افزایش کارایی حشره‌کشی و رفع اثر تاخیری خاک دیاتومه‌ی سایان علیه حشرات کامل شپشه‌ی برنج Sitophilus oryzae L. ، در ترکیب با اسانس مورد Myrtus communis L.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 استادیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

3 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

چکیده
در این پژوهش، اثر حشره‌کشی خاک دیاتومه‌ی سایان در ترکیب با فرمولاسیون ام‌جی حاوی اسانس گیاه مورد Myrtus communis L. روی حشرات کامل شپشه‌ی برنج Sitophilus oryzae، بررسی شد. پنج دز 125/0، 25/0، 5/0، 1 و 5/1 گرم سایان بر یک کیلوگرم غله در ترکیب با چهار غلظت صفر و مقادیر برآورد شده LC10، LC20 و LC50 ام‌جی (به ترتیب برابر با 1267، 1790 و 3451 میکرولیتر بر لیتر هوا) بررسی شدند. آزمایش‌ها در دمای ºC2±26، رطوبت نسبی %5±65 و 16:8 L:D انجام شدند. مرگ و میر حشرات کامل روی دانه‌های گندم پس از 24، 48 و 72 ساعت در چهار تکرار محاسبه گردید. برای بررسی تولید نتاج، حشرات کامل زنده و مرده پس از 72 ساعت از ظروف حذف و تعداد حشرات کامل ظاهر شده (به تفکیک زنده و مرده) پس از 45 و 90 روز شمارش شد. درصد مرگ و میر در ترکیب تیماری سایان به تنهایی پس از 72 ساعت نیز در دز 5/1 گرم بر کیلوگرم برابر با 66/16 درصد بود. استفاده‌ی ترکیبی ظرف 24 ساعت باعث افزایش معنی‌دار میزان مرگ و میر شد به طوری که طی 48 و به ویژه 72 ساعت بسیار قابل توجه بود و از حدود 80 درصد در ترکیب تیماری LC10‌- 125/0 گرم بر کیلوگرم طی 48 ساعت به حدود 100 درصد در ترکیب تیماری LC50- 5/1 گرم بر کیلوگرم رسید. در هیچ یک از ترکیب‌های تیماری حاوی اسانس نتاجی تولید نشد و نتاج نسل‌های F1 و F2 تنها در اثر استفاده‌ی انفرادی از سایان ظاهر شدند. نتایج این تحقیق افزایش قابل توجه اثر حشره‌کشی خاک دیاتومه‌ی سایان و نیز رفع اثر تاخیری آن (کاهش زمان درمعرض‌گذاری از حدود بیش از 14 روز به حدود 72 ساعت) را در ترکیب با اسانس مورد نشان دادند که می‌تواند در امر مبارزه با آفات انباری مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancing Insecticidal Efficacy and Remedying Dilatory Effect of Diatomaceous Earth Sayan® against Adults of the Rice Weevil, Sitophilus oryzae (L.), in Combination with Myrtle Essential Oil, Myrtus communis L.

نویسندگان [English]

  • Maliheh Reihani 1
  • Mohsen Yazdanian 2
  • Ali Afshari 3
1 Former MSc Student, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
باقری زنوز ا، 1386. آفات و عوامل زیان‌آور انباری و مدیریت کنترل آن­ها، بیواکولوژی حشرات، کنه­ها و میکروارگانیزم­ها. انتشارات دانشگاه تهران.
حسینی نوه و و قدمیاری م، 1392. مبانی و مفاهیم روش­های آزمایشگاهی در بیوشیمی، فیزیولوژی و سم‌شناسی حشرات. انتشارات دانشگاه تهران.
