اثرات کشندگی آبامکتین و پروپارژیت بر کنه ی تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae Koch (Acari, (Tetranychidae جمعیت مغان، و کارایی اثرات باقیمانده ی آنها در گیاه لوبیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران.

2 استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

چکیده

چکیده
به منظور مقایسه­ی اثرات کشنده­ی آبامکتین و پروپارژیت و همچنین ماندگاری این اثرات روی گیاه لوبیا، افراد بالغ Tetranychus urticae در آزمایش­های جداگانه مورد تیمار قرار گرفتند. از روش آغشته کردن قطعه­ی برگی و قرار دادن آن روی بستر مرطوب، برای تیمار کنه­ها استفاده شد. پنج غلظت از هر ترکیب شیمیایی تهیه و برای هر غلظت در هر تکرار از 20 کنه­ی بالغ استفاده گردید و آزمایش حداقل سه بار تکرار شد واحد تکرار شامل یک پتری­دیش با درپوش دارای تهویه و کفپوشی از پنبه مرطوب، حاوی قطعه­ی برگ (به طول و عرض دو سانتی­متر) آلوده به ترکیب شیمیایی بود که 20 کنه­ی بالغ روی آن قرار داشت.  ثبت مرگ و میر 48 ساعت پس از تیمار انجام شد. برای بررسی کارایی باقیمانده­ی کنه­کش­ها، گیاهان لوبیا با یک بیستم دوز توصیه شده­ی مزرعه­ای تیمار شدند. در فواصل زمانی یک، سه، هفت، 10 ، 14 و 21 روز پس از تیمار، از برگ­ها قطعه­های برگی تهیه و 20 کنه­ی بالغ روی هر قطعه منتقل و پس از 48 ساعت تلفات ثبت گردید. آزمایش برای هر ترکیب سه بار تکرار شد و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده گردید. تجزیه­ی پروبیت داده­های آزمایش کشندگی نشان داد که مقادیر غلظت کشنده­ی 20 درصد، 50 درصد و 90 درصد برای آبامکتین به ترتیب 108/0، 417/0و 26/3 پی­پی­ام و برای پروپارژیت به ترتیب 657/0، 26/2 و 90/14 پی­پی­ام از فراورده­ی تجاری بود. نتایج بررسی کارایی باقیمانده­ی کنه­کش­ها روی گیاه لوبیا نشان داد که آبامکتین منجر به تلفات 100 درصد کنه در یک روز پس از سمپاشی با غلظت یک بیستم دوز توصیه شده­ی مزرعه­ای  گردید که این مقدار به 62/55 درصد در 21 روز پس از سمپاشی کاهش یافت. این مقدار برای پروپارژیت یک روز پس از سمپاشی 81 درصد بود که 21 روز پس از سمپاشی به صفر درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lethal Effects of Abamectin and Propargite on Moghan Population of Two Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Koch (Acari, Tetranychidae), and Efficacy of Their Residual Effects on the Bean Plants

نویسندگان [English]

  • Laleh Ebrahimi 1
  • Mohammad Reza Shiri 2
1 Assistant Professor, Plant Protection Research Division, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Moghan, Iran.
2 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
شیری م ر، چوکان ر و علی اف ر ت. 1394. تاثیر تنش خشکی بر اثر ژن و قابلیت ترکیب لاین­های ذرت دانه­ای. مجله به­نژادی نهال و بذر 1-31: 440-421.
سعیدی ز، و اربابی م. . . 1386مقایسه کارایی دوازده کنه­کش/حشره­کش در دو سـطح آلـودگی مـزارع لوبیـا آلـوده بـه کنـه تـارتن دولکـه­ای Tetranychus urticae Koch درمنطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری. پژوهش و سازندگی 76: 25-31.  
Beers EH, Riedl H and Dunley JE, 1998. Resistance to abamectin and reversion to susceptibility to fenbutatin oxide in spider mite (Acari: Tetranychidae) populations in the Pacific Northwest. Journal of Economic Entomology 91: 352- 360.
Bolland HR, Gutierrez J and Flechtmann CH. 1998. World catalogue of the spider mite family (Acari: Tetranychidae). Brill Publicaion, Leiden, 392 pp.
Brandenburg R, Kennedy G. 1987. Ecological and agricultural considerations in the management of two spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch). Agricultural and Zoological Review 2: 185–236.
Cahill M, Byrne FJ, German K, Denholm I and Devonshire AL. 1995. Pyrethroid and organophosphate resistance in the tobacco whitefly Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae). Bulletin of Entomological Research 85:181-187.
Campos F, Dybas RA and Krupa DA. 1995. Susceptibility of Two Spotted Spider mite (Acari, Tetranychidae) populations in California to abamectin. Journal of Economic Entomology 88: 225- 231.
Clark JM, Scott JG, Campos F and Bloomquist JR. 1995. Resistance to avermectins - extent, mechanisms, and management implications. Annual Review Entomology 40: 1 -30.
Cloyd RA, Galle CL, Keith SR and Kemp KE. 2009. Evaluation of persistence of selected miticides against the Two spotted Spider Mite, Tetranychus urticae Horticulture Science 44: 476–480.
Hoy MA. 2011. Agricultural Acarology: Introduction to Integrated Mite Management, Vol 7. CRC Press, Boca Raton.
Jeppson LR, Keifer HH, Baker EW. 1975. Mites injurious to economic plants. University of California Press, California.
Lagziri M, E Amrani A. 2009. Effect of a microbial-based acaricidal product on spotted and predatory spider mites. African Crop Science Journal 17: 119-123.
Lasota JA and Dybas RA. 1991. Avermectins, a novel class of compounds: Implications for use in arthropod pest control. Annual Review Entomology 36: 91–117.
Putter I, MacConnell JG, Preiser FA, Haidri AA, Ristich SS, and Dybas R. 1981. Avermectins: Novel insecticides, acaricides and nematicides from a soil microorganism. Experientia 37:963–964.
Saito Y. 1983. The concept of «life types» in Tetranychinae. An attempt to classify the spinning behavior of Tetranychinae. Acarologia 24: 377–391.
SAS. 2012. SAS Version 9.4. Cary, N.C.: SAS Institute.
Stumpf N and Nauen R. 2001. Cross-resistance, inheritance, and biochemistry of mitochondrial electron transport inhibitor-acaricide resistance in Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Journal of Economic Entomology 94: 1577-1583.
Van Leeuwen T, Vontas J, Tsagkarakou A, Dermauw W and Tirry L. 2010. Acaricide resistance mechanisms in the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae and other important Acari: a review. Insect Biochemistry and Molecular Biology 40: 563–572.
Wislocki PG, Grosso LS, and Dybas RA. 1989. Environmental Aspects of Abamectin Use in Crop Protection, p. 182–200. In: Campbell WC (ed.). Ivermectin and abamectin. SpringerVerlag, New York, NY.