مطالعه‎ی وقوع هم‏زمان نماتد Zygotylenchus guevarai و قارچFusarium oxysporum در ریشه و فراریشه ‏ی گیاه دارویی انجدان رومی و کنترل نماتد توسط نماتدکش کادوزافوس در شهرستان بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد نماتدشناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 به ترتیب استادیار و استاد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 استادیار بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

چکیده
نماتد مولد زخم گونه‎ی Zygotylenchus guevarai یکی از نماتدهای انگل گیاهی شناخته شده در سراسر دنیا می‌باشد. این نماتد اطراف ریشه گیاهان مختلف در بسیاری از کشورها گزارش شده است. در یک مزرعه‎ی گیاه انجدان رومی (Levisticum officinale) بانشانه‏های پژمردگی آوندی در شهرستان بویراحمد، وجود قارچFusariumoxysporum و نماتد Z.guevaraiدر فراریشه و ریشه‎یگیاهمحرز گردید. اثر نماتدکش کادوزافوس (با نام تجاری راگبی) به‌ میزان صفر، 05/0 و 1/0 گرم در کیلوگرم خاک بررسی شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام و از آب مقطر سترون به عنوان شاهد استفاده شد. نتایج نشان داد که تیمارهای 05/0 و 1/0 گرم در کیلوگرم خاک موجب کاهش جمعیت نماتد در خاک (به میزان 0/81 و 4/91 درصد)، جمعیت نهایی نماتد (به میزان 9/47 و 7/73 درصد) و عامل تولید‌مثل نماتد (به میزان 0/48 و 5/73 درصد) نسبت به شاهد شدند اما جمعیت نماتد در ریشه به میزان 281 و 149 درصد به ترتیب در تیمار 05/0 و 1/0 گرم در کیلوگرم خاک در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concurrent Occurrence of Zygotylenchus guevarai and Fusarium oxysporum in Lovage Medicinal Plant Root and Rhizosphere and Control of the Nematode by Cadusafos Nematicide in Boyer-Ahmad County

نویسندگان [English]