شخصی زارع ف، قاسم‌زاده م، ثابت‌قدم آ و بقایی ن، 1391. بررسی اثرات تلفیقی خاک دیاتومه‌ی Insecto و اشعه‌ی گاما بر روی حشرات کامل شپشه‌ی قرمز آرد (Tribolium castaneum (Col.; Tenebrionidae در شرایط آزمایشگاهی. صفحه‎ی 328 خلاصه مقالات بیستمین کنگره‌ی گیاه‌پزشکی ایران، 4 تا 7 شهریور ماه 1391. دانشگاه شیراز.
ضیائی م و محرمی‌پور س، 1391. اثر ترکیبی خاک دیاتومه و اسانس زیره‌ی سبز Cuminum cyminum روی Sitophilus granarius. صفحه‎ی 370 خلاصه مقالات بیستمین کنگره‌ی گیاه‌پزشکی ایران، 4 تا 7 شهریور ماه 1391. دانشگاه شیراز.
یزدی غ، 1391. ارزیابی حساسیت حشرات کامل شپشه‌ی برنج Sitophilus oryzae (L.) (Col.; Curculionidae)، به سه فرمولاسیون پودری، به صورت مجزا یا مخلوط، بر روی گندم، جو و برنج در شرایط آزمایشگاهی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده‌ی تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
Abbott WS, 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18(2): 265-267.
Akbar W, Lord JC, Nechols JR and Howard RW, 2004. Diatomaceous earth increases the efficacy of Beauveria bassiana against Tribolium castaneum larvae and increases conidia attachment. Journal of Economic Entomology 97(2): 273-280.
Aleksic V, and Knezevic P, 2014. Antimicrobial and antioxidative activity of extracts and essential oils of Myrtus communis L. Microbiological Research 169: 240-254.
Arthur FH, 1996. Grain protectants: current status and prospects for the future. Journal of Stored Products Research 32: 293-302.
Arthur FH, 2004. Evaluation of methoprene alone and in combination with diatomaceous earth to control Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) on stored wheat. Journal of Stored Products Research 40: 485-498.
Athanssiou CG, 2006. Toxicity of beta-cyfluthrin applied alone or in combination with diatomaceous earth against adults of Sitophilus oryzae (L) (Coleoptera: Curculionidae) and Tribolium confusum Duval (Coleoptera: Tenebrionidae) on stored wheat. Crop  Protection 25: 788-794.
Athanassiou CG, Kavallieratos NG and Meletis CM, 2007. Insecticidal effect of three diatomaceous earth formulations applied alone or in combination, against three stored-product beetle species on wheat and maize. Journal of Stored Products Research 43: 330-334.
Athanassiou CG, Kavallieratos NG, Tsaganou FC, Vayias BJ, Dimizas CB and Buchelos CTh, 2003. Effect of grain type on the insecticidal efficacy of SilicoSec against Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera., Curculionidae). Crop Protection 22: 1141-1147.
Athanassiou CG, Kavallieratos NG, Vayias BJ and Panoussakis EC, 2008a. Influence of grain type on the susceptibility of different Sitophilus oryzae (L.) populations, obtained from different rearing media, to three diatomaceous earth formulations. Journal of Stored Products Research 44: 279-284.
Athanassiou, CG, Kavallieratos NG, Vayias BJ, Tsakiri JB, Mikeli NH, Meletsis CM and Tomanovic Z, 2008b. Pesrsistence and efficacy of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin (Deuteromycotina, Hyphomycetes) and diatomaceous earth against Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera., Curculionidae) and Rhyzopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrychidae) on wheat and maize. Crop Protection 27: 1303-1311.
Athanassiou CG and Korunic Z, 2007. Evaluation of two new diatomaceous earth formulations, enhanced with abamectin and bitterbarkomycin, against four stored-grain beetle species. Journal of Stored Products Research 43:468-473.
Athanassiou CG, Korunic Z and Vayias BJ, 2009. Diatomaceous earth enhances the insecticidal effect of bitterbarkomycin against stored-grain insects. Crop Protection 28: 123-127.
Athanassiou CG and Steenberg T, 2007. Insecticidal effect of Beauveria bassiana (Balsamo) Villemin (Ascomycota: Hypocreales) in combination with three diatomaceous earth formulations against Sitophilus granarius (L) (Coleoptera: Curculionidae). Biological Control 40: 411-416.
