اثر متقابل لوبیای سیاه - کنه‌‌ی دولکه‌ای- کنه‌ی شکارگر Phytoseiulus persimilis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام.

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام.

3 مربی گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

چکیده

چکیده
کنه‌ی تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch بعنوان یکی از مهم‌ترین آفات مزارع لوبیا در بسیاری از مناطق ایران و جهان خسارت های زیادی به این محصول وارد می‌کند. ژنوتیپ‌های لوبیا سیاه Phaseolus vulgarisL. مقاومت بالایی به آفات و بیماری‌های مهم آنها دارند. گیاهان علاوه بر دفاع مستقیم در برابر آفات، به طور غیرمستقیم با جلب دشمنان طبیعی گیاهخواران از خود دفاع می‌کنند. با توجه به اینکه تاکنون دفاع مستقیم و غیرمستقیم ژنوتیپ‌های لوبیای سیاه در برابر کنه‌ی تارتن دولکه‌ای مطالعه نشده است، در این تحقیق ابتدا در گلخانه مقاومت شش ژنوتیپ لوبیا سیاه به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای بررسی شد، سپس میزان جلب کنه‌ی شکارگر  Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot در ژنوتیپ‌های لوبیا سیاه با کمک آزمون بوسنجی بررسی شد. نتایج آزمایش‌های گلخانه‌ای نشان داد که کلیه ژنوتیپ‌های لوبیا سیاه بررسی شده در این تحقیق به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای مقاوم بودند.  نتایج بوسنجی نیز حاکی از آن بود که دو ژنوتیپ لوبیای سیاه (1157KS  و 1179KS) علاوه بر آنکه مقاومت بالایی به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای داشتند، کنه‌ی شکارگر را هم بهتر از بقیه ژنوتیپ‌ها جلب نمودند، ولی این امر در همه ژنوتیپ‌های لوبیا سیاه مشاهده نشد. بنابراین می‌توان ژنوتیپ‌های کم‌تر خسارت دیده 1157KS  و 1179KS را با کنه‌ی شکارگر تلفیق کرد و از آنها در برنامه های کنترل تلفیقی با آفت استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactions of Black Common Bean-Two Spotted Spider Mite- Predatory Mite Phytoseiulus persimilis

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bochani 1
  • Zahra Tahmasebi 2
  • Helen Mohammadi 3
1 MSc Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, University of Ilam
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, University of Ilam
3 Instractor , Department of Plant Protection College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
احمدی م، فتحی‌پور ی و کمالی ک، محرمی‌پور س و طالبی ع ا، 1383. زیست‌شناسی آزمایشگاهی کنه Tetranychus urticae Kochروی ارقام مختلف لوبیا. صفحه 266 خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه تبریز، ایران، تبریز.
دانشور ه و قلیچ‌آبائی م. 1372. بررسی امکان کنترل جمعیت Tetranychus turkestani روی پنبه، سویا و لوبیا بوسیله Phytoseiulus persimilis در کانون­های آلودگی. آفات و بیماری های گیاهی، جلد 1 (شماره های 1 و 2): صفحه­های 61 تا 76.
سعیدی ز و اربابی م، 1386. مقایسه‌ی کارایی دوازده کنه­کش/حشره­کش در دو سطح آلودگی مزارع لوبیا آلوده به کنه‌ی تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae) در منطقه لردگان استان چهار محال و بختیاری، پژوهش و سازندگی، شماره 31، صفحه­های 25 تا 76.
طهماسبی ز، بی‌همتا م ر، حسین‌زاده ع، صبوری ع ر، کوثری ع ا و دری ح ر، 1388. واکنش ژنوتیپ‌های لوبیا به کنه ‌دولکه‌ای ((Tetranychus urticae Koch در گلخانه و مزرعه. مجله به نژادی نهال و بذر، جلد 1-25، شماره 2، صفحه‌های 329 تا 348.
طهماسبی ز، بی‌همتا م ر، حسین زاده ع، صبوری ع، نقوی م ر و دری ح، 1389 .ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا به کنه دولکه‌ای درسه منطقه ایران.  نامه انجمن حشره شناسی ایران، 30،  صفحه­های 69 تا 78.
لک م و اربابی م، 1377. کاربرد کنه‌ی شکارگر،Phytoseiulus persimilis، بر علیه کنه تارتن دولکه‌ای در مناطق خشک اراک، گزارش نهایی طرح، مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی، صفحه­ی 23.
Arimura G, Kost C and Boland W, 2005. Herbivore-induced, indirect plant defences. Biochimica et Biophysica Acta 1734: 91– 111.
Barbehenn RV and Constabel PC, 2011. Tannins in plant-herbivore interactions. Phytochemistry 27: 1551–1565.
Bouwmeester HJ, Verstappen FWA, Aharoni A, Lücker J, Jongsma MA, Kappers IF, Luckerhoff, LLP, and Dicke M, 2003. Exploring multi-trophic plant herbivore interactions for new crop protection methods. Proceedings of the BCPC International Congress of Crop Science & Technology 2: 1123-1134.
Bynum ED, Xu W and Archer TL, 2004. Diallel analysis of spider mite resistance maize inbred lines and F1 crosses. Crop Science 44: 1535-1549.
Campbell W V and Brett CH, 1986. Varietal resistance of beans to the Mexican bean beetle. Journal of Economic Entomology 59:899-902.
Chehab EW, Kaspi R, Savchenko T, Rowe  H, Negre-Zakharov F, Kliebenstein  D, Dehesh K, 2008. Distinct roles of jasmonates and aldehydes in plant-defense responses. PLOS ONE 3:e1904.
De Boer JG, Posthumus GD and Dicke M, 2004. Identification of volatiles that are used in discrimination between plants infested with prey or non-prey herbivores by a predatory mite. Journal of Chemical Ecology 30: 2215-2230.
Dicke M, Poecke RMP and Boer JG, 2003. Inducible indirect defense of plants: from mechanisms to ecological functions. Basic Applied Ecology 4: 27–42.
Dicke M, Sabelis MW, Takabayashi J, Bruin J and Posthumus MA, 1990a. Plant strategies of manipulating predator-prey interactions through allelochemicals: prospects for application in pest control. Journal of Chemical Ecology 16: 3901-3118.
Dicke M, Van Beek TA, Posthumus MA, Been Dom N Van, Bokhoven H, and Groot ADE, 1990b.Isolation and identification of volatiles kairomone that affects acarine predator-prey interaction. Journal of Chemical Ecology 16: 381-396.
Elkin RG, Rogler JC and Sullivan TW, 1990. Comparative effects of dietary tannins in ducks, chicks, and rat. Poultry Science 69: 1685-1693,
Fernandez-Muñoz R, Domınguez E and Cuartero J, 2000. A novel source of resistance to the two-spotted spider mite in Lycopersicon pimpinellifolium (Jusl.) Mill: its genetics as affected by interplot interference.Euphytica111: 169–173.
Fernandes AC, Nishida W, da Costa Proenc RP, 2010. Influence of soaking on the nutritional quality of common beans (Phaseolus vulgaris L.) cooked with or without the soaking water: a review. International Journal of Food Science and Technology 45: 2209–2218.
Gols R, Roosjen M, Dijkman H, and Dicke  M, 2003. Induction of direct and indirect plant responses by jasmonic acid, low spider mite densities, or a combination of jasmonic acid treatment and spider mite infestation. Journal of Chemical Ecology 29:2651–2666.
Halitschke R, Stenberg JA, Kessler D, Kessler A, and Baldwin IT. 2008. Shared signals-‘alarm calls’ from plants increase apparency to herbivores and their enemies in nature. Ecology Letters11:24–34.
Hoballah M, Tamo C and Turlings T, 2002. Differential attractiveness of induced odors emitted by eight maize varieties for the parasitoid Cotesia marginiventris: is quality or quantity important? Journal of Chemical Ecology28: 951-968.
Islam FMA, Rengifo J, Redden RJ, Basford K E and Beebe SE, 2003. Association between seed coat polyphenolics (tannins) and disease resistance in common bean. Plant Foods for Human Nutrition 58: 285-297.
Jara B, Acosta A, and Cardona C, 1991. Efecto de cinco variedades de frijol sobre la biologia y la fecondidad de la aranita roja, Tetranychus desertorum Banks (Acari, Tetranychidae). Revista Colombiana de Entomología 7(1/2): 33-39.
Kant M, Ament K, Sabelis M, Haring M and Schuurink R, 2004. Differential timing of spider mite-induced direct and indirect defenses in tomato plants. Plant Physiology 135: 1–13.
Krips OE, Willems P E L, Gols R, Posthumus, M A, Gort G and Dicke M, 2001. Comparison of cultivars of ornamental crop Gerbera jamesonii on production of spider mite-induced volatiles, and their attractiveness to the predator Phytoseiulus persimilis. Journal of Chemical Ecology 27: 1355–1372.
Labanowska B, 2007. Susceptibility of strawberry cultivars to the two spotted spider mite (Tetranychus urticae). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 15: 133-146.
McFarlane JS and Rieman GM, 1983. Leafhooper resistance among the bean varieties. Journal of Economic Entomology 36:639.
Menezes JR and Dianese JC, 1988. Race characterization of Brazilian isolates of Colletotrichum lindemuthianum and detection of resistance to anthracnose in Phaseolus vulgaris. Phytopathology 78(6): 650-655.
Shanks C, Chandler C, Show E and Moore P, 1995. Fragaria resistance to spider mites at three locations in the United States.Horticulture Science 30(5): 1068-1069.
Tahmasebi Z, Mohammadi H. Arimura G, Muroi A, Kant M. 2014. Herbivore-induced indirect defense across bean cultivars is independent of their degree of direct resistance. Experimental and Applied Acarology 63:217–239.
Takabayashi J, Shimoda T, Dicke M, Ashihara W and Takafuji A. 2000. Induced response of tomato plants to injury by green and red strains of Tetranychus urticae. Experimental and Applied Acarology 24: 377–383.
Zhang ZQ, 2003. Mites of Greenhouses: Identification, Biology and Control. CABI Publishing, 244 pp, 2.