مقایسه ی اثر آبامکتین، گوگرد وتابل، دترژنت و روغن ولک روی کنه ی گال نمدی برگ مو Colomerus vitis Pagenstecher (Acari: Eriophyidae) در تاکستان های ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، پردیس دانشگاه اورمیه.

2 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه.

3 استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اورمیه.

چکیده

چکیده
 کنه­ی گال نمدی برگ موColomerus vitis (Pagenstegher) ، از آفات مهمی است که می­تواند سبب کاهش کمیت و کیفیت انگور گردد. بدین منظور برای کنترل این آفت و کاهش آلودگی­های برگی، آزمایشاتی در قالب بلوک­های کاملاً تصادفی طی سال­های 1396-1395­ در تاکستانی واقع در روستای ایگدیر اورمیه با 10 تیمار و70 تکرار (درخت مو) شامل آبامکتین، دترژنت، روغن ولک، آبامکتین+ روغن ولک+ دترژنت، آبامکتین+ روغن ولک، آبامکتین+ دترژنت، روغن ولک+ دترژنت، گوگرد وتابل 5/3 و 5/4% و آب (شاهد) انجام گرفت. دز مصرفی برای آبامکتین (0/5 ­لیتردر­1000­ لیتر آب و 8/1% (EC: ، روغن ولک (5/2 لیتر در 100 لیتر آب، 80% L:)، دترژنت (5/0 ­لیتر در 1000 لیتر آب) و گوگرد وتابل (5/3 و 5/4 کیلوگرم در 100 لیتر آب، 90% WP:) بود. سم­پاشی در سه مرحله و نمونه­برداری در هفت تاریخ با فواصل دوهفته صورت پذیرفت. درصد تاثیر مواد مذکور با فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه و سپس توسط GLM تجزیه واریانس شدند. طبق نتایج، تیمارهای حاوی سم آبامکتین در اولین مرحله­ی سم­پاشی (انتهای زمستان)، در کنترل آلودگی برگی حاصل از کنه­ تاثیری  ≥­90% نشان دادند. همچنین درهمین مرحله سایر تیمارها مانند روغن ولک و دترژنت به­ترتیب با 91-57 و 88-55% و گوگرد وتابل 5/3 و­5/4% در دومین و سومین مرحله­ی سم­پاشی به­ترتیب با 69-48 و 65-51% کنترلی کمتر از آبامکتین نشان دادند. برای کنترل این آفت حول محور اقتصادی و جلوگیری از تزریق بی­رویه­ی سموم به طبیعت، سم­پاشی توام روغن ولک (5/2 لیتر در­100 لیتر آب) و دترژنت (5/0 ­لیتر در 1000 لیتر آب) در انتهای زمستان قابل توصیه است.   

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparitive Effects of Abamectin, Sulfur wp., Volk oil and Detergent on Colomerus vitis Pagenstecher (Acari: Eriophyidae) in Vineyards of Urmia

نویسندگان [English]

