بررسی کارآیی ترکیبات مختلف در کنترل Alternaria solani و A. alternata عوامل بیماری لکه موجی سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه زابل


عنوان مقاله [English]

Effect of Various Compounds on the Control of Alternaria solani and Alternaria alternata the Causal Agents of Early Blight Disease on Potato

نویسندگان [English]

  • Soudeh Hamidi 1
  • Mojtaba Moradzadeh Eskandari 2
  • Hamid Afzali 2
  • Mehdi Pirnia 3
1 Former Msc student of Azad University of Damghan
2 Facully of Agriculture and Natural Resources Research Center of Khorasan
3 Professor assistant of phytopathology group of Zabol University