمعیت تریپس طی یک ماه نمونه­برداری همواره زیر آستانه­ی زیان اقتصادی (به ترتیب آلودگی 25 درصد برگچه‌ها به کنه و پنج عدد تریپس در هر گل) قرار داشت ولی در گلخانه­ی شاهد، میزان آلودگی همواره از آستانه بالاتر بود. فراوانی جمعیت شته­ی توت‌فرنگی نیز در گلخانه­ی شاهد همواره از گلخانه­ی ارگانیک (صفر) بیشتر بود ولی در هر دو گلخانه، فراوانی جمعیت شته زیر آستانه­ی زیان اقتصادی (30 شته در هر گیاه) قرار داشت. عملکرد در گلخانه­ی تجاری (4/317 گرم بر بوته) از گلخانه­ی ارگانیک (9/216 گرم بر بوته) بیشتر بود، ولی از نظر وزن یک میوه بین این دو گلخانه (به ترتیب 1/12 و 91/11 گرم) اختلاف معنی‏داری وجود نداشت. دو بار استفاده از نیم‌آزال به فاصله­ی دو روز در غلظت 12000 پی‌پی‌ام به میزان 40 میلی‌لیتر برای هر گلدان به خوبی توانست کنه­ی دولکه‏ای را کنترل کند. با توجه به نتایج، استفاده از تورهای ضدحشره با مش مناسب جهت جلوگیری از ورود این سه آفت به داخل گلخانه، و نیز استفاده از فرمولاسیون‌های تجاری حاوی آزادیراکتین در تولید ارگانیک توت‌فرنگی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Insect-Proof Screen in Reducing Infestation of Strawberry by three Important Pests and Effects of Some Biorational Compounds on the two-Spotted Spider Mite Tetranychus urticae K., Under Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • Lila Kiani 1
  • Mohsen Yazdanian 2
  • Bahram Tafaghodinia 3
  • Mohammad Hasan Sarailoo 4
1 Former MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professors, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Associate Professors, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Researcher, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran.
بهنامیان م و مسیحا س، 1384. توت‌فرنگی. انتشارات ستوده، تبریز.
رفیعی کرهرودی غ و اکبرزاده ا، 1386. راهنمای آبکشت. انتشارات دانشگاه تهران.
کمال‌پور م، 1385. مدیریت تلفیقی تولید ارگانیک خیار در شرایط گلخانه. پایان‏نامه­ی کارشناسی ارشد حشره‏شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
مشمولی ف، 1388. بررسی مدیریت تلفیقی تولید و حفاظت از قارچ خوراکی دکمه‏ای ارگانیک. پایان‏نامه­ی کارشناسی ارشد حشره‏شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
هوشیار س، 1388. بررسی مدیریت تلفیقی تولید و حفاظت از گوجه‏فرنگی ارگانیک در شرایط گلخانه‏ای. پایان‏نامه­ی کارشناسی ارشد حشره‏شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
یعقوبی ج و جوادی ا، 1393. موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی. نشریه­ی دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد بیست و چهارم، شماره­ی 1. صفحه‌های 57 تا 68.
Abu-Zahra TR and Tahboub AA, 2008a. Strawberry (Fragaria × Ananasa Duch.) growths, flowering and yielding as affected by different organic matter sources. International Journal of Botany 4(4): 481-485.
Abu-Zahra TR and Tahboub AA, 2008b. Effect of organic matter sources on chemical properties of the soil and yield of strawberry under organic farming conditions. World Applied Sciences Journal 5(3): 383-388.
Andrade-Coelho CA, Souza NA, Gouveia C, Silva VC, Gonzalez MS and Rangel EF, 2009. Effect of fruit and leaves of Meliaceae plants (Azadirachta indica and Melia azedarach) on the development of Lutzomyia longipalpis larvae (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) under experimental conditions. Journal of Medical Entomology 46(5): 1125-1130.
