تنوع نوکلئوتیدی نواحی ژنومی ژن های مقاومت به زنگ قهوه ای Lr29 و Lr47 در لاین های گندم نان (Triticum aestivum L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

3 دانشیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.


عنوان مقاله [English]

Nucleotide Diversity of Leaf Rusts Resistance Genes Lr29 and Lr47 Genomic Regions in Bread Wheat Lines (Triticum aestivum L.)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolghasem Mohammadi 1
  • Rahimeh Hemati Ghogheh 2
  • Seaid Aharizad 3
1 Professor, Department of Plant Breeding & Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 2Former MSc. Student of Agricultural Biotechnology, Department of Agronomy & Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Plant Breeding & Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.