بهینه‌سازی محیط کشت صنعتی برای تولید انبوه مخمر زیستی Candida membranifaciens عامل کنترل زیستی کپک آبی و کپک خاکستری سیب

دوره 2، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-15

محمدرضا خوشایند؛ لاچین مختارنژاد؛ حسن رضا اعتباریان؛ محسن فرزانه؛ پژمان شیخ پور


مطالعه بیماری لکه سیاه (آنتراکنوز) گردو در استان زنجان و ارزیابی مقاومت نسبی برخی ژنوتیپهای برتر داخلی و ارقام خارجی گردو نسبت به بیماری

دوره 3، شماره 2، آذر 1393، صفحه 1-15

شمس اله نجفی؛ حسین جعفری؛ حشمت اله امینیان؛ علیرضا معرفت؛ حسن رضا اعتباریان


تنوع نوکلئوتیدی نواحی ژنومی ژن های مقاومت به زنگ قهوه ای Lr29 و Lr47 در لاین های گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-12

سیدابوالقاسم محمدی؛ رحیمه همتی گوگه؛ سعید اهری زاد


اثر قارچ کش تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول (ناتیوو®) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-15

حسین عظیمی؛ حسین جعفری؛ حسین کربلایی خیاوی


ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مناطق عمده کشت محصولات تیره سولاناسه دراستان گلستان

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-12

سیده آزاده سیدی گیلانی؛ سعید نصراله نژاد؛ فاطمه زینتی فخرآبادی؛ مجید جعفری


ردیابی گونه های فوزاریوم مولد مایکوتوکسین با استفاده از صفات ریخت شناسی و مولکولی در دانه ذرت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-16

نجمه جوانبخت اول؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ حمید افضلی؛ محمود اخوت


نحوه ی تخصیص بودجه ی زمانی زنبور ماده Trissolcus vassilievi (Mayr) در رویارویی با تخم سن گندم (Eurygaster integriceps Puton)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-11

پریسا بنامولایی؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری


بررسی مولکولی برخی تغییرات فیزیولوژیک در ژنوتیپ های حساس و متحمل ذرت در پاسخ به آلودگی ویروس موزاییک کوتولگی ذرت (Maize Dwarf Mosaic Virus; MDMV)

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-17

فروه سادات مصطفوی نیشابوری؛ سیدکاظم صباغ؛ احمد یامچی؛ سعید نصراله نژاد؛ ناصر پنجه که


شناسایی ریخت شناختی و مولکولی قارچ های اندوفیت سرشاخه و شاخه‌ی درختان بلوط در جنگل های ارسباران

دوره 8، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-17

سعید قاسمی اسفهلان؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ محسن تربتی؛ ابوالفضل نرمانی


پاسخ تعدادی از ارقام زراعی، توده‌های بومی گندم نان و دو گونه آژیلوپس به نماتد مولد زخم ریشهPratylenchus neglectus

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 179-196

10.22034/arpp.2022.15110

ابراهیم زاهدی اصل؛ غلامرضا نیکنام؛ ابوالقاسم محمدی؛ مصطفی ولیزاده