شناسایی گونه های Monilinia مرتبط با پوسیدگی قهوه ای درختان میوه ی هسته دار در استان آذربایجان غربی بر اساس ویژگی های ریخت شناختی و مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

2 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

3 استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناساییگونه­های Monilinia دخیل در بیماری پوسیدگی قهوه­ای میوه­ی درختان میوه هسته­دار در استان آذربایجان­غربی انجام شد. بدین منظور طی سالهای 93-1392 از درختان میوه­ی هسته­دار با علایم بیماری پوسیدگی قهوه­­ای نمونه­برداری شد.  شناسایی جدایه­های بدست­آمده بر مبنای ویژگی­های ریخت­شناختی پرگنه و ویژگی­های کنیدیوم روی محیط­های کشت PDA،MEAوCHA صورت گرفت. در طی این تحقیق 89 جدایه Monilinia از درختان میوه­ی هسته­دار جداسازی گردید. براساس نتایج حاصل از مقایسه­ی داده­های ریخت­شناختی و مقایسه آنها با مشخصات جدایه­های مرجع سه گونه­ی M. laxa، M. fructigena و M. fructicola، تمامی جدایه­های بررسی شده در این تحقیق M. laxa شناسایی شدند. هویت جدایه­ها بر اساس توالی ناحیه­ی ITS-rDNA جدایه­ی منتخب تایید گردید. در تبارنمای ترسیم شده براساس داده­های توالی ناحیه­ی ITS جدایه­ی منتخب همراه با توالی­های جدایه­های گونه­ی M. laxa در یک خوشه قرارگرفت. تلاش­های انجام­گرفته جهت القاء مرحله­ی جنسی و تولید آپوتسیوم در شرایط آزمایشگاه ناموفق بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Monilinia Species Associated with Brown Rot Disease of Stone Fruit Trees in West Azarbaijan Province of Iran, Based on Morphological and Molecular Characteristics

نویسندگان [English]

