آستانه ی حداقل دمایی و نیاز دمایی شب پره ی پوست خوار میوه ی پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) Ragonot در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی.

2 دانشجوی دکتری رشته ی حشره شناسی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی.

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

چکیده
در سال­های اخیر شب­پره­ی پوست­خوار میوه­ی پسته، Arimania komaroffi به صورت یکی از آفات مهم و خسارت­زای این محصول در آمده است. هدف از این مطالعه تعیین آستانه­ی حداقل دمایی و نیاز دمایی این آفت در شرایط آزمایشگاهی می­باشد که در پیشگویی زمان انجام مبارزه می­تواند مورد استفاده باشد. مراحل مختلف رشدی این آفت در دماهای 25، 5/27، 30، 5/32 و 35 (1±) درجه­ی سانتی­گراد با رطوبت 5± 65 درصد و طول دوره­ی روشنایی 16 و تاریکی 8 ساعت در اتاقک رشد روی میوه­ی پسته رقم اوحدی پرورش داده شد. آستانه­ی حداقل دمایی و نیاز دمایی جهت تکمیل مراحل مختلف رشدی آن با دو روش رگرسیون معمولی و ایکموتو و تاکای محاسبه شد. علاوه بر این، نیاز دمایی نسل­های مختلف آفت تحت شرایط مزرعه­ای و در طی دو سال 93-1392 اندازه­گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده آستانه­ی‌ حداقل‌ دمایی برای کل دوره­ی نابالغی این آفت (از تخم تا ظهور حشره کامل) با روش رگرسیون معمولی و ایکموتو و تاکای به ترتیب برابر 29/10 و 42/10 درجه‌­ی سانتی‌­گراد بود. مجموع‌ نیازدمایی‌ برای‌‌ تکمیل دوره­ی نابالغی از تخم تا ظهور حشره کامل این آفت با دو روش رگرسیون معمولی و ایکموتو و تاکای به ترتیب 05/826 و 11/820 درجه‌ روز محاسبه شد. در شرایط مزرعه­ای مجموع دماهای موثر برای نسل­های اول، دوم و سوم به ترتیب برابر 7/763، 9/750 و 7/811 درجه روز بدست آمد که تقریباً با مطالعات آزمایشگاهی هم خوانی دارد. اطلاعات بدست آمده از این مطالعه را می­توان در پیش­آگاهی و مدیریت مبارزه با آفت استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lower Threshold Temperature and Thermal Constant of Pistachio Fruit Borer Moth, Arimania komaroffi Ragonot (Lepidoptera: Pyralidae) Under Laboratory and Field Conditions

نویسندگان [English]

