ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مناطق عمده کشت محصولات تیره سولاناسه دراستان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی زابل .

4 استادیار گروه گیاهپزشکی مجتمع آموزش عالی سراوان.

چکیده

چکیده
ویروس وای سیب­زمینی  (Potato virus Y, PVY)گونه شاخص جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae و یکی از مهم­ترین عوامل محدودکننده­ی کشت محصولات سولاناسه در کشور می­باشد. با توجه به اهمیت این ویروس در گیاهان تیره سولاناسه و نیز گستردگی تنوع کشت این محصولات در استان گلستان، شناسایی نوع نژادهای ویروس، تعیین دامنه­ی میزبانی و تعیین میزبان­های مختلف به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی کنترل ویروس وای سیب­زمینی از اهمیت برخوردار است. به منظور ردیابی، تعیین نژاد و دامنه­ی میزبانی PVY در استان گلستان، تعداد 380 نمونه از گیاهانی با علائم موزائیک، نکروز، پژمردگی، کوتولگی و ریزبرگی از مناطق مختلف گرگان، دلند، بندرگز و کردکوی در سال 1393 جمع­آوری گردید. آلودگی نمونه­ها با آزمون الایزای مستقیم به­­­ وسیله آنتی­سرم چند همسانه­ای ویروس وای سیب­زمینی ارزیابی شدند. سپس به منظور بررسی نژادهای مختلف ویروس، عصاره تعدادی از نمونه­هایی که در آزمون الایزا مثبت ارزیابی شدند (185 نمونه)، بر روی گیاه محک توتون رقم سامسون مایه­زنی شدند. همچنین RNA ویروس از نمونه­های گوجه­فرنگی و بادمجان که در آزمون الایزا آلوده به PVY تشخیص داده شدند، استخراج و در آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگرهای عمومی پوتی ­ویروس­ها، Oligo1n و Oligo2n، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد سه نژاد PVYN، PVYC و PVYOدر خانواده سولاناسه در استان گلستان وجود داردوPVYCنژاد غالب است. این اولین گزارش از وجود ویروس وای سیب­زمینی برروی میزبان­های گوجه­فرنگی و بادمجان با استفاده از روش­های سرولوژیک و مولکولی دراستان گلستان می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection and Identification of Potato virus Y Strains in the Main Growing Regions of Solanaceous Plants in Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Seideh Azadeh Seiedy Gilani 1
  • Saeid Nasrollahnejad 2
  • Fatemeh Zinati Fakhrabadi 3
  • Majid Jafari 4
1 MSc. Student, Department of Plant Pathology, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 PhD Student, Department of Plant Pathology, Zabol University of Agricultural Sciences.
4 Assistant Professor, of Department of Plant Pathology, Higher Education Complex of Saravan.
پوررحیم ر، فرزادفر ش و گلنراقی ع، 1381. مبانی ویروس­شناسی گیاهی (ترجمه). شرکت سامان پیشه­گر. 457صفحه.
جعفری م وولی زاده ج، 1390. رده­بندی ویروس­های گیاهی. انتشارات دانشگاه سیستان وبلوچستان. 289صفحه.
زینتی فخرآباد و نصرالله نژاد س،1390. گزارش شناسایی ویروس وای سیب­زمینی از مزارع سیب­زمینی استان گلستان. همایش ملی مدیریت کشاورزی. جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم. صفحه125. 
طوسی ن، 1388.شناسایی نژادهای ویروس وای سیب­زمینی بروش مولکولی. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان.
کریمی ع ر،1345. بیماری­های ویروسی سیب­زمینی در ایران. نشریه­ی بیماری­های گیاهی، جلد 3. شماره 2، صفحه­های23تا32.
مرتضوی­بک ا، 1377. سیب­زمینی و یافته­های تحقیقاتی آن در استان اصفهان. سری نشریه­های ترویجی تحقیقی، کتاب دوم، سازمان ترویج و تحقیق اصفهان.
Abedi H, 1998. Appearance of PVY in tobacco fields of Iran (Regions of Mazandaran and Gorgan).  Coresta, Brighton Congress. Page 24.
Bawden FC, 1963. The viruses causing top necrosis (acronecrosis) of the potato. Annals of Applied Biology 23: 487-497.
Blanco-Urgoiti, B, Sanchez F, Perez d, Roman Dopazo J and Ponz F, 1998.  Potato virus Y group C isolates are a homogeneous pathotype but two different genetic straine. Journal General Virology 79: 2037-2042.
Boonham N, Walsh K, Hims M, Preston S, North  J and Barker I, 2002. Biological and sequence comparisons of Potato virus Y isolates associated with potato tuber necrotic ringspot disease.  Plant Pathology Journal 51: 7-126.
Chachulska AM, Fakhfakh H, Robaglia C, Granier F, Zagorski W and Vilaine F, 1997. Synthesis of full-length potyvirus cDNA copies suitable for the analysis of genome polymorphism. Journal Virology Methods 67: 89-197.
Clark MF and Adams AN, 1977.Characteristics of the microplate method of Enzyme-linked immunosrobentassay for the detection of plant viruses. Journal of General Virology 34: 475-483.
Dougherty WG ­and Hiebert E, 1980. Translation of virus RNA in a rabbit reliculocyte lysate: cell free translation strategy and a genetics map of the potyviral genome. Virology Journal 104: 183-194.
De Bokx  JA and Huttinga H, 1981. Potato Virus Y, CMI/AAB descriptions of plant viruses, N. 242.
Draper MD, Pasche JS and Gudmestad NC, 2002.Factors influencing PVY development and disease.expression in three potato cultivars. Journal of Potato Research 79: 155-165.
