بقای Macrophomina phaseolina و سایر قارچ‌های همراه در بقایای سویا و تاثیر Trichoderma harzianum بر تغییرات جمعیت آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه بیماریشناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده

قارچ Macrophomina phaseolina یکی از بیمارگرهای مهم سویا و عامل پوسیدگی ذغالی در مناطق عمده‌ کشت سویا در ایران و جهان است. در این مطالعه‌ دو ساله، بقای M. phaseolina و سایر قارچ‌های همراه بقایای سویا و نیز تاثیر Trichoderma harzianum بر تغییرات جمعیت قارچ‌ها طی زمان، در شرایط محیطی استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. در سال اول، بقایای سویای آلوده به M. phaseolina در پاکت‌های پلی‌پروپیلنی منفذدار قرار داده شد و در سه عمق 5-0، 15-10 و 25-20 سانتی‌متری در دو خاک آلوده به M. phaseolina و غیرآلوده مدفون گردید. نمونه‌ها طی هشت ماه و در فواصل زمانی دو ماهه از خاک خارج شده و مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، درصد فراوانی جداسازی M. phaseolina، روند کاهشی خطی و کندی طی زمان داشته و بعد از هشت ماه از 3/93 درصد به 6/73 درصد رسید. هم‌چنین فراوانی Trichoderma spp. طی زمان به صورت خطی و به میزان شش درصد افزایش یافت. فراوانی جداسازی M. phaseolina در دو نوع خاک و در اعماق مختلف مشابه بود. در سال دوم، پاکت‌های محتوی بقایای سویای آلوده، در دو خاک آلوده و سترون که با زادمایهTrichoderma harzianum MKR 1321  مایه‌زنی شده بود (+T) مدفون گردید و با تیمار شاهد بدون مایه‌زنی (-T) مورد مقایسه قرار گرفت. درصد فراوانی M. phaseolina طی زمان، در تیمار +T، 5/77 درصد کاهش یافت در حالی که این میزان در تیمار -T  برابر 2/11 درصد بود. هم‌چنین سترون یا آلوده بودن خاک تاثیری بر فراوانی جداسازی آن نداشت. فراوانی جداسازی Trichoderma spp. در تیمار +T پس از هشت ماه 9/93 درصد افزایش یافت. افزایش فراوانی جداسازی Trichoderma spp. به موازات کاهش فراوانی M. phaseolina و سایر قارچ‌ها رخ داد. این نتایج نشان می‌دهد که نقش ترکیبی T. harzianum به عنوان مایکوپارازیت و تجزیه‌کننده‌ قوی مواد گیاهی، سبب کاهش بقای M. phaseolina و سایر قارچ‌های همراه در بقایای گیاهی مدفون در خاک می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survival of Macrophomina phaseolina and Associated Mycobiota on Soybean Residuals and the Effect of Trichoderma harzianum on Their Population Dynamics

نویسندگان [English]

  • Fakhtak Taliei 1
  • Naser Safaie 2
  • Mohammad Ali Aghajani 3
1 PhD Student, Dept of Plant Pathology, College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Dept of Plant Pathology, College of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Research Professor, Agriculture and Natural Resources Research Center of Golestan Province, Iran
چکیده [English]

Macrophomina phaseolina, the causal agent of soybean charcoal rot is an important pathogen in soybean growing regions of the world, including Iran. Survival of M. phaseolina andassociated mycobiota on soybean residual was studied every two months over a eight-month period, for two years, under environmental conditions of Golestan province, Iran. In the first year, root segments colonized by M. phaseolina were placed into polypropylene-mesh bags and buried in depths of 0-5, 10-15, and 20-25 cm at M. phaseolina infected and uninfected soil in the field microplots. The percentage of isolation frequencies for M. phaseolina showed a slow decrease linear trend over time, from 93.3% before burial to 73.6 %, eight months later. Trichoderma spp. were isolated at positive slow linear trend and was increased 6% over time. Isolation frequencies of M. phaseolina were similar among the three soil depths over all sampling dates at both soil types. In the second year, mesh bags, included M. phaseolina colonized residual, were buried in the field microplots at infected and sterile soil treated with Trichoderma harzianum MKR 1321 inoculum, in comparison to untreated one. Percentage of isolation frequencies for M. phaseolina decreased 77.5% over time in T. harzianum treated soil compared to 11.2% in untreated soil regardless of soil type. Isolation frequencies of Trichoderma spp. was also increased 93.9% in treated soil. The increase of Trichoderma spp. paralleled with the decreasing in isolation frequencies of M. phaseolina and other fungi. These findings suggest that the combined role of Trichoderma spp. as strong tissue degraders and mycoparasites may lead to reduce the survival of the pathogen M. phaseolina and other associated fungi in burial debris.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean charcoal rot
  • Macrophomina phaseolina
  • Trichoderma harzianum