  • Ali Golizadeh 1
  • Mehdi Basirat 2
  • Seid Ali Asghar Fathi 1
  • Mehdi Hassanpour 3
1 Professor, Department of Plant Protection. University of Mohaghegh Ardabili.
2 PhD Student, Department of Plant Protection. University of Mohaghegh Ardabili.
3 Associate Professor, Department of Plant Protection. University of Mohaghegh Ardabili.
اسماعیلی م، 1375. آفات مهم درختان میوه. چاپ اول، مرکز نشر سپهر.
اصغری ف، سمیع م ا، مهدیان ک، بصیرت م و ایزدی ح، 1390. اثر دما بر برخی ویژگی های زیستی کفشدوزک Hippodamia variegate (Goeze)  با تغذیه از پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer   و تخم بید غلات Olivier Sitotroga cerealella. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، جلد42، شماره1، صفحه­های 137 تا 149.
افروز ف، طالبی ع ا و فتحی پور ی، 1391. نیازهای گرمایی شته Sitobion avenae (Hem.: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید Praon volucre (Hym.: Braconidae). مجله دانش گیاهپزشکی ایران، جلد43، شماره1، صفحه­های 143 تا 154.
بصیرت م، 1387. برآورد نیازهای گرمایی پروانه چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel در شرایط صحرایی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد52، شماره1، صفحه­های 339 تا 349.
بصیرت م و سیدالاسلامی ح، 1380. نیازهای گرمایی زنبور سیاه مغزخوار پسته Eurytoma plotnikovi Nikolskaya پس از زمستانگذرانی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، جلد5، شماره1، صفحه­های 221 تا 230.
بصیرت م و مهرنژاد م ر، 1383. بررسی آستانه حداقل و نیاز حرارتی شب پره (Lep.:Pyralidae) Plodia interpunctellaوَApomyelois ceratoniae  . نامه انجمن حشره شناسی ایران، جلد 24، شماره2، صفحه­های 19 تا 34.
حسنی م ر، نوری قنبلانی ق، ایزدی، ح و بصیرت، م، 1389. تعیین نیاز گرمایی مراحل نابالغ پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در شرایط طبیعی رفسنجان. فصل­نامه گیاهپزشکی، جلد2، شماره1، صفحه­های 13 تا 24.
حکم­آبادی ح، 1390. تشخیص عوامل خسارت­زای محیطی و غیر محیطی وارده به محصول پسته (بیمه و جبران خسارت). چاپ اول، انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی.
خانی ع، محرمی پور س، حسینی س م، فتحی پور ی و طالبی ع ا، 1383. تعیین آستانه حرارتی و نیاز دمایی رشد و نمو و مجموع حرارت موثر تریپس پیاز Thrips tabaci Lindeman در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد 11 ، شماره2، صفحه­های 87 تا 94.
دانش­نیا س ن و عالیچی م،1391. تعیین زمان مناسب سمپاشی با استفاده از تله فرومونی و درجه حرارت موثر روزانه برای کرم سیب Cydia pomonella (Lep. Tortricidae) در منطقه خان­زنیان استان فارس. فصلنامه گیاهپزشکی، جلد4، شماره2، صفحه­های 37 تا 44.
دستغیب بهشتی ن و سیدالاسلامی ح، 1365. پیش آگاهی و فنولوژی کرم سیبCydia pomonella (Lep.: Tortricidae) در باغ های سیب غرب اصفهان بر اساس محاسبه درجه حرارت موثر. نشریه آفات و بیماری های گیاهی، جلد 5، شماره 1 و2، صفحه­های 25 تا 43.
شیبانی ا،  فریور مهین ح و وطن­پور­ازغندی ع، 1374. پسته و تولید آن در ایران. موسسه تحقیات پسته کشور.
صامت خ، 1353. سه شب پره زیان آور پسته در استان کرمان. پنجمین کنگره گیاهپزشکی ایران، تبریز، صفحه­های 11 تا 12.
مهرنژاد م، 1393. آفات درختان پسته ایران، دشمنان طبیعی و روش های کنترل. مرکز نشر سپهر.
هاشمی راد ح، بصیرت م و مرادی قهدریجانی م، 1391. بررسی بیولوژی و نحوه خسارت شب پره پوست خوار پسته (Arimania komaroffi Rag.) در استان کرمان. گزارش نهایی موسسه تحقیقات پسته کشور.
یوسفی م، جلالی سندی ج و صالحی ل، 1383. زیست شناسی کرم گلوگاه انار Spectrobates ceratoniae Zeller (Lep:pyralidae) در دماهای مختلف تحت شرایط آزمایشگاهی. پژوهشنامه علوم کشاورزی، جلد 1، شماره1، صفحه­های 29 تا 38.
Akers RC and Nielson D G, 1984. Predicting Agrillus anxius (Col.: Buprestidae) adult emergence by heat unit accumulation. Journal of Economic Entomology 77: 1459- 1463.
AliNiazee MT, 1976. Thermal unit requirements for determining adult emergence of the western cherry fruit fly (Diptera: Tephritidae) in the Willamette Valley of Oregon. Environmental Entomology 5: 397-402.
Amsel HG, 1954. Die Microlepidopteren der Brandt’schen Iran. Ausbeute, 4 Teil. Arkiv for Zoologi 2: 255-326.
Andrewartha HC and Birch LC, 1954. The Distribution and Abundance of Animals. University of Chicago Press, Chicago, 782p.
Campbell A, Frazer B D, Gilbert N, Gutierrez AP and Mackauer M, 1974. Temperature requirements of some aphids and their parasites. Journal of Applied Ecology 11: 431-438.
