اثرات حشره‌کش‌های امامکتین بنزوات و متوکسی‌فنوزاید روی واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

3 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه

4 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه مراغه

چکیده

استفاده از حشره­کش­ها ممکن است رفتار دشمنان طبیعی از جمله واکنش تابعی را تحت تاثیر قرار
دهد. در این تحقیق، تاثیر دزهای زیرکشندگی حشره­کش­های امامکتین بنزوات و متوکسی­فنوزاید
روی واکنش تابعی زنبور پارازیتویید
Trichogramma brassicae Bezdenko نسبت به تراکم­های مختلف تخم­های بید غلات Sitotroga
cerealella
Olivierدر شرایط دمایی 1±26
درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5
±70 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد
ارزیابی قرار گرفت. زنبورهای بالغ به مدت 24 ساعت در کنار شاهد در معرض
LC30 حشره­کش­های امامکتین بنزوات و متوکسی­فنوزاید که به ترتیب 001/0 و 0003/0 پی­پی­ام بود، قرار گرفتند. تراکم­های 2، 4، 8، 16، 32
و 64 تخم میزبان در لوله­ آزمایش در 10 تکرار به مدت 24 ساعت در اختیار یک زنبور
ماده­ زنده­ تیمارشده قرار داده شدند و سپس تعداد تخم­های پارازیته شده شمارش
گردید. نوع واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون لجستیک و فراسنجه های پارامترهای آن
بر اساس رگرسیون غیرخطی در نرم­افزار
SAS تخمین
زده شد. واکنش تابعی در شاهد و تیمار متوکسی­فنوزاید از نوع دوم و در تیمار امامکتین
بنزوات از نوع سوم بود. نرخ حمله در شاهد و تیمارهای امامکتین بنزوات و متوکسی­فنوزاید
به ترتیب 00183/0، 001292/0 و 001290/0 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 4987/0،
6247/0 و 6174/0 ساعت بود.
نتایج نشان داد که دزهای زیر کشنده هر دو حشره­کش متوکسی­فنوزاید و امامکتین بنزوات تاثیر سوء اندکی روی کارایی کاوش گری زنبور تریکوگراما داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Emamectin Benzoate and Methoxyfenozide on Functional Response of Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae)

نویسندگان [English]

  • Mina Jafari 1
  • Moosa Saber 2
  • Mohammad Bagheri 3
  • Gholamhossein Gharekhani 4
1 MSc Student of Agricultural Entomology, Faculty of Agriculture, University of Maragheh
2 Associate Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Maragheh. 2
3 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Maragheh.
4 Assistant Professor, Department of Plant Protection, College of Agriculture, University of Maragheh.
چکیده [English]

Insecticides applications may affect behavior of natural enemies such as functional response. The effects of LC30 (as sublethal concentration) of emamectin benzoate and methoxyfenozide were evaluated on functional response of Trichogramma brassicae Bezdenko in different densities of Sitotroga cerealella Olivier eggs at 26±1oC, 70±5% RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) h. Young adult wasps (<24h old) were exposed to LC30 of the either insecticides as well as a control. Then, randomly selected 10 survived females were transferred individually to test tubes and supplied with the host densities of 2, 4, 8, 16, 32 and 64 S. cerealella eggs for 24 h. The numbers of parasitized eggs were recorded seven days later. The type of functional response was determined using logistic regression and the parameters were estimated by non-linear regression using SAS software. The results revealed a type II functional response in control and methoxyfenozide and type III in emamectin benzoate. Attack rates were 0.00183, 0.001292 and 0.001290 h-1 and handling times were 0.4987, 0.6247, and 0.6174 h, in control, emamectin benzoate and methoxyfenozide, respectively. Results showed that these insecticides had little adverse effects on the functional response of the wasp. Field studies for assessing efficacy of the insecticides on T. brassicae are needed to obtain more reliable results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • avermectines
  • behavioral response
  • biorational insecticides
  • Trichogramma brassicae