اثر غلظت‌های مزرعه‌ای حشره کش های اسپینوسد و امامکتین بنزوات روی فراسنجه‌های زیستی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

2 دکتری، مرکز خدمات کشاورزی خدا آفرین.

3 دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه.

4 دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

چکیده

چکیده
بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) یکی از مهمترین عوامل­ کنترل زیستی است. در این مطالعه، اثرغلظت‌های توصیه شده‌ی مزرعه‌ای و دو برابر آن غلظت­ها از حشره­کش­های زیست­سازگار امامکتین بنزوات و اسپینوسد روی فراسنجه‌های زیستی این شکارگر مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌های زیست­سنجی روی لاروهای سن دو به روش تماس با باقیمانده­ی سموم در اتاقک رشد با شرایط دمایی 1 26، رطوبت نسبی 5 70% و دوره­ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی صورت گرفت. نتایج زیست­سنجی‌ها نشان داد که حشره­کش­های مورد آزمایش در غلظت توصیه شده­ی مزرعه­ای سمیت ناچیزی روی لاروهای سن دو بالتوری سبز داشتند و براساس طبقه­بندی سازمان بین­المللی کنترل زیستی، امامکتین بنزوات و اسپینوسد در گروه حشره­کش­های بی­ضرر قرار گرفتند. مقادیر 50 و 240 میلی گرم ماده­ی موثر بر لیتر حشره­کش­های امامکتین بنزوات و اسپینوسد (دو برابر غلظت توصیه شده­ی مزرعه­ای) طول دوره­ی لاروی را به­ترتیب 7/7 و 5/15 درصد و طول دوره­ی شفیرگی را به ترتیب 6/7 و 4/11 درصد نسبت به شاهد افزایش دادند. این حشره­کش­ها باعث افزایش معنی­دار مرگ و میر در طول مرحله­ی لاروی شدند ولی اثر معنی­داری روی مرگ و میر مرحله­ی شفیرگی بالتوری سبز نداشتند. از نظر باروری، درصد تفریخ تخم­ها و طول عمر حشرات بالغ بالتوری سبز بین شاهد و تیمارهای حشره­کشی اختلاف معنی­داری مشاهده نگردید. براساس نتایج به دست آمده، حشره­کش­های امامکتین بنزوات و اسپینوسد تاثیر سوء خیلی کمی روی بالتوری سبزداشتند، بنابراین می توان از این حشره کش­ها همراه با بالتوری سبز در برنامه­های مدیریت تلفیقی آفات استفاده نمود.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Field Recommended Rates of Emamectin Benzoate and Spinosad on Biological Parameters of Green Lacewing, Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu: Chrysopidae) under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • Moosa Saber 1
  • Samad Vojudi 2
  • Milad Farukhi 3
  • Akram Ahmadi 4
1 Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Ph.D, Agricultural administration of Khoda Afarin, East Azarbaijan, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
4 Ph.D. Student, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The common green lacewing, Chrysoperla carnea (Stephens) is known as an important biological control agent. In this study, the effects of field recommended concentrations of emamectin benzoate and spinosad were evaluated on the biological parameters of C. carnea. Bioassay tests were done on second instar larvae of green lacewing by contact residue method at 26±1 , 70±5% RH and a photoperiod of 16:8 h. (L:D) The results showed that the tested insecticides at recommended field concentration had negligible toxicity on second instar larvae of green lacewing and according to IOBC standard method, emamectin benzoate and spinosad were classified as harmless. Fifty and 240 mg a.i./l of emametin benzoate and spinosad (twice recommended field concentration) increased larval duration by 7.7 and 15.5 % and pupal duration by 7.6 and 11.4 % compared with control, respectively. These  insecticides increased larval mortality rate significantly compared with control but they did not affect pupal mortality rate. Fecundity, fertility and adult longevity were not affected significantly by tested insecticides compared with control. Results showed that tested insecticides had low adverse effects on the green lacewing. Therefore, the tested insecticides and green lacewing as biological control agent can be used in integrated pest management programs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biorational insecticides
  • Chrysoperla carnea
  • Integrated Pest Management
  • Sublethal effects
منابع
باقری م ر، شفیع­زاده ش و صیاد نصیری م. 1388. کنترل بیولوژیک آفات مکنده در گلخانه­های استان اصفهان با استفاده از حشره مفید بالتوری سبز Chrysoperla carnea. کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه­ای. 28 الی 30 مهرماه 1388. دانشگاه صنعتی اصفهان. اصفهان. صفحات 174-173.
حیدری ح، ملکشی س ح و جوینده ع. 1384. بالتوری سبز، شکارگر آفات محصولات کشاورزی. انتشارات آموزش کشاورزی. 28 صفحه.
گل­محمدی غ، حجازی م ج، ایرانی­پور ش و محمدی س ا. 1390. بررسی اثرات حشره­کش­های اندوسولفان، ایمیداکلوپرید و ایندوکساکارب روی تخم، لارو سن سوم و شفیره­ی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae). نامه انجمن حشره شناسی ایران. جلد 31 شماره 1 صفحه­های 37 تا 50.
Amor F, Medina P, Bengochea P, Ca´novas M, Vega P, Correia R, Garci´ F, Go´mez M, Budia F, Vinuela E and Lo´pez JA, 2012. Effect of emamectin benzoate under semi-field and field conditions on key predatory biological control agents used in vegetable greenhouses. Biocontrol Science and Technology 22(2): 219-232.

Bastos CC, Almeida RP and Suinaga FA, 2006. Selectivity of pesticides used on cotton (Gossypium hirsutum) to Trichogramma pretiosum reared on two laboratory-reared hosts. Pest Management Science 62:91–98

Bond AB, 1980. Optimal foraging in a uniform habitat: the search mechanism of the green lacewing. Animal Behaviour 28: 10-19.
Croft BA, 1990. