امکان‌سنجی کاربرد ترکیبات زیست منشاء در تله‌های آبی و اثر آن‌ها بر برخی ویژگی‌های تولید مثلی شب‌پره ی مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Z.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته ی کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

چکیده
آب برای بسیاری از حشرات کامل شب­پره­های انباری یک ماده­ی جلب­کننده­ی قوی محسوب می­شود. استفاده از تله­های آبی برای کنترل این گروه از آفات یک روش کنترلی مکمل به شمار می­رود. در این مطالعه، اثرات تولید مثلی شش ترکیب زیست‌منشا شامل پالیزین®، سیرینول®، تنداکسیر®، وُرم ­تی، نیمارین® و کلروکولین ‏کلراید (غلظت‌های­ 2000، 5000، 8000 و 10000 پی‌پی­ام در محلول آب عسل 10 درصد) به روش تغذیه دلخواه علیه حشرات کامل شب‌پره­ی مدیترانه­ای آرد ارزیابی شد. آزمایش‌ها در شرایط دمای ºC 2±25، رطوبت نسبی 10±70 درصد و دوره نوری 14:10 L:D ساعت انجام شدند. حشرات کامل به خوبی از غلظت‌های تهیه شده تغذیه نمودند. تنها تغذیه از نیمارین باروری تخم‌ها را (8/84 تا 13/92 درصد) در مقایسه با شاهد (13/99 درصد) به طور معنی‌داری کاهش داد (59/19 = F4,70؛ 0001/0 = P). در مورد زادآوری نیز اثر نیمارین بهتر بود. پالیزین، سیرینول و تنداکسیر در مقایسه با نیمارین و به ویژه وُرم ‌تی و کلروکولین کلراید طول عمر حشرات کامل نر و ماده را بیشتر کاهش دادند. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش غلظت، اثر ترکیب­ها بیشتر می­شود. نیمارین بیشترین درصد عقیمی ماده‌ها را (65/52 تا 85/74 درصد) باعث شد و پس از آن، پالیزین و سیرینول قرار داشتند. بیشترین درصد ناباروری تخم‌ها (06/7 تا 45/14 درصد) نیز در اثر استفاده از نیمارین دیده شد. کمترین تاثیر روی صفات مورد بررسی و درصد عقیمی به وُرم­ تی مربوط بود. به طور کلی، در صورت جلب شدن حشرات کامل به تله­های آبی یا در دسترس بودن این تله‌های حاوی ترکیبات زیست‌منشاء (به ویژه آزادیراکتین) برای آن‌ها، مبارزه با حشرات کامل این شب­پره امکان‌پذیر خواهد بود. چون سموم در این روش به طور غیرمستقیم و در مقادیر بسیار اندک استفاده می‌شوند، غلظت‌های کشنده سموم شیمیایی نیز قابل استفاده خواهند بود. برای این کار، استفاده از آزادیراکتین و ترکیبات یا حشره‌کش‌های حاوی آن توصیه می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Applying Biorational Compounds in Water Traps and Their Effects on Some Reproductive Parameters of Mediterranean Flour Moth, Anagasta kuehniella (Z.)

نویسندگان [English]

  • Maliheh Hydari 1
  • Mohsen Yazdanian 2
1 Former M.Sc. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
طوسی ب، 1390. بررسی اثر تغذیه حشرات کامل شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae) از چند ترکیب قندی روی برخی از ویژگی‌های زیستی آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
عیوضیان کاری ن، 1380. بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن مخمر نان به جیره غذایی لاروها و تغذیه حشرات کامل با محلول قندی بر روی برخی از صفات زیستی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella Zeller. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
مخدوم ز، 1392. اثر تغذیه حشرات کامل شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae) از چند ترکیب قندی روی طول عمر و باروری آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
یزدانیان م طالبی چایچی پ و حداد ایرانی‌نژاد ک، 1379. بررسی نشوونمای شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella، در پرورش‌های آن بر روی چند رژیم غذایی تهیه شده از آرد و سبوس گندم. مجله‌ دانش کشاورزی، جلد دهم، شماره 3. صفحه‌های 35 تا 48.
Abbott WS, 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18: 265-267.
Alanso C, 1971. The effects of gibberellic acid upon developmental processes in Drosophila hydlei. Entomologia Experimentalis et Applicata 14: 73-82.
Anwar T, Tahir S and Jabbar A, 1993. Effect of neem oil on the longevity of chickpea pod borer. Pakistan Journal of Agriculture 14: 340-343.
Awad TM and Taha FA, 1976. The effect of some plant growth inhibitors on the developmental stages of Spodoptera littoralis (Boisd.). Zeitschrift fuer Angewandte Entomologie 80: 306-310.