  • Simin Ansari 1
  • Habibalah Charegani 2
  • Reza Ghaderi 2
  • Mohammad Abdoli 3
1 Former MSc. Student of Nematology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2 Assistant Professor and Professor of Plant Pathology, Respectively. Department of Plant Protection, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
3 Assistant Professor of Plant Pathology, Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
One of the most devastating plant parasitic nematodes of the world is the root lesion nematode Zygotylenchus guevarai. This nematode was recorded from most of the countries in association with the roots of various hosts. In a lovage (Levisticum officinale ) farm with vascular wilt symptoms at Boyer-Ahmadcounty, the fungus Fusarium oxysporum was isolated from the infected roots and plant-parasitic nematode Zygotylenchus guevarai was also recovered from the roots and rhizospheric soil. After that, infected lovage plants with Z. guevarai were treated by 0.0, 0.05 and 0.1 g cadusafos (Rugby)/Kg of soil. The experiments were carried out in a completely randomized design with four replications under greenhouse conditions and distilled water treatment was used as control. Results showed that Rugby with concentration of 0.05 g/Kg of soil showed 81, 47.9 and 48 while concentration of 0.1 g/Kg of soil showed 91.4, 73.7 and 73.5 percent reduction of nematode population in soil, final population and reproduction factor, respectively. Also, Rugby with concentration of 0.05 and 0.1 g/Kg of soil showed 281 and 149 percent increase in nematode population in root, respectively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Control
  • Endoparasitic nematode
  • Nematicide
  • Vascular wilt
امینی ج، کاظمی م، عبداله‎زاده ج و درویش‎نیا م، 1392. شناسایی و بیماری‎زایی گونه‎های فوزاریوم مرتبط با ریشه و طوقه‎ گوجه‎فرنگی در منطقه‎ی مرودشت. نشریه دانش گیاه‎پزشکی ایران، جلد 44، شماره 1. صفحه‌های 71 تا 80.
بامدادیان ع، 1395. گیاه انجدان رومی. ماهنامه کشاورزی و غذا، جلد 157. صفحه‌های 36 تا 37.
صارمی ه، 1377. اکولوژی و تاکسونومی گونه‎های قارچ Fusarium. جهاد دانشگاهی انتشارات مشهد.
قادری ر، کارگر‌بیده ا، بنی‎هاشمی ض و تقوی س م، 1387. پراکنش گونه‎های Pratylenchusدر مزارع گندم آبی و ذرت منطقه‎ی مرودشت (استان فارس) و مقایسه‎ی شاخص‎های مرفومتریک جمعیت‎های جدا شده از خاک، ریشه و دیسک هویج. صفحه 570، خلاصه مقاله‌های هجدهمین کنگره‎ی گیاه‎پزشکی ایران، دانشگاه همدان، همدان، ایران.
Castilo P and Vovlas N, 2007. Pratylenchus (Nematoda: Pratylenchidae): Diagnosis, biology, pathogenicity and management. Nematology Monographs and Perspectives. Brill, Leiden-Boston.
De Grisse A T, 1969. Redescription ou modification de quelques techniques utilisées dans lʼétude des nématodes phytoparasitaires. Medelingen van de Rijksfaculteit Landbow Wetenschappen Gent 34: 351-369.
Davis EL and MacGuidwin AE,. 2000. Lesion nematode disease. The plant health instructor. Doi, 1001094/PH 1-1-2000-1030-02.
Geraert E, 2013. The Pratylenchidae of the World- Indentification of the family Pratylenchidae (Nematoda: Tylenchida). Academia Press.
Hooper D J, 1986. Preserving and staining nematodes in plant tissues. Pp. 81-85In: Southey JF (ed.) Laboratory methods for work with plant and soil nematodes.Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Her Majesty's Stationery Office, London.
Karakas M, 2012. Life cycle and mating behavior of Zygotylenchus guevarai (Nematoda: Pratylenchidae) on Excised Pisum sativum roots. Nevsehir Universitesi Fen Bilimleri Enstitu Dergisi 2: 104-109.
Lamberti F, D'Addabbo T, Sasanelli N, Carella A and Greco P, 2000. Chemical control of root-knot nematodes. Acta Horticulturae 532: 183-188.
Leslie JF and Summerell BA, 2006. The Fusarium laberatory manual. Blackwell Publishung.
May D, Dyer A, Johnson WA, Zuck P, Al-Khafaji R, Grey W, Burrows ME, Chen C and Johnston JA, 2015. Pathogenic nematodes of wheat and barley. Montana State University. Extension MT200801AG: 1.
Mauza BE and Webster JM, 1982. Suppression of alfalfa growth by concomitant populations of Pratylenchus penetrans and two Fusarium species. Nematology 14(3): 364-367.
Nelson PE, Toussoun TA and Marasas WFO, 1983. Fusarium Species: An illustrated manual for identification. Pennsylvania State University Press.
Raddy HM, Fouad AFA, Montasser SA, Abdel-Lateef MF and EL-Samadisy AM, 2013. Efficacy of six nematicides and six commercial bioproducts against root-knot nematode, Meloidogyne incognita on tomato. Journal of Applied Sciences Research 9(7): 4410-4417.
Radwan MA, Farrag SAA, Abu-Elamayem MM and Ahmed NS, 2012. Efficacy of some granular nematicide against root-knot nematode, Meloidogyne incognita, associated with tomato. Pakistan Journal of Nematology 30(1): 41-47.
Safdar H, Javed N, Aleem Khan S, Haq I u, Safdar A and Khan N A, 2012, Control of Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood by Cadusafos (Rugby ®) on tomato. Pakistan journal zoology 44(6): 1703-1710.
Sankari Meena K, Ramyabharathi SA, Raguchander T and Jonathan EI, 2015. Meloidogyne incognita and Fusarium oxyspoum interaction in Gerbera. African Journal of Microbiology Research 9(18): 1281-1285.
Seinhorst JW, 1959. A rapid method for the transfer of nematodes from fixative to anhydrous glycerin. Nematologica 4: 67-69.
Smiley RW, 2015. Root-lesion nematodes: biology management in Pacific Northwest wheat cropping systems. A Pacific Northwest Extension Publication PNW 617: 1-2.
Starr JL, Jeger MJ, Martyn RD and Schilling K, 1989. Effects of Meloidogyne incognita and Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum on plant mortality and yield of cotton. Phytopathology 79(6): 640-646.
Yuen PM, Yau PY, Ahmad Shokri O and Quah KB, 1997. An evaluation of cadusafos against Pratylenchus sp. and Paratylenchus sp. on chrysanthemums in Cameron Highlands. Journal of Tropical Agriculture and Food Science 25(2): 167-171.
Zasada I, Walters TW and Pinkerton J, 2010. Post-plant nematicides for the control of root lesion nematode in red raspberry. HortTechnology 20(5): 856-862.
Zheng SQ and Cooper JF, 1996. Adsorption, desorption, and degradation of three pesticides in different soils. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 30: 15-20.