Athanassiou CG, Vayias BJ, Dimizas CB, Kavalieratos NG, Papagregoriou AS and Buchelos CTh, 2005. Insecticidal efficacy of diatomaceous earth against Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) and Tribolium confusum Du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) on stored wheat: influence of dose rate, temperature and exposure interval. Journal of Stored Products Research 41: 47-55.
Ayvaz A, Karaborklu S and Sagdic O, 2009. Fumigant toxicity of five essential oils against the eggs of Ephestia  kuehniella and Plodia  interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Asian Journal of Chemistry 21(1): 596-604.
Ayvaz A, Sagdic O, Karaborklu S and Ozturk I, 2010. Insecticidal activity of the essential oils from different plants against three stored-product insects. Journal of Insect Science10:21 available online: insectsicence. org/10.21.
Chintzoglou G, Athanassiou CG and Arthur FH, 2008. Insecticidal effect of spinosad dust, in combination with diatomaceous earth, against two stored-grain beetle species. Journal of Stored Products Research 44: 347-353.
Daily CP and Dasyupta BB, 1998. Food production, population growth and environment. Science, 281: 1291-1292.
Freo JD, Dias de Moraes LB, Santetti GS, Gottmannshausen TL, Elias MC and Gutkoski LC, 2014. Physiochemical characteristics of wheat treated with diatomaceous earth and conventionally stored. Ciência e Agrotecnologia 38(6): 546-553.
Haque MA, Nakakita H, Ikenaga H and Sota N, 2000. Development-inhibiting activity of some tropical plants against Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae). Journal of Stored Products Research 36: 281-287.
Hill DS, 2003. Pests of Stored Foodstuffs and Their Control. Kluwer Academic Publishers. 476 pp.
Huang Y and Ho SH, 1998. Toxicity and antifeedant activities of cinnamaldehyde against the grain storage insects, Tribolium castaneum (Herbst) and Sitophilus zeamais Motsch. Journal of Stored Products Research 34: 11-17.
Işikber AA, 2010. Fumigant toxicity of garlic essential oil in combination with carbon dioxide (CO2) against stored-product insects. pp. 371-376. Proceedings of the 10th International Working Conference on Stored-Product Protection. Julius Kühn Institut, Berlin, Germany, Estoril, Portugal.
Isman MB, 2000. Plant essential oils for pest and disease management. Crop Protection 19: 603-608.
Isman MB, 2006. Botanical insecticides, deterrents, and repellents in modern agriculture and an increasingly regulated world. Annual Review of Entomology 51: 45-66.
Karaborklu S, Abdurrahman A, Yilmaz S and Akbulut M, 2011. Chemical composition and fumigant toxicity of essential oils against Ephestia kuehniella. Journal of Economic Entomology 104(4): 1212-1290.
Kljajic P and Peric I, 2006. Susceptibility to contact insecticides of granary weevil Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) originating from different locations in the former Yugoslavia. Journal of Stored Products Research 42: 149-161.
Kljajic P, Andric G, Adamovic M, Bodroza-Solarov M, Markovic M and Peric I, 2010. Laboratory assessment of insecticidal effectiveness of natural zeolite and diatomaceous earth formulations against three stored-product beetle pests. Journal of Stored Products Research 46: 1-6.
Koehler PG, 2015. Rice weevil, Sitophilus oryzae (Col.; Curculionidae). Available online: http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/IG/IG12000.pdf. [Accessed on 14 May 2015].
Korunic Z, 1998. Diatomaceous earths, a group of natural insecticides. Journal of Stored Products Research 34: 87-97.
Lee BH, Choi WS, Lee SE and Park BS, 2001. Fumigation toxicity of essential oils and their constituents compounds towards the rice weevil, Sitophilus oryzae L. Crop Protection 20: 317-320.