Boeke SJ, Bpersma MG, Alink GM, Vanloon JJA, Huis AV, Dicke M and Rietjens IMCM, 2004. Safety evaluation of neem (Azadirachta indica) derived pesticides. Journal of Ethnopharmacology 94: 25-41.
Carlisle DB, Ellis PE and Osborne DJ, 1969. Effects of plant growth regulators on locusts and cotton stainer bugs. Journal of the Science of Food and Agriculture 20: 391-393.
Cerutti F, Bigler F, Eden G and Bosshart S. 1992. Optimal larval density and quality control aspects in mass rearing of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zell. (Lep., Phycitidae). Journal of Applied Entomology 114: 353-361.
Chow YS, Yen DF and Lin SH, 1977. Water, a powerful attractant for the gravid females of Plodia interpunctella and Cadra cautella. Experientia 15: 453-455.
Coelho MB, Marangoni S and Macedo MLR, 2007. Insecticidal action of Annona coriacea lectin against the flour moth Anagasta kuehniella and the rice moth Corcyra cephalonica (Lepidoptera, Pyralidae). Comparative Biochemistry and Physiology C 146: 406-414.
De Man W, De Loof A, Briers T and Huybrechts RN, 1991. Effect of abscisic acid on vitellogenesis in Sarcophaga bullata. Entomologia Experimentalis et Applicata 29: 259-267.
Dimetry NZ and El-Hawary FMA, 1995. NeemAzal-F as an inhibitor of growth and reproduction in the cowpea aphid Aphis craccivora Koch. Journal of Applied Entomology 119: 67-71.
Dreyer DL, Campbell BC and Jones KC, 1984. Effect of bioregulator-treated sorghum on green bug fecundity and feeding behavior: implications for host-plant resistance. Phytochemistry 23: 1593-1596.
Guerra AA, 1970. Effect of biologically active substances in the diet on development and reproduction of Heliothis spp. Journal of Economic Entomology 63: 1518-1521.
Hagstrum DW and Subramanyam B, 2009. A review of stored-product entomology information sources. American Entomologist 55: 174-183.
Honeyborne CHB, 1969. Performance of Aphis fabae and Brevicoryne brassicae on plants treated with growth regulators. Journal of the Science of Food and Agriculture 20: 388-390.
Irigaray FJSC, Grijalba MF, Marco V and Moreno IP, 2010. Acute and reproductive of Align®, an insecticide containing azadirachtin, on the grape berry moth, Lobesia botrana. Journal of Insect Science 10(33). Available online: insectscience.org/10.33.
Khan M, Aftab Hossain M and Saidul Islam M, 2007. Effects of neem leaf dust and a commercial formulation of neem compound on the longevity, fecundity and ovarian development of the melon fly, Bactrocera cucurbitae (Coquillett) and the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel) (Diptera: Tephritidae). Pakistan Journal of Biological Sciences 10: 3656-3661.
Khattak MKh, Broce AB and Dover B, 2001. Comparative effects of neem or mineral oil on maize weevil, Sitophilus zeamais Motsch. and its parasitoid, Anisopteromalus calandrae (Howard). Online Journal of Biological Sciences 1: 378-381.
Khattak MKh, Mamoon-ur Rashid M and Abdullah Kh, 2009. Effect of neem derivatives on infestation, settling and oviposition of melon fruit fly (Bactrocera cucurbitae Coq.) (Tephritidae: Diptera). Pakistan Entomologist 31: 11-15.
Kraiss H and Cullen EM, 2008. Insect growth regulator effects of azadirachtin and neem oil on survivorship, development and fecundity of Aphis glycines (Homoptera: Aphididae) and its predator, Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Pesticides Management Science 64: 660-668.
Macedo MLR, Freire MDGM, Silva MBR and Coelho, L.C.B.B. 2007. Insecticidal action of Bauhinia monandra leaf lectin (BmoLL) against Anagasta kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), Zabrotes subfasciatus and Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae). Comparative Biochemistry and Physiology A 146: 486-498.
Medina P, Budia F, Delestal P and Vinuela E, 2004. Influence of azadirachtin, a botanical insecticide, on Chrysoperla carnea  (Stephens) reproduction: toxicity and ultra structural approach. Journal of Economic Entomology 97: 43-50.
Mordue AJ and Nisbet AJ, 2000. Azadirachtin from the Neem tree Azadirachta indica: its action against insects. Anais da Sociedade Entomológica do Brasil 29: 615-632.
Norris MJ, 1934. Contributions towards the study of insect fertility-III. Adult nutrition, fecundity, and longevity in the genus Ephestia (Lepidoptera, Phycitidae). Proceedings of the Zoological Society of London, pp. 333-360.