Bartzanas T, Katsoulas N, Kittas C, Boulard T and Mermier M, 2005. Effect of vent configuration and insect screen on greenhouse microclimate. pp. 1003-1008. International Conference “Passive and Low Energy Cooling for the Built Environment”, May 2005, Santorini, Greece.
Benkeblia N, 2004. Antimicrobial activity of essential oil extracts of various onions (Allium cepa) and garlic (Allium sativum). Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie 37(2): 263-268.
Berglund R, 2007. Organic production of strawberries focus on practical applications. Ph.D. Dissertation, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp.
Berlinger MJ, Lebiush-Mordenchi S and Rosenfeld J, 1996. State of the art and the future of IPM in greenhouse vegetables in Israel. IOBC/WPRSBulletin 19(1): 11-14.
Berlinger MJ, Taylor RAJ, Lebiush-Mordechi S, Shalhevet S and Spharim I, 2002. Efficiency of insect exclusion screens for preventing whitefly transmission of tomato yellow leaf curl virus of tomatoes in Israel. Bulletin of Entomological Research 92(5): 367-373.
Bharath V and Puneeth Kumar MV, 2016. Effect of anti-aphids and anti-bemisia insect proof screens on the inside microclimate in a naturally ventilated bispan greenhouse: a cfd study. International Journal of Engineering Research 5(6): 1129-1254.
Birkeland L, Doving A and Sonsteby A, 2002. Yields and quality in relation to planting bed management of organically grown of strawberry cultivars. Acta Horticulturae 567: 519-522.
Broughton S and Herron GA, 2009. Potential new insecticides for the control of Western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) on sweet pepper, tomato, and lettuce. Journal of Economic Entomology 102 (2): 646-651.
Cloyd RA, Galle CL, Keith SR, Kalscheur NA and Kemp KE, 2009. Effect of commercially available plant-derived essential oil products on arthropod pests. Journal of Economic Entomology 102(4): 1567-1579.
Fraulo AB, McSorley R and Liburd OE 2008. Effect of the biological control agent Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae) on arthropod community structure in north Florida strawberries fields. Florida Entomologist 91(3): 436-445.
Fusire M, 2008. 45 Ways to Control Pests and Diseases- Integrated Pest Management. Cost-saving Techniques for Small Holder Farmers. Community Technology Development Trust, Harare, Zimbabwe.
Gillet-Kaufman JL, Leppla NC, Hodges AC and Merritt JL, 2009. Education and training to increase adoption of IPM for western flower thrips (WFT), Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). Florida Entomologist 92(1): 18-23.
Gliessman SR, Werner MR, Allison J and Cochran J, 1996. A comparison of strawberry plant development and yield under organic and conventional management on the central California coast. Biological Agriculture and Horticulture 12(4): 327-338.
Guerena M and Born H, 2007.  Strawberries: Organic Production. A Publication of ATTRA-National Sustainable Agriculture Information Service. NCAT Agriculture Specialists.
Hanafi A, 2007. Performances of three types of insect screens as a physical barrier against Bemisia tabaci and their impact on TYLCV incidence in greenhouse tomato in the Souss Valley of Morocco. P. 23-24, In: P.A. Stansly and C.L. McKenzie (eds.), Fourth International Bemisia Workshop International Whitefly Genomics Workshop. 53pp. Journal of Insect Science, 8:4, available online: insectscience.org/8.04
Hanafi A, Bouharroud R, Amouat S and Miftah S, 2007. Efficiency of insect nets in excluding whiteflies and their impact on some natural biological control agents. Acta Horticulturae 747: 383-387.
Hanafi A, Miftah S, Amouat S and Murphy B, 2004. The efficient use of insect nets in the management of TYLCV and its vector. P. 40. Proceedings of the 2nd European Whitefly Symposium, 5-9 October 2004. Cavtat, Croatia.