  • Mayam Lghvani 1
  • Mehdi Arzanlo 2
  • Asadollah Babaeiahri 3
1 Former MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
ارشاد ج، 1388، قارچ­های ایران. ویراست سوم. انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران 531 صفحه.
ایرانی ح، ارومچی س، 1383. جداسازی و شناسایی عامل بیماری پوسیدگی قهوه­ای میوه درختان میوه هسته­دار زردآلو، هلو و آلو در استان آذربایجان­غربی. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاه­پزشکی ایران. جلد 2، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز،11-7 شهریور، دانشگاه تبریز. صفحه 426.
هاشمی باباحیدری س ع، خداپرست س ا و بنی­هاشمی ض، 1386. شناسایی گونه­های Monilinia همراه با پوسیدگی قهوه­ای میوه­های دانه­دار و هسته­دار در گیلان. مجله بیماریهای گیاهی ایران، جلد 43 شماره 3. صفحه­های 312 الی324.
هاشمی باباحیدری س ع، خداپرست س ا و بنی­هاشمی ض، 1389. مطالعه جنبه­هایی از زیست­شناسی قارچ Monilinia laxa، عامل بیماری پوسیدگی قهوه­ای گیلاس در استان گیلان.  مجله دانش گیاهپزشکی ایران جلد 41 شماره یک. صفحه­های 113 الی118.
Amiri A, Holb IJ and Schnabel G, 2009. A new selective medium for the recovery andenumeration of Monilinia fructicola, M. fructigena, and M. laxa from stone fruits.Phytopathology 99(10): 1199 – 1208.
Bannon F, Gort G, van Leewen G, Holb I and Jeger M, 2008. Diurnal patterns in dispersal of Monilinia fructigena conidia in an apple orchard in relation to weather factors.Agricultural and Forest Metorology 149: 518 – 525.
Batra LR, 1991. World species of Monilinia (Fungi): their ecology, biosystematic and control. Mycologia Memoirs: 16. J. Cramer Berlin.
Boehm EWA, Ma Z and Michailides TJ, 2001. Species – specific detection of Monilinia fructicola from california stone fruits and flowers. Phytopathology 91: 428 – 439.
Byrde RJW and Willetts HJ, 1977. The brown rot fungi of fruit: their biology and control. Pergamon Press, Oxford, UK.
Cote M - J, Meldrum AJ and Tardif M-C, 2004. Identification of Monilinia fructigena, Monilinia fructicola, Monilinia laxa and Monilinia polystroma on inoculated and naturally infected fruit using multiplex PCR. Plant Disease 88: 1219 – 1225.
Gell I, De Cal A, Torres R, Usall J and Melgarejo, 2008. Relationship between the incidence of latent infections caused by Monilinia spp. and the incidence of brown rot of peach fruit: factors affecting latent infection. Plant Pathology 121: 487 – 498.
Harada Y, Nakao S, Sasaki M, Sasaki Y, Ichihashi Y and Sano T, 2004. Monilinia mumecola, a new brown rot fungus on Prunus mumein Japan. Journal of General Plant Pathology 70: 297 – 307.
Hinrichs-Berger J and Muller G, 2010. First record of Monilia fructicola on blackberry fruits. Journal of Plant Diseases and Protection 117 (3): 110 – 111.
Holb IJ, 2007. Monitoring conidial density of Monilinia fructigena in the air in relation to brown rot development in integrated and organic apple orchards. European Journal of Plant Pathology 120: 397 – 408.
Holtz BA, Michailides TJ and Hong CX, 1998. Development of apothecia from stone frui infected and stromatized by Monilinia fructicola in California. Plant Disease 82: 1375 – 1380.
Hrustic J, Mihajlovic M, Grahovec M, Delibasic G, Bulajic A, Krstic B and Tanovic B, 2012. Genus Monilinia on pome and stone fruit species. Pesticides and Phytomedicine 27 (4): 283 – 297.
Hu M-J, Cox KD, Schnabel G and Luo C-X, 2011. Monilinia species causing brown rot of Peach in China. PLoS ONE, 6(9): e24990.
Ioos R and Frey P, 2000. Genomic variation within Monilinia laxa, M. fructigena and M. fructicola, and application to species identification by PCR. European Journal of Plant Pathology 106: 373 – 378.
Johnston PR, Seifert KA, Stone JK, Rossman AY and Marvanova L, 2014. Recommendations on generic names competing for use in Leotiomycetes (Ascomycota). IMA Fungus 5: 91–120.
Lane CR. 2002. A synoptic key for differentation of Monilina frucicola, M. fructigena and M.laxa, based on examinationof cultural characters. Central Science Laboratory: 489 – 493.
Mari M, Martini C, Guidarelli M and Neri F, 2012. Postharvest biocontrol of Monilinia laxa, Monilinia fructicola and Monilinia fructigena on stone fruit by two Aureobasidium pullulans strains. Biological Control 60 (2): 132 – 140.
Michailides TJ and Spotts RA, 1990. Transmission of mucor piriformis to fruit of prunus persica by Carpophilus spp. and Drosophila melanogaster. Plant Disease 74: 287 – 291.
Moller EM, Bahnweg G and Geiger HH, 1992.A simple and efficient protocol for isolation of highmolecular weight DNA from filamentous fungi, fruit bodies, and infected plant tissues. Nucleic Acids Research 20: 6115–6116.
Ogawa JM and English WH, 1960. Relative pathogencity of two brown rot fungi, Sclerotinia fructicola, on twigs and blossom. Phytopathology 550 – 558.
OEPP/EPPO, 2009. EPPO A2 List of pests recommended for regulation as quarantine pests. http://www.eppo.org/QUARANTINE/listA2.htm.
Pellegrino C, Gullino ML, Garibaldi A and Spadaro D, 2009. First report of brown rot of stone fruit caused by Monilinia fructicola in Italy. Plant Disease 93: 668.
Petroczy MH, 2009. Appearance of Monilinia and Monilia polystroma in Hungary and newer possibility of the protection. PhD thesis, Corvinus Univercity, Budapset, Hungary, 1 – 15.
Petróczy M and Palkovics L, 2009. First report of Monilia polystroma on apple in Hungary. Plant Pathology 125: 343 – 347.
Ritchie DF. 2000. Brown rot of stone fruits. The Plant Health Instructor. DOI: 10.1094/PHI-I-2000-1025-01.
Rayner RW, 1970. A Mycological Colour Chart. CMI and British Mycological Society, Kew, Surrey, England, 34 pp.
Sholberg AP and kappel F. 2008. Integrated Management of Stone Fruit Diseases. Pp.  3 – 25 In: Sholberg AP and kappel F (eds.), Integrated Management of Disease Caused by Fungi, Phytoplasma and Bacteria. Springer, The Netherlands.
Takamura N and Ochiai M, 1989. Control of brown rot of peaches by bitertanol. Annual Report of the Society of Plant Protection of North Japan 40: 77–80.
Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipski A and Kumar S, 2013. MEGA 6: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 6.0. Molecular Biology and Evolution 30: 2725–2729.
van Leeuwen GCM, Baayen RP, Holb IJ and Jeger MJ, 2002. Distinction of the Asiatic brown rot fungus Monilia polystroma spp. nov. from M. fructigena. Mycological Research 106 (4): 444 – 451.
Visarathanonth N, Kakishima M and Harada Y, 1988. Brown rot of grape berry caused by Monilinia fructicola. Annals of the Phytopathological Society of Japon 54: 238 – 241.
White T J, Bruns T, Lee S and Taylor J, 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. Pp. 315–322 In: Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White TJ (eds.), PCR Protocols : A Guide to Methods and Applications Academic Press, New York, USA.
Xu XM and Robinson JD, 2000. Epidemiology of brown rot (Monilinia fructigena) on apple: infection of fruits conidia. Plant Pathology, 49: 201 – 206.
Zhu X Q and Guo LY, 2010. First report of brown rot on plum caused by Monilia polystromain China. Plant Disease 94: 478.