اثر تغذیه ی لاروها از گلیسرول و آب نوشیدن حشرات کامل روی چند ویژگی زیستی شب‏ پره ی مدیترانه‏ای آرد، Ephestia kuehniella Zeller (Lep.; Pyralidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

چکیده
تغذیه­ی حشرات کامل شب‏پره‏های انباری جنس Ephestia از آب و محلول‌های قندی، و نیز کیفیت و کمیت رژیم غذایی لاروها بسیاری از ویژگی‌های زیستی حشرات کامل را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این تحقیق، اثر تغذیه­ی لاروهای شب‌پره­ی مدیترانه‌ای آرد (Ephestia kuehniella Zeller) از گلیسرول و آب نوشیدن حشرات کامل بر طول عمر و زادآوری حشرات کامل بررسی شد. لاروها روی دو رژیم غذایی: جوانه­ی گندم، مخمر آبجو و گلیسرول (10 به 1 به 2)، و جوانه­ی گندم و مخمر آبجو (10 به 1) پرورش داده شدند. برخی حشرات کامل پیش از جفتگیری به مدت دو روز آب نوشیدند و برخی به آب دسترسی نداشتند. اثر تغذیه­ی لاروها از گلیسرول در صورت آب ننوشیدن حشرات‌ کامل نر و ماده روی طول عمر ماده­ها معنی‌دار بود ولی آب نوشیدن یک و یا هر دو جنس باعث عدم تاثیر آن شد. آب نوشیدن هر دو جنس، بسته به تغذیه یا عدم تغذیه­ی لاروها از گلیسرول، به ترتیب باعث کاهش معنی‌دار و غیرمعنی­دار طول عمر ماده‌ها شد. اثر تغذیه­ی لاروها از گلیسرول روی طول عمر نرها نیز معنی‌دار بود ولی برخلاف ماده‌ها، آب نوشیدن نرها نبود گلیسرول را جبران نکرد. حشرات کامل حاصل از رژیم غذایی دارای گلیسرول، زادآوری بالاتری داشتند. آب نوشیدن یا ننوشیدن یک جنس، آب نوشیدن جنس دیگر را روی زادآوری تحت تاثیر قرار داد. تغذیه از گلیسرول درصد تفریخ تخم‌ها را افزایش داد و اثر جفتگیری نرها یا ماده­های آب نوشیده یا ننوشیده با هم، روی درصد تفریخ تخم‌ها متفاوت بود. به طور کلی، گلیسرول رژیم غذایی و آب نوشیدن حشرات کامل باعث افزایش طول عمر و زادآوری آن­ها شد و درصد تفریخ تخم‌ها تحت تاثیر گلیسرول رژیم غذایی و آب نوشیدن حشرات کامل نر قرار داشت.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Larval Feeding From Glycerol and Adult Water Drinking on Some Biological Aspects of the Mediterranean Flour Moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lep.; Pyralidae)

نویسندگان [English]