Hanafi A, Murphy B, Alaoui I and Bouharroud R, 2002. Physical methods for the control of Bemisia tabaci and its impact on TYLCV infection in greenhouse tomato in Morocco. IOBC/WPRS Bulletin 25 (1): 85-88.
Harbi A, Abbes K, Dridi-Almohandes B and Chermiti B, 2015. Efficacy of insect-proof nets used in Tunisian tomato greenhouses against Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) and potential impact on plant growth and fruit quality. Journal of Entomological and Acarological Research 47(3): 109-116.
Herron G and James T, 2005. Monitoring insecticide resistance in Australian Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) detects fipronil and spinosad resistance. Australian Journal of Entomology 44(3): 299-303.
Hortynski JA, Liniewicz K and Hulewicz T, 1994. Influence of some atmospheric factors affecting yield and single fruit weight in strawberry. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 69(1): 89-95.
Kakutani K, Matsuda Y, Nonomura T, Toyoda H, Kimbara J, Osamura K and Kusakari S, 2012. Practical application of an electric field screen to an exclusion of flying insect pests and airborne fungal conidia from greenhouses with a good air penetration. Journal of Agricultural Science 4(5): 51-60.
Kiani L, Tafaghodinia B, Yazdanian M and Sarayloo MH, 2011. Efficiency of insect-proof screens in excluding three major pests of strawberry into the greenhouse. Munis Entomology and Zoology 6(1): 166-172.
Kiani L, Yazdanian M, Tafaghodinia B and Sarayloo MH, 2012. Control of western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae), by plant extracts on strawberry in greenhouse conditions. Munis Entomology and Zoology 7(2): 857-866.
Klingen I and Westrum K, 2007. The effect of pesticides used in strawberries on the phytophagous mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) and its fungal natural enemy Neozygites floridana (Zygomycetes: Entomophthorales). Biological Control 43(2): 222-230.
Koul P, 2004. Biological activity of volatile di-n-propyl disulfide from seeds of Neem, Azadirachta indica (Meliaceae), to two species of stored grain pests, Sitophilus oryzae (L.) and Tribolium castaneum (Herbst). Journal of Economic Entomology 97(3): 1142-1147.
LaMondia JA, Elmer WH, Mervosh TL and Cowles RS, 2002. Integrated management of strawberry pests by rotation and intercropping. Crop Protection 21(9): 837-846.
Liburd OE, White JC, Rhodes EM and Browdy AA 2007. The residual and direct effects of reduced-risk and conventional miticides on two-spotted spider mite (TSSM), Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) and predatory mites (Acari: Phytoseiidae). Florida Entomologist 90(1): 249-257.
Lim UT and Mainali BP, 2009. Optimum density of chrysanthemum flower model traps to reduce infestations of Frankliniella intonsa (Thysanoptera: Thripidae) on greenhouse strawberry. Crop Protection 28(12): 1098-1100.
López A, Molina-Aiz FD, Valera DL and Peña A, 2016. Wind tunnel analysis of the airflow through insect-proof screens and comparison of their effect when installed in a Mediterranean greenhouse. Sensors 16:690. doi:10.3390/s16050690
Lowery DT and Isman MB, 1995. Toxicity of neem to natural enemies of aphids. Phytoparasitica 23(4): 297-306.
Macit I, Koc A, Guler S and Deligoz I, 2007. Yield, quality and nutritional status of organically and conventionally-grown strawberry cultivars. Asian Journal of Plant Sciences 6(7): 1131-1136.
McCamant T, 2007. Integrated Pest Management Manual for Minnesota Strawberry Fields, A Scouting and Management Guide for Key Strawberry Pests. Minnesota Department of Agriculture. 45 pp.
McDuffie HH, 1994. Women at work: Agriculture and pesticides. Journal of Occupational and Environmental Medicine 36(11): 1240-1246.
Mohamed AAA and Medany MA, 2015. Economic indicators of navel orange and keitt mango: comparison of net greenhouses vs open field. International Journal of Development Research 5(6): 4640-4644.
