بررسی برخی فاکتورهای موثر بر تولید و بیماریزایی زئوسپورهای Phytophthora capsici و P.nicotianae روی میوه ی گوجه فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی موسسه ی آموزش عالی بهاران، گرگان، ایران.

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولیدات کیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، گرگان، ایران.

3 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

چکیده

چکیده
گونه­هایی از جنس فایتوفتورا باعث پوسیدگی ریشه، طوقه و مرگ گیاهچه­ی گوجه­فرنگی می‌شوند. در صورت تماس میوه با خاک و فعال بودن بیمارگر،  میوه در معرض پوسیدگی به نام پوسیدگی چشم گوزنی قرار می‌گیرد. در این تحقیق عوامل بیمارگر از خاک، ریشه و طوقه­ی گوجه‌فرنگی در استان خراسان شمالی جداسازی شده و به‌عنوان گونه‌های capsici  Phytophthora و P.nicotianae  شناسایی و  بیماری زایی هردو گونه روی نشاهای گوجه­فرنگی به اثبات رسید. تولید زئوسپور در این گونه‌ها تحت تأثیر شرایط نوری و دمایی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از لحاظ واکنش به شرایط دمایی بین آنها اختلاف معنی داری وجود داشت. همچنین دما در آزادسازی زئوسپور هر دو گونه اثر معنی داری داشت. بیشترین تولید زئوسپور در یکی از جدایه‌های P.capsici در 20 درجه­ی سانتی­گراد و در شرایط تاریکی اتفاق افتاد. در مورد P.nicotianae در 25 درجه­ی سانتی­گراد و شرایط نوری بیشترین زئوسپور تولید شد. بیشترین طول زخم ایجاد شده توسط زئوسپورها در جدایه­ی شماره­ی دو مربوط به گونه­یP.capsici  رخ داد که اندازه­ی آن در 25 درجه­ی سانتی­گراد و تاریکی پس از پنج روز به حدود 50 میلی‌متر رسید. در مورد گونه­ی P.nicotianae  بیشترین بیماری‌زایی زئوسپورها در 27 درجه­ی سانتی­گراد و در شرایط نوری حادث شد.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Some Effective Factors on Production and Pathogenicity of Zoospores of Phytophthora capsici and P.nicotianae on Tomato Fruit

نویسندگان [English]

  • Ali asghar Ddavari 1
  • Kamran Rahnoma 2
  • Hojat allah Rabani Nasab 3
1 Graduated Student, Baharan Education Institue, Gorgan
2 Associate Professor, Department, of Plant Protection Plant Production College, Universit of Agriculture and Natural resource of Gorgan, Gorgan, Golestan, Iran
3 Assistant Professor, Plant Protection Research Division, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Some species of Phytophthora genuse cause crown and root rot, and damping off of tomato seedlings. Fruits that contact with soil containing pathogen are affected by a type of decay called buckeye rot of tomato. In this research Pathogens were isolated from soil, tomato root and crown in North Khorasan province and identified as Phytophthora capsici and P.nicotianae . Pathogenicity of both species were demonstrated on tomato seedlings.The production Zoospores was investigated under different light and temperature conditions. The results showed that there was a significant differences between species in reaction to temperature condition. Temperature also had significant effect on the release of zoospore in both species. The highest release of zoospores occured in one of the P.capsici isolates at 20°C under dark conditions.In the case of P.nicotianae at 25°C and light conditions the highest zoospore were released. The largest wound length occurred in isolate Pc2 of P.capsici . It reached to 50 mm at 25°C and dark condition after 5 days. In the case of P.nicotianae the highest pathogenicity of zoospores occured at 27°C under light condition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Phytophthora
  • Zoospores
  • Tomato
  • North Khorassan
Alconero R, and Santiago A, 1972. Charactristics of asexual sporulation in Phytophthora palmivora and Phytophthora parasitica nicotianae. Phytopathology 62:993-997.
Andrés Ares JL, Rivera Martìnez A, and Fernández Paz J, 2005. Resistance of pepper germplasm to Phytophthora capsici isolates collected in northwest Spain. Spanish Journal of Agriculture Research 3(4): 429-436.
Banihashemi Z and Sartipi A, 2004. Identification of Phytophthora species associated with stone fruits crown rot in Fars Province and reaction of certain rootstock to P.cactorum. Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources 8(3): 241-249.
Daniel OO, 2005. Repeated emergence, motility and autonomus dispersal by sporangial and cyst derived zoospores of Phytophthora.Document type. OSU Dissertations [8892].
Ershad Dj, 1992. Phytophthora Species in Iran, 217pp. (in farsi)
Gallegly ME.ChuanXue H. and Hong C. 2008. Phytophthora: identifying species by morphology and DNA fingerprints. APS Press, 158 pp. USA.
Khew K and Zentmyer L, 1973. Chemotactic response of zoospores of five spiecies of Phytophthora. Phytopathology 63:1511-1517.
Khorsandi S, Baba ahari A, Rezaei S, and Mohammadi pour M, 2009. Identification of fungal disease agents of root and crown  rot of tomato  in East Azarbayjan. Scientific Journal of Agricultural Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch, 12:79-93.
Mirsoleimani Z, Mostowfizadeh-Ghalamfarsa R, Mohammadi AH, Djavaheri M and Banihashemi Z, 2013. Reaction of pistachio cultivars to Phytophthora pistaciae and the influence of temperature on its pathogenicity. Iranian Journal of Plant Pathology 49(3): 279-296.
Rahnama K and Mamar abadi M, 2009. Herbal Clinic Guide, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Press 138pp.
Rao VG, 1970. Influence of temperature upon growth and sporulation in two species of Phytophthora. Mycopathologia et Mycologia Applicata 42(1-2): 39-48.
Tyler BM, Wu M, Wang J, Cheung W and Morris PF, 1996. Chemotactic preferences and strain variation in the response of Phytophthora sojae zoospores to host isoflavones. Applied and Environmental Microbiology 62(8): 2811-2817.
Sajadi nejad M, Ershad D, Mirabolfathy M and Zamanizadeh H, 2010. Identification of Phytophthora species the causing root and crown rot of cherry trees in Trhran Province. Iranian Journal of Plant Pathology 45: 70-74
Shekari A,  Mirabolfathy M, Mohammadi-pour M, Zad J and Okhovvat M, 2006. Phytophthora root and crown rot of several field, summer and patch crops in East Azarbaijan province. Iranian Journal of Plant Pathology 42(2): 293- 308
Stamps DJ, Waterhouse GM, Newhook FJ, and Hall GS, 1990. Revised tabular key to the species of Phytophthora, Mycological Paper. No 62. C.A.B. International Mycological Institute 28p.