واکنش توده های گندم بومی ایران نسبت به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله در شرایط مزرعه و گلخانه

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 53-66

علی ملیحی پور؛ محمدعلی دهقان؛ کمال شهبازی؛ علی براتی


اثر ورمی کمپوست روی برخی ویژگی های زیستی شته ی جالیز Aphis gossypii Glover و پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani در دو رقم خیار گلخانه ای

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 55-71

لیلا متقی نیا؛ مهدی حسن پور؛ جبراییل رزمجو؛ اسماعیل چمنی؛ مجتبی حسینی


بررسی کارآیی ترکیبات مختلف در کنترل Alternaria solani و A. alternata عوامل بیماری لکه موجی سیب زمینی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 57-66

سوده حمیدی؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ حمید افضلی؛ مهدی پیرنیا


کارایی روش های مختلف نمونه برداری از جمعیت ملخ ایتالیایی Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 59-69

منصور عالی پور؛ شهزاد ایرانی پور؛ محمدحسین کاظمی؛ قدیر نوری قنبلانی


برخی ازمگس‌های خانواده‌ی Chloropidae مزارع گندم در استان آذربایجان‌شرقی و گزارش آفات جدید برای ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 65-75

صمد خاقانی نیا؛ یاسر قراجه داغی؛ رویا نمکی خامنه


شناسایی ریخت¬شناختی و مولکولی عوامل قارچی همراه با پوسیدگی میوه زیتون در استان زنجان

دوره 2، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 53-66

محسن تربتی؛ مهدی ارزنلو؛ حسین جعفری؛ اسدالله بابای اهری


مطالعه ی اثر چند حشره‌کش روی مراحل مختلف زیستی پسیل آسیائی مرکبات Kuwayama Diaphorina citri در شرایط مزرعه‌ای

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 63-70

غلامرضا گلمحمدی؛ مهدی ناصری؛ علی اکبر کیهانیان