Campbell A and Mackauer M 1975. Thermal constants for development of the pea aphid (Homoptera: Aphididae) and some of its parasites. Canadian Entomologist 107: 419-423.
Gilbert N and Gutierrez AP, 1973. A plant–aphid parasite relationship. Journal of Animal Ecology 42: 323-340.
Golizadeh A, Kamali K, Fathipour Y and Abbasipour H, 2008. Life table and temperature-dependent development of Diadegma anurum (Hymenoptera: Ichneumonidae) on its host Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Environmental Entomology 37: 38-44.
Golizadeh A and Zalucki M P, 2012. Estimating temperature-dependent developmental rates of potato tuber worm, Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae). Insect Science 19: 609-620.
Gullan PJ and Cranston PS, 2005. The insects: an outline of entomology. (3rd ed.) Blackwell Publishing Ltd., 505 pp.
Hilbert DW and Logan JA, 1983. Empirical model of nymphal development for the migratory grasshopper, Melanoplus sanguinipes (Orthoptera: Acrididae). Environmental Entomology 12: 1-5.
Ikemoto T and Takai K, 2000. A new linearized formula for the law of total effective temperature and the evaluation of line-fitting methods with both variables subject to error. Environmental Entomology 29: 671-682.
Kontodimas DC, Eliopoulos PA, Stathas GJ and Economou LP, 2004. Comparative temperature-dependent development of Nephus includens (Kirsch) and Nephus bisignatus (Boheman) (Coleoptera: Coccinellidae) preying on Planococcus citri (Risso) (Homoptera: Pseudococcidae): evaluation of a linear and various nonlinear models using specific criteria. Environmental Entomology 33: 1-11.
Lamb RJ, 1992. Development rate of Acyrthosiphon pisum (Homoptera: Aphididae) at low temperatures: Implications for estimating rate parameters for insects. Environmental Entomology 21: 10-19.
Lopez C, Sans A, Asin L and Eizaguirre M, 2001. Phenological Model for Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae). Environmental Entomology 30: 23-30.
Mehrnejad MR, 1998. Evaluation of the parasitoid Psyllaephagus pistaciae (Hymenoptera: Encyrtidae) as a biocontrol agent of the common pistachio psylla Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psylloidea). Ph.D. Thesis, University of London.
Mehrnejad MR, 2001. The current status of pistachio pests in Iran. Cahiers Options Me´diterrane´ennes 56: 315-322.
Mehrnejad MR, 2010. The parasitoids of the pistachio hull borer moth, Arimania komaroffi, short report. Applied Entomology and Phytopathology 77: 131-133.
Mehrnejad MR. and Speidel W, 2011. The pistachio hull borer moth Arimania komaroffi Ragonot (Lepidoptera: Pyralidae). Entomofauna 32: 5-16.
Mobarakian M, Zamani AA, Karmizadeh J, Moeeny Naghadeh N and Emamai MS, 2014. Modelling development of Callosobruchus maculatus and Anisopteromalus calandrae at various constant temperatures using linear and non-linear models. Biocontrol Science and Technology 24: 1308-1320.
Pedigo LP, 2002. Entomology and Pest Management (4th ed.), Prentice-Hall, India. 742 pp.
Pruess KP, 1983. Day-degree methods for pest management. Environmental Entomology 12: 613-619.
Ring DR and Harris MK, 1983. Predicting pecan nut casebearer (Lep.: Pyralidae) activity at college station, Texa. Environmental Entomology 12: 482-486.
Samet Kh, 1985. The life cycle of Arimania komaroffi, a new pest of Pistachio vera in Iran. Entomologists Gazette 36: 113-115.
Sharpe PJH and DeMichele DW, 1977. Reaction kinetics of poikiloterm development. Journal of Theoretical Biology 64: 649-670.
Sporleder M, Kroschel JR, Gutierrez Quispe M R and Lagnaoui A, 2004. A Temperature-Based Simulation Model for the Potato Tuberworm, Phthorimaea operculella Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae). Environmental Entomology 33: 477-486.
SPSS [computer software], 2007. SPSS base 16.0 user’s guide. SPSS Incorporation, Chicago.
UC IPM, 2007.UC IPM Online. Statewide Integrated Pest Management Program-How to Manage Pests: Degree-Days. http:// www.ipm.ucdavis.edu/ WEATHER/ ddretrieve.html. [Accessed on 22 September 2015].
Wagner TL, Wu H, Sharpe PJ, Schoolfield RM and Coulson RN, 1984. Modeling insect development rates: a literature review and application of a biophysical model. Annals of the Entomological Society of America 77: 208-225.