تغییرات فصلی جمعیت و برنامه ی نمونه برداری دنباله ای با دقت ثابت شته ی سبز انار Aphis punicae (Homoptera: Aphididae) در شهرستان سیروان (استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
شته سبز انار (Hom., Aphididae) Aphis punicae از آفات مهم انار در ایران می­باشد. در این مطالعه، تغییرات فصلی جمعیت این آفت در شهرستان سیروان استان ایلام مورد مطالعه قرار گرفت. برای این هدف، نمونه­برداری به صورت هر دو هفته یکبار از یک باغ آزمایشی به مساحت یک هکتار و در طول دو سال (1396-1395) صورت گرفت. همچنین از شاخص تایلور و ایواوو به منظور تعیین توزیع فضایی این شته روی درختچه­های انار استفاده شد. مدل گرین نیز برای تکوین یک برنامه­ی نمونه­برداری دنباله­ای با دقت ثابت برای تخمین تراکم جمعیت این آفت در درختچه­ی انار به کار برده شد. نتایج نشان داد که شته­ی سبز انار در استان ایلام و در طول بهار (اردیبهشت تا خرداد) روی درختچه­های انار فعال می­باشد. اوج جمعیت این شته در اوایل خرداد مشاهده شد. توزیع فضایی این آفت از نوع تجمعی بود. تعداد بهینه­ی نمونه­ی مورد نیاز براساس تراکم آفت از 488 تا 375 سرشاخه در سطح خطای 10 درصد و از 175 تا 135 سرشاخه در سطح خطای 25 درصد متفاوت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seasonal Population Dynamics and Fixed-Precision Sequential Sampling Plans for Aphis punicae (Homoptera: Aphididae) in Sirvan City (Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Saeid Yaghobi 1
  • Ali Rahabpour 2
  • Noshin Zandi 2
1 M.Sc. Student of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahwaz, Iran.
2 Associate Professor of Entomology, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Pomegranate aphid, Aphis punicae (Hom., Aphididae) is one of the most important pests of pomegranate in Iran. In this study, seasonal population dynamics of this aphid was studied in Sirvan city, Ilam province. For this purpose, sampling was performed bi-weekly in an experimental orchard, 1 hectare area, during two years (2016-2017). Also, Taylor power law and Iwao's patchiness were used to determine spatial distribution of the pest on pomegranate shrub. Green's model was used to develop a fixed- precision sequential sampling plan of the pest on pomegranate shrub. Results showed that pomegranate aphid has one generation and the pest occurred during spring (May to June) on pomegranate shrub in Sirvan city. Population peak of the aphid was observed in end of May. Spatial distribution of the pest was aggregative. Optimum sample sizes varied from 375-488 and 135-175 shoots according to the pest density at precision levels of 0.1 and 0.25, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pomegranate aphid
  • Population fluctuation
  • Spatial Distribution
  • Sampling
افشاری ع و دسترنج م. 1388. تراکم، پراکنش فضایی و نمونه‏ برداری دنباله‏ ایِ شته‏ های خوشه ‏ی گندم در منطقه‎ی گرگان. گیاه‌پزشکی 32: 102-89.
رضوانی الف، ترمه ف و موسوی م. ۱۳۷3. شته­های ایران و میزبان­های آنها. انتشارات سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی. ۶۷ ص.
محیسنی ع ا، سلیمان نژادیان ا، مصدق م ص و رجبی غ ر. 1388. نمونه‌گیری دنباله‌ای با دقت ثابت برای تخمین جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps Put. (Het.:Scutelleridae) در مزارع گندم دیم بروجرد. گیاه­پزشکی 32: 48-33.
Ahmadi M and Poor Javad N, 2016. Biology and seasonal fluctuations of pomegranate aphid, Aphis punicae (Hem., Aphididae) in Isfahan. Journal of Entomological Society of Iran 83(2): 181-188.
Azqandi SR, Kazazi M and Abdul Ahadi F, 2015. Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae) and its control procedures in Iran. Journal of Applied, Environmental and Biological Science 5: 743-747.
Bayhan E, Ölmez-Bayhan S, Ulusoy M R and Brown J K, 2005. Effect of temperature on the biology of Aphis punicae (Passerini)(Homoptera: Aphididae) on pomegranate. Environmental Entomology 34(1): 22-26.
Binns MR, 1994. Sequential sampling for classifying pest status. In: Pedigo LP and Buntin GD (Eds). Handbook of sampling methods for arthropods in agriculture. CRC, Buca Raton, Florida.  137–174.
Dinarvand N, Rajabpour A, Sohani NZ and Farkhari M, 2019. Effect of weedy culture on population densities, spatial distributions and sampling procedures of Spodoptera exigua and Sesamia cretica (Lep., Noctuidae) in corn fields. Bulletin of Entomological Research 13: 1-12.‏
Kafeshani FA, Rajabpour A, Aghajanzadeh S, Gholamian E and Farkhari M, 2018. Spatial distribution and sampling plans with fixed level of precision for citrus aphids (Hom., Aphididae) on two orange species. Journal of Economic Entomology 111(2): 931-941.
Kogan M and Herzog DC, 2012. Sampling methods in soybean entomology. Springer, NY.
Mdellel L, Halima Kamel MB and Assadi B, 2015. Impact of winter pruning of pomegranate trees on Aphis punicae (Hemiptera, Aphididae) and its natural enemies in Tunisia. Annales de la Société entomologique de France 51: 266-271.
Namvar P, Safaralizadeh MH, Baniameri V, Pourmirza AA and Karimzadeh Isfahani J, 2011. Spatial distribution and fixed-precision sequential sampling of Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agromyzidae) on cucumber greenhouse. Middle East Journal of Scientific Research 10(2): 157-163.
Naranjo SE and Hutchison WD, 1997. Validation of arthropod sampling plans using a resampling approach: software and analysis. American Entomologist 43: 48-57.
Pedigo LP, 2002. Entomology and pest management. Iowa University press.
Rajabpour A and Yarahmadi F, 2012. Seasonal population dynamics, spatial distribution and parasitism of Aphis gossypii on Hibiscus rosa-chinensis in Khuzestan. Journal of Entomology 9(3): 163-170.‏
Shahabi M and Rajabpour A. (2017) A Fixed-precision sequential sampling plan for the potato tuberworm moth, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae), on potato cultivars. Neotropical Entomology 46(4): 388-395.‏
Snedecor GW and Cochran WG, 1980. Statistical methods. Iowa State University Press, Ames.
Sreedevi K and Verghese A, 2007. Seasonal incidence of aphid, Aphis punicae Passerini (Homoptera: Aphididae) and its relationship with abiotic factors. Pest Management In Horticultural Ecosystems 13(2): 4-10.‏
Taylor LR, 1984. Assessing and interpreting the spatial distributions of insect populations. Annual Review of Entomology 29(1): 321-357.‏