  • mozukan hedari 1
  • mohsen yazdanian 2
  • ali afshari 3
1 Former M.Sc. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Assistant Professors, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Associated Professors, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Feeding of adults of stored-product moths in the genus Ephestia from water and sugar solutions as well as quantity and quality of larval diets would affect many biological properties of adults. In this study, effects of feeding of larvae from dietary glycerol, and male and female adult access to water were evaluated in the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller. Larvae were reared on two different diets: wheat germ + brewer’s yeast + glycerol (10:1:2), and wheat germ + brewer’s yeast (10:1). Some adults were allowed to drink water for two days before mating and some others had no access to water. Larval feeding from dietary glycerol, if male and female adults had no access to water, had a significant effect on female longevity, but access to water either by one or two sexes made the effect non-significant. Drinking water by the two sexes, depending on feeding of larvae from glycerol-containing or glycerol-free diets, decreased female longevity significantly and non-significantly, respectively. Presence of glycerol in larval diet had a significant effect on longevity of male adults but in contrast with females, access of male adults to water did not compensate the negative effect of glycerol-free diet. Females obtained from larval glycerol diets showed higher fecundity. Drinking water or not by one sex altered the effect of water access on fecundity by other sex. Feeding from dietary glycerol increased the percentage eggs hatched, and mating of males and females with or without access to water showed different effects on egg hatchability. In general, presence of glycerol in larval diet and drinking water by adults increased the adults' longevity and fecundity, and percentage eggs hatched was affected by larval dietary glycerol and male adult access to water.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Fecundity
  • Glycerol
  • Longevity
  • Mediterranean flour moth
  • Water drinking
دانیالی م، 1373. بررسی بیولوژی و روش تکثیر آزمایشگاهی و انبوه زنبور Bracon hebetor به منظور مبارزه با کرم غوزه پنبه (Heliothis armigera) در گرگان و گنبد. گزارش‌های پژوهشی سالانه مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد (بخش تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی).
طوسی ب، 1390. بررسی اثر تغذیه حشرات کامل شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae) از چند ترکیب قندی روی برخی از ویژگی‌های زیستی آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
عیوضیان کاری ن، 1380. بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن مخمر نان به جیره غذایی لاروها و تغذیه حشرات کامل با محلول قندی بر روی برخی از صفات زیستی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella Zeller. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
مخدوم ز، 1392. اثر تغذیه حشرات کامل شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep., Pyralidae) از چند ترکیب قندی روی طول عمر و باروری آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
یزدانیان م، و حیدری م، 1395. امکان‌سنجی کاربرد ترکیبات زیست­منشا در تله‌های آبی و اثر آن‌ها روی برخی ویژگی‌های تولید مثلی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Anagasta kuehniella (Z.). پژوهش‌های کاربردی در گیاه‌پزشکی، جلد پنجم، شماره 2. صفحه­های 119 تا 134.
یزدانیان م طالبی چایچی پ و حداد ایرانی‌نژاد ک، 1379. بررسی نشوونمای شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Ephestia kuehniella، در پرورش‌های آن بر روی چند رژیم غذایی تهیه شده از آرد و سبوس گندم. مجله‌ دانش کشاورزی، جلد دهم، شماره 3. صفحه‌های 35 تا 48.
یزدانیان م، طالبی چایچی پ، و حداد ایرانی‌نژاد ک، 1383. مطالعه رفتارهای تغذیه‌ای لاروها، دوشکلی جنسی در لاروها و شفیره‌ها و مراحل مختلف نشوونمایی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella. مجله دانش کشاورزی، جلد چهاردهم، شماره 4. صفحه‌های 51 تا 67.
یزدانیان م، طالبی چایچی پ، و حداد ایرانی‌نژاد ک، 1384. مشاهداتی در مورد رفتارهای پس از ظهور و جفتگیری در حشرات کامل شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Anagasta kuehniella (Zeller)، و بررسی برخی ویژگی‌های تولید مثلی آن‌ها. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلد دوازدهم، شماره 5. صفحه‌های 167 تا 176.
Altahtawy MM, Hammad SM, and Habib ME, 1973. Bionomics of Anagasta kuehniella (Zeller) (Lepidoptera, Pyralidae). Indian Journal of Agricultural Sciences 43(10): 905-908.
Ayvaz A, and Karabörklü S, 2008. Effect of cold storage and different diets on Ephestia kuehniella Zeller (Lep.; Pyralidae). Journal of Pest Science 81: 57-62.
Bell CH, 1975. Effects of temperature and humidity on development of four pyralid moth pests of stored product. Journal of Stored Products Research 11: 167-175.
Benson JF, 1973. The biology of Lepidoptera infesting stored products, with special reference to population dynamics. Biological Reviews 48: 1-26.
Cerutti F, Bigler F, Eden G, and Bosshart S, 1992. Optimal larval density and quality control aspects in mass rearing of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zell. (Lep., Phycitidae). Journal of Applied Entomology 114: 353-361.
Chapman RF, Simpson SJ, and Douglas AE, 2013. The Insects: Structure and Function. 5th Edition. Cambridge University Press, New York.
Chow Y, Yen D, and Lin S, 1977. Water, a powerful attractant for the gravid females of Plodia interpunctella and Carda cautella. Experientia 33: 453-455.
Cook PA, 1999. Sperm numbers and female fertility in the moth Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera; Pyralidae). Journal of Insect Behavior 12: 767-779.
Cook PA, and Gage MJG, 1995. Effects of risks of sperm competition on the numbers of eupyrene and apyrene sperm ejaculated by the moth Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Behavioral Ecology and Sociobiology 36: 261-268.
Cook PA, Harvey IF, and Parker GA, 1997. Predicting variation in sperm precedence. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B 352: 771-780.
Gage MJ, 1995. Continuous variation in reproductive strategy as an adaptive response to population density in the moth Plodia interpunctella. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B 261: 25-30.
Ikeda T, Ishikawa H, and Sasaki T, 2003. Regulation of Wolbachia density in the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella, and the almond moth, Cadra cautella. Zoological Science 20: 153-157.
Leather SR, 1984. The effect of adult feeding on the fecundity, weight loss and survival of the pine beauty moth, Panolis flammea. Oecologia 65: 70-74.
Leather SF, Walters KFA, and Bale JS, 1995. The Ecology of Insect Overwintering. ‍Cambridge University Press, New York.
Norris MJ, 1934. Contributions towards the study of insect fertility. III: Adult nutrition, fecundity, and longevity in the Genus Ephestia(Lep., Phycitidae). Proceedings of the Zoological Society of London 104: 333-360.
Pullin AS, 1996. Physiological relationships between insect diapause and cold tolerance: Coevolution or coincidence? European Journal of Entomology 93: 121-129.
Ryne C, Ekeberg M, Jonsen N, and Oehlschlager C, 2006. Reduction in an almond moth Ephestua cautella (Lepidoptera: Pyralidae) population by means of mating disruption. Pest Management Science 62: 912-918.
Ryne C, Ekeberg M, Olsson C, Valeur P, and Lofstedt C, 2002. Water revisited: a powerful attractant for certain stored-product moth. Entomologia Experimentalis et Applicata 103: 99-103.
Ryne C, Nilsson PA, and Siva-Jothy MT, 2004. Dietary glycerol and adult access to water: effects on fecundity and adult longevity in the almond moth. Journal of Insect Physiology 50: 429-434.
Safa M, Yazdanian M, and Sarailoo MH, 2014. Larval feeding from some artificial diets and its effect on biological parameter of the Mediterranean flour moth. Munis Entomology and Zoology 9: 678-686.
Sasaki T, and Ishikawa H, 1999. Wolbachia infections and cytoplasmic incompatibility in the Almond moth and the Mediterranean flour moth. Zoological Science 16:739-744.
Sømme L, 1964. Effects of glycerol on cold-hardiness in insects. Canadian Journal of Zoology 42: 87-101.
Stanic B, Jovanovic-Galovic A, Blagojevic DP, Grubor-Lajsic G, Worland R, and Spasic MB, 2004. Cold hardiness in Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae): Glycerol content, hexose monophosphate shunt activity, and antioxidative defense system. European Journal of Entomology 101: 459-466.