Liu ZL and Ho SH, 1999. Bioactivity of the essential oil extracted from Evodia rutaecarpa Hook f. et Thomas against the grain storage insects, Sitophilus zeamais Motsch. and Tribolium castaneum (Herbst). Journal of Stored Products Research 35:317-328.
Michalaki MP, Athanassiou CG, Kavallieratos NG, Batta YA and Balotis GN, 2006. Effectiveness of Metarhizium anisopliae (Metschinkoff) Sorokin applied alone or in combination with diatomaceous earth against Tribolium confusum Du Val larvae: Influence of temperature, relative humidity and type of commodity. Crop Protection 25: 418-425.
Mohan S and Fields PG, 2002. A simple technique to assess compounds that are repellents or attractive to stored product insects. Journal of Stored Products Research 38: 23-31.
Moras A, Pereira FM, Oliveira M, Lorini I, Schirmer MA and Elias MC, 2006. Diatomaceous earth and propionic acid to control Sitophilus oryzae and Oryzaephilus surinamensis rice stored grain pests. pp. 823-828. Proceedings of the 9th International Working Conference on Stored Product Protection, 15-18 October 2006, Sao Paolo, Brazil.
Saiful Islam MD, Mahbub Hasan MD, Lei C, Mucha-Pelzer T, Mewis I and Ulrichs C, 2010. Direct and admixture toxicity of diatomaceous earth and monoterpenoids against the storage pests Callosobruchus maculatus (F.) and Sitophilus oryzae (L.). Journal of Pest Science 83: 105-112.
Shaaya E, Kostjukovski M, Eilberg J and Sukprakarn C, 1997. Plant oils as fumigants and contact insecticides for the control of stored-product insect. Journal of Stored Products Research 33(1): 7-15.
Shafighi Y, Ziaee M and Ghosta Y, 2014. Diatomaceous earth used against insect pests, applied alone or in combination with Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana. Journal of Plant Protection Research 54(1): 62-66.
Shah MA and  Khan AA, 2014. Use of diatomaceous earth for the management of stored-product pests. International Journal of Pest Management 60(2): 100-113.
Shakarami J, Kamali K, Moharramipour S and Meshkatalsadat M, 2003. Fumigant toxicity and repellency of essential oil of Artemisia aucheri on four species of stored pest. Applied Entomology and Phytopathology 71: 61-75.
Tapondjou AL, Adler C, Bouda H and Fontem DA, 2002. Efficacy of powder and essential oil from Chenopodium ambrosioides leaves as post-harvest grain protectants against six-stored product beetles. Journal of Stored Products Research 38: 395-402.
Tapondjou AL, Adler C, Fontem DA, Bouda H and Reichmuth C, 2005. Bioactivities of cymol and essential oils of Cupressus sempervirens and Eucalyptus saligna against Sitophilus zeamais Motschulsky and Tribolium confusum du Val. Journal of Stored Products Research 41: 91-102.
Vassilakos TN, Athanassiou CG, Kavallieratos NG and Vayias BJ, 2006. Influence of temperature on the insecticidal effect of Beauveria bassiana in combination with diatomaceous earth against Rhyzopertha dominica and Sitophilus oryzae on stored wheat. Biological Control 38: 270-281.
Wakil W, Ashfag M, Ghazanfar MU and Riasat T, 2010. Susceptibility of stored-product insects to enhanced diatomaceous earth. Journal of Stored Products Research 46(4): 248-249.
Yang F-L, Liang G-W, Xu Y-J, Lu Y-Y and Zeng L, 2010. Diatomaceous earth enhances the toxicity of garlic, Allium sativum, essential oil against stored-product pests. Journal of Stored Products Research 46: 118-123.
Ziaee M, Moharramipour S and Francikowski J, 2014. The synergistic effects of Carum copticum essential oil on diatomaceous earth against Sitophilus granarius and Tribolium confusum. Journal of Asia-Pacific Entomology 17: 817-822.