Önder F, Karsavuran Y, Hakerlerler H and Tezcan S, 1987. The mortality effects of a plant growth retardant, CCC, on the adults of Dolycoris baccarum (L.) (Het.: Pentatomidae) in the laboratory conditions. pp. 325-334. Proceedings of the First Turkish National Congress of Entomology. 13-16 October 1987, Izmir, Turkey.
Pineda S., Martinez AM, Figueroa JI, Schneider MI, Delestal P, Vinuela E, Gomez B, Smagghe G and Budia F, 2009. Influence of azadirachtin and methoxyfenozide on life parameters of Spodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae). Journal of Economic Entomology 102: 1490-1496.
Prasad R, Behera HN, and Das CC, 1977. CCC induced meiotic instability in grasshopper spermatocytes. Current Science 46: 191-192.
Ramos VDS, Freire MGM, Parra JRP and Macedo MLR, 2009. Regulatory effects of an inhibitor from Plathymenia foliolosa seeds on the larval development of Anagasta kuehniella (Lepidoptera). Comparative Biochemistry and Physiology A 152: 255-261.
Rharrabe K, Amri H, Bouayad N and Sayah F, 2008. Effects of azadirachtin on post-embryonic development, energy reserves and α-amylase activity of Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Stored Products Research 44: 290-294.
Riba M, Marti J and Sans A, 2003. Influence of azadirachtin on development and reproduction of Nezara viridula L. (Het., Pentatomidae). Journal of Applied Entomology 127: 37-41.
Ryne C, Ekeberg M, Olsson POC, Valeur PG and Löfstedt C, 2002. Water revisited: a powerful attractant for certain stored-product moths. Entomologia Experimentalis et Applicata 103: 99-103.
Ryne C, Nilsson PA and Siva-Jothy MT, 2004. Dietary glycerol and adult access to water: effects on fecundity and adult longevity in the almond moth. Journal of Insect Physiology 50: 429-434.
SAS Institute. 2003. SAS/STAT user’s version 9.1. SAS Institute, Cary, NC, USA.
Schmutterer H, 1997. Side-effects of neem (Azadirachta indica) products on insect pathogens and natural enemies of spider mites and insects. Journal of Applied Entomology 121: 121-128.
Seljasen R and Meadow R, 2006. Effects of neem on oviposition and egg and larval development of Mamestra brassicae L.: Dose response, residual activity, repellent effect and systemic activity in cabbage plants. Crop Protection 25: 338-345.
Shehu A, Obeng-Ofori D and Eziah VY, 2010. Biological efficacy of CalneemTM oil against the tropical warehouse moth Ephestia cautella (Lepidoptera: Pyralidae) in stored maize. International Journal of Tropical Insect Science 30: 207-213.
Tapondjou AL, Adler C, Fontem DA, Bouda H and Reichmuth C, 2005. Bioactivities of cymol and essential oils of Cupressus sempervirens and Eucalyptus saligna against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium confusum du Val. Journal of Stored Products Research 41: 91-102.
Tine S, Aribi N and Soltani N, 2011. Laboratory evaluation of azadirachtin against the oriental cockroach, Blatta orientalis L. (Dictyoptera, Blattidae): Insecticidal activity and reproductive effects. African Journal of Biotechnology 10: 19816-19824.
Toppozada  A, Abdallah S and Eldefrawi ME, 1966. Chemosterilization of larvae and adults of the Egyptian cotton leaf worm, Prodenia litura, by apholate, metepa, and tepa. Journal of Economic Entomology 59: 1125-1128.
Tran VM and Perry JA, 2003. Challenges to using neem (Azadirachta indica Var. siamensis Valenton) in Thailand. Economic Botany 57: 93-102.
Trematerra P, Savoldelli S, 2013. The use of water traps and presence of spermatophores to evaluate mating disruption in the almond moth, Ephestia cautella, during exposure to synthetic sex pheromone. Journal of Pest Science 86: 227-233.
Van Emden HF, 1969. Plant resistance to Myzus persicae induced by a plant regulator and measured by aphid relative growth rate. Entomologia Experimentalis et Applicata 12: 125-131.
Visscher NS, 1982. Plant growth hormones affect grasshopper growth and reproduction. pp. 57-62. Proceedings of an International Symposium on Insect-Plant Relationships. Wageningen, The Netherlands.
Yazdanian M and Farshbaf Pour Abad R, 2005. Assessment of the sensitivity and death rate of adults of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) fed chlorocholine chloride, a plant growth inhibitor, under laboratory conditions. Turkish Journal of Zoology 29: 337-343.