Mohapatra P, Ponnurasan N and Narayanasamy P, 2009. Tribal pest control practices of Tamil Nadu for sustainable agriculture. Indian Journal of Traditional Knowledge 8(2): 218-224.
Montes-Molina JA, Luna-Guido ML, Espinoza-Paz N, Govaerts B, Gutierrez-Miceli FA and Dendooven L, 2008. Are extracts of neem (Azadirachta indica A. Juss. (L.)) and Gliricidia sepium (Jacquin) an alternative to control pests on maize (Zea mays L.)? Crop Protection 27(3-5): 763-774.
Murali V and Kendra KV, 2010. Non-pesticidal management of Helicoverpa armigera in pigeonpea- a case study by KVK, Medak. http://ddsindia.com/PDF/npm_casestudy.pdf [Accessed on 7 November 2016].
Naumann K and Isman MB, 1996. Toxicity of neem (Azadirachta indica A. Juss.) seed extracts to larval honeybees and estimation of dangers from field application. American Bee Journal 136: 518-520.
Palomaki V, Mansikka-Aho AM and Etelamaki M, 2002. Organic fertilization and technique of strawberry grown in greenhouse. Acta Horticulturae 567: 597-599.
Parrella MP and Murphy B, 1996. Western flower thrips: identification, biology and research on the development of control strategies. IOBC/WPRS Bulletin 19(1): 115-118.
Parvin MM and Mainul Haque M, 2008. Control of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) by predators on potted plants. University Journal of Zoology, Rajshahi University 27: 51-54.
Podwall D, Dresner HS, Lipetz J and Steinberg JJ, 1999. Variation in the deoxynucleotide composition between organic and nonorganic strawberries. Ecotoxicology and Environmental Safety 44(3): 259-270.
Rondon SI, Cantcliffe D and Price JF, 2005. Population dynamics of the aphid Aphis gossypii (Homoptera: Aphididae), on strawberry grown under protected structure. Florida Entomologist 88(2): 152-158.
Simon S, Assogba Komlan F, Adjaïto L, Mensah A, Coffi HK, Ngouajio M and Martin T, 2014. Efficacy of insect nets for cabbage production and pest management depending on the net removal frequency and microclimate. International Journal of Pest Management 60(3): 208-216.
Smith SF and Krischik VA, 2000. Effects of biorational pesticides on four coccinellid species (Coleoptera: Coccinellidae) having potential as biological control agents in interiorscapes. Journal of Economic Entomology 93(3): 732-736.
Stumpf N and Nauen N, 2001. Cross-resistance, inheritance, and biochemistry of mitochondrial electron transport inhibitor-acaricide resistance in Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Journal of Economic Entomology 94: 1577-1583.
Tanaka N, Matsuda Y, Kato E, Kokabe K, Furukawa T, Nonomura T, Honda K, Kusakari S, Imura T, Kimbara J and Toyoda H, 2008. An electric dipolar screen with oppositely polarized insulators for excluding whiteflies from greenhouses. Crop Protection 27(2): 215-221.
Teitel M, 2006. The effect of screens on the microclimate of greenhouses and screenhouses- a review. Acta Horticulturae 719: 575-586.
Thoeming G, Borgemeister C, Sétamou M and Poehling HM, 2003. Systemic effects of Neem on Western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Thysanoptera: Thripidae). Journal of Economic Entomology 96(3): 817-825.
Valera DL, Alvarez AJ and Molina FD, 2006. Aerodynamic analysis of several insect-proof screens used in greenhouses. Spanish Journal of Agricultural Research 4(4): 273-279.
Weathersbee AA and McKenzie CL, 2005. Effect of a neem biopesticide on repellency, mortality, oviposition, and development of Diaphorina citri (Homoptera: Psyllidae). Florida Entomologist 88(4): 401-407.
Zhang ZQ, 2003. Mites of Greenhouses, Identification, Biology and Control. CABI Publishing. 244 pp.