Gawande SJ, Shukla A, Chimote VP, Kaushal N, Kaundal P, Garg ID and Chimote K.P, 2011.  Development of PCR-based techniques for the detection of immobilized Potato Virus Y  Virions. Journal Plant Pathology 93: 127-132.
Glais L, Kerlan C and Robaglia C, 2002.Variability and evolution of potato virus Y, the type species of the potyvirus genus. Pp. 225-251 In: An J and Dijkstra J, (ed.s) Plant Viruses as Molecular Pathogens. New York and London: Oxford Press.
Hamm PB, Hane DC, Pavek MJ, Leroux LD, Gieck SL and David NL, 2009. Potato Cultivars Differ in Current Season Potato Virus Y (PVY) Infection. Am. Journal Potato Research 87: 19–26.
Hosseini A, Massumi, H, Heydarnejad, J, Hosseini Pour A, and Varsani A, 2011.Characterisation of Potato virus Y isolates from Iran. Virus Genes 42: 128–140.
Kanavaki OM, Margaritopoulos JT, KatisNI, SkourasP and Tsitsipis JA, 2006. Transmission of Potato virus Y in tobacco plants by Myzus persicae nicotianae and M. persicaes.str. Plant Disease Journal 90: 777-782.
Karasev A, Nikolaeva OV, Hu X, Sielaff Z, Lorenzen JH, Whitworth J, Lorenzen JH and Gray SM, 2009. Serological Properties of Ordinary and Necrotic Isolates of Potato virus Y: A Case Study of PVYN Misidentification. Am. Journal Potato Research 87: 1–9.
Kerlan C and Moury B, 2008.Encyclopedia of Virology. Third Edition, Academic Press. USA. Pp. 287-296.
Mallik I, Anderson NR and Gudmestad NC, 2012.Dtection and Differentiation of Potato virus Y strain from using Immunocapture Multiplex RT- PCR. Journal Potato Research 89: 184-191.
Marei-Jeanne V, Loos R, Peyre J, Alliot B and Signoret P, 2000.Differentiation of poaceae potyviruses by reverse transcription-polymerase chain reaction and restriction analysis. Journal Phytopathology 148: 141-151.
Massumi H, Shaabanian M, Hosseini Pour A, Hydarnejad J and Rahimian H, 2009.Incidence of Viruses Infecting Tomato and Their Natural Hosts in the Southeast and Central Regions of  Iran. Plant Disease Journal 93: 67-72.
Moravec T, Cerovska N and Boonham N, 2003. The detection of recombinant, tuber necrosing isolates of potato virus y (PVYNTN) using a three-primer PCR baced in the coat protein gene.  Journal Virology Method 109: 63-68.
Mostafae S, Mosahebi G and Habibi MK, 2006. Potato virus Y  isolated from pepper fields in Tehran Province. Communications in agricultural and applied biological sciences 3: 1335-1340.
Quintero-Ferrer A and Karasev AV, 2013. First Report of Recombinant Potato virus Y  Strains in Potato in Jalisco, Mexico. The American Phytopathological Society 97: 430.
Rolland,M,  Lacroix C,  Blanchard A,  Baldwin T,  Kerlan C and  Jacquot E, 2008. Potato virus Y (PVY): From its discovery to the latest outbreaks. Virology Journal 12: 261-273.
Sadeghi MS, Behjatnia SAA, Masumi M, and Izadpanah K, 2008. Characterisation of a strain of Potato virus Y causing eggplant mosaic in southern Iran. Australasian Plant Pathology 37: 79-86.
Sharma K and Misra RS, 2011. Molecular approaches towards analyzing the viruses infecting maize (Zea mays L.). Journal of General and Molecular Virology 3: 1-17.
Simmonds NW and Harrison E, 1959.The genetics ofreaction to Pepper Vein-banding Virus. Genetics 44: 1281-1289.
Singh M, Singh RP, Fageria MS, Nie X, Coffin R and  Hawkins G, 2013.Optimzation of a Real- Time RT-PCR assay and its comparison with ELISA, conventional RT-PCR and the grow-out test for large scale diagnosis of Potato virus Y  in dormant potatotubers. Journal Potato Research 90: 43-50.
Smith KM and Dennis RWG, 1940. Some notes on a suspected variant of Solanum virus 2 (Potato virus Y). Annals of Applied Biology 27: 65-70
Smith P, 1931.  potato virus Y. Description of viruses No: 242.
Valkonen JPT, 2007. Potato viruses: economical losses and biotechnological potential. Pp. 619-641 In:Vreugdenhil D, Bradsshaw J, Gebhardt C,  Govers F, MackerronDKL, Taylor MA and Ross HA (eds.) Potato Biology and Biotechnology. Elsevier Publication, Amsterdam.
Verrier JL, Marchand V, Cailleteau B and Delon R. 2001. Chemical change and cigarette smoke mutagenicity increase associated with CMV and PVY infection in burley tobacco. CORESTA Joint Meeting of the Agronomy and Phytopathology Groups. Cape Town, South Africa. p1.
Vonderpablen A and Nagal H, 1973. Resistencia del pimiento (Capsicum spp.) aestirpespre domin antesdel virus 'Y' de la papa en Buenos Aires, el N.O. argentino yen el centrosurdel Brasil. Revista de InvestigacionesAgropecuarias, INTA, Serie 5.
Yun WS, Jung HW, Oh MH, Hahm YI and Kim KH, 2002. Variation of  Potato virus Y isolated from Potat, tobacco, pea and weed in Korea on the C- terminal region of coat protein gene and 3’ non- translated region. Plant Pathology Journal 18: 137-13.
Zitfer TA, 1972. Naturally occurring pepper virus strains in South Florida. Plant Disease Reporter 56:   586-590.