  • Ayda Hadadi 1
  • Shahram Aramideh 2
  • Shahram Mirfakhrie 3
1 Ph. D. Student, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Grape erineum mite (GEM) Colomerus vitis (Pagenstecher), is one of the major pests of grapevine which directly and indirectly influences the quality and quantity of grape annually. Hence to reduce and control the leaf infestation, a research was conducted in a completely randomized block design in an experimental vineyard in Urmia city, West-Azerbaijan province, Iran during 2016 to 2017 with 10 treatments including abamectin, volk oil, detergent, abamectin+ volk oil+ detergent, abamectin+ volk oil, abamectin+ detergent, volk oil+ detergent, sulfur 3.5 and 4.5% wp., water (testifier) with 70 replicates. Abamectin (0/5 l/1000 l of water, 1.8% EC), volk oil (2.5 l/100 l of water, 80% L), detergent (0.5 l/1000 l of water) and sulfur (3.5 and 4.5%) applied with the mentioned concentrations. Spraying operation organized in three and sampling in seven times with biweekly intervals. Percentage of efficiency, calculated with Henderson-Tilton formula then corrected with GLM. According to results, all treatments including abamectin in first spraying stage (late winter) showed ≥ 90% efficacy whereas; other treatments without abamectin like volk oil and detergent in first spraying stage showed 57-91 and 55-88% mortality, respectively. Sulfur 3.5 and 4.5% wp. in both second and third spraying stages by 48-69 and 51-65%, respectively controlled the GEM less than abamectin. To control this pest around economic threshold and also less adverse impacts to the nature, applying volk oil (2.5 l/100 l of water) with detergent (0.5 l/1000 l of water) in late winter is advisable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Abamectin
  • Control
  • Detergent
  • Sulfur
  • Volk oil
ابراهیمی­ ل،­ و شیری م­ر،  1395. مقایسه­ی اثرات کشنده­ی آبامکتین و پروپارژیت روی کنه­ی تارتن دولکه­ای جمعیت مغان و ماندگاری کشندگی آن­ها در گیاه لوبیا. پژوهش­های کاربردی در گیاه­پزشکی، جلد ششم، شماره­ی 3، صفحه­های 1 تا 9.
بختیاری س، فرازمند ح، جبله، ع، مقدم م­ر، سیرجانی م، و حشمت­پژوه م، 1395. تاثیر اختلاط گوگرد میکرونیزه با کائولین فرآوری شده روی پسیل معمولی پسته در منطقه­ی کاشمر. صفحه­ی 827 خلاصه مقاله­های بیست­و­دومین کنگره­ی گیاهپزشکی ایران، کرج.
بی­نام، 1392. آمارنامه­ی جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی. https://www.maj.ir.
خسروشاهی م، کربلایی خیاوی ح، و نیکخو ف، 1377. بررسی بیواکولوژی و تعیین تاثیر چهار نوع کنه­کش روی کنه­ی اریوفید فندق Phytocoptella avellanae (Nal.). صفحه­ی 124 خلاصه مقاله­های سیزدهمین کنگره­ی گیاه­پزشکی ایران، آموزشکده­ی کشاورزی ایران، کرج.
خسروی م، 1394. بررسی تاثیر برخی حشره­کش­های بیولژیکی و شیمیایی در کنترل پشه­ی گال­زای برگ انبه، Procontarinia matteiana (Kieffer and Cecconi) (Dip.: Cecidomyiidae). صفحه­ی 482 خلاصه مقاله­های اولین کنگره­ی بین المللی حشره­شناسی ایران، موسسه­ی تحقیقات گیاه­پزشکی کشور، تهران.
غیبی م، و طاهری ی، 1393. تاثیر کنه­کش انویدوراسپید (Envidor speed) علیه کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae)، فصل­نامه­ی گیاه­پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی شیراز)، جلد ششم، شماره­ی 3. صفحه­های 211 تا 223.
مصطفی­لو و، افشاری  ع، یزدانیان م، و سرایلو م­ح،  1391. اثرات کشنده و زیرکشنده کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant. تحقیقات آفات گیاهی، جلد دوم، شماره­ی 1. صفحه­های 39 تا 47.
Abou-Awad BA, Metwally AM and AL-Azzazy MM, 2005. Environmental management and biological aspects of two eriophyid olive mites in Egypt: Aceria oleae and Tegolophus hassani. Journal of Plant Disease and Protection 112(3): 287-303.
Baillod M, Oppikofer A and Antonin P, 1991. Roussissure des poires cause´e par l‘e´riophyide libre du poirier, Epitrimerus pyri (Napalea) en Valais. Revue suisse de Viticulture, Arboriculture, Horticulture 23: 87-92.
Beattie GAC and Smith D, 1996. Integrated pest management; sustainable pest control for the future based on the past. Proceedings of International Society of Citriculture 1: 51-58.
Bouquet AI, Torregrosa L, Iocco P and Thomas MR, 2006. Grapevine (Vitis vinifera L.). Methods of Molecule Biology 344(3): 273-285.
Cloyd RA, 2004. Managing insect pests in the home, yard, and garden. Pp. 1-35 In: Home, Yard, and Garden Pest Guide, University of Illinois Extension.
Compant S and Mathieu F, 2016.Biocontrol of major grapevine diseases: leading research. Pp. 1-262 Austrian Institute of Technology, Australia.
Curkovic T and Araya JE, 2004.Acaricidal action of two detergents against Panonychus ulmi (Koch) and Panonychus citri (Mcrgregor) (Acarina: Tetranychidae) in the laboratory. Crop Protection 23: 731- 733.
Davidson NA, Dibble JE, Flint ML, Marer PJ and Guye A, 1991.Managing insects and mites with spray oils,    Publication 3347, Agriculture and and Natural Resourses, University of Oakland, California.
Desneux N, Wajnberg E, Wyskhuys KAG, Burgio G, Arpaia S, Narváez-Vazquez CA, Cabrera JG, Ruescas DC, Tabone E, Frandon J, Pizzol J, Poncet C, Cabello T and Urbaneja A, 2010.Biological invasion of European tomato crops by Tuta absoluta: ecology, geographic expansion and prospects for biological control. Journal of Pest Science 83: 197-215.
El-Banhawy EM and El-Bagoury ME, 2009. Toxicity of avermectin and fenvalerate to the eriophyid gall mite Eriophyes dioscoridis and the predacious mite Phytoseius finitimus (Acari: Eriophyidae, Phytoseiidae). International Journal of Acarology 11(4): 237-240.
Fathipour Y and Maleknia B, 2016. Mite predators. Elsevier. Pp: 329-366.
Javadi-Khedri S and Khanjani M, 2014. Natural predatory survey on vineyards infested by grape erineum mite, Colomerus vitis (Pagenstecher) (Acari: Eriophyidae) in western Iran. Journal of Crop Protection, 3: 625-630.
Javadi-Khedri S, Khanjani M, Gholami M and De Lillo E, 2018a. Influence of the erineum strain of Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae) on grape (Vitis vinifera) defense mechanisms. Experimental and Applied Acarology 75(1):1-24.
Javadi-Khedri S, Khanjani M, Gholami M and De Lillo E, 2018b. Impact of the erineum strain of Colomerus vitis (Acari: Eriophyidae) on the development of plants of grapevine
cultivars of Iran. Experimental and Applied Acarology 74(4):347-363.
Khanjani M and Haddad Irani-Nejad K, 2006.Injurious mites of agricultural crops in Iran. Pp: 1-526, 1st Eddition, Bu-Ali Sina University Press Center, Iran.
Mistric WJJr and Pittard WW, 1973. Damage to flue-cured tobacco by tobacco budworm and corn earworm alone and combined at various infestation densities. Journal of Economic Entomology 66: 232-235.
Nicetic O, Watson DM, Beattie GAC, Meats A and Zheng J, 2001.Integrated pest management of two-spotted mite Tetranychus urticae on greenhouse roses using petroleum spray oil and the predatory mite Phytoseiulus persimilis. Experimental and Applied Acarology 25: 37-53.
Ocete R, Lopez MA, Gallardo A and Arnold C, 2008. Comparative analysis of wild and cultivated grapevine (Vitis vinifera) in the Basque region of Spain and France. Agriculture, Ecosystems and Environment 123:95-98.
Pearson RC and Goheen AC, 1996. Plagas y enfermedades de la vid. Pp. 1-91 In: Mundi-Prensa (Eds.) The American Phytopathological Society, Madrid.
Reddy GVP, 2001.Comparative effectiveness of an integrated pest management system and other control tactics for managing spider mite Tetranychus ludeni (Acari: Tetranychidae) on eggplant. Experimental and Applied Acarology 25: 985-992.
Reddy GVP and Bautista JR, 2012. Integration of the predatory Mite Neoseiulus californicus with petroleum spray oil treatments for control of Tetranychus marianae on eggplant. Biocontrol Science and Technology 22(10): 1211-1220.
Roseleen SSJ and Ramaraju K, 2012. Acaricidal effects and residues of profenofos and abamectin on the nut-infesting eriophyid mite Aceria guerreronis Keifer (Acari: Prostigmata) on coconut. International Journal of Acarology 38(6): 465-470.
Shahkarami J, Khorshidvand S, Arbabi M and Rezaeinejad A, 2008. Comparative effects of water application, detergent and some new acaricides on fig mite Eotetranychus hirsti (Pritchard and Baker). Journal of Entomological Research 5(2): 95-101.
Statista 2016.Statistics and facts about E-commerce in India. Available at: http://www. statista.com/topics/2454/E-commerce-in-India/ (accessed April 2016).
Talebi - Jahromi KH, 2006.Pesticides Toxicology. University of Tehran Press, Iran, Tehran. [In Persian].
Vaneska BM, Debora BL, Manoel GC, Gondim JR and Herbert AAS, 2012.Residual bioassay to assess the toxicity against Aceria guerreronis (Acari: Eriophyidae) under laboratory conditions. Journal of Economic Entomology 105(4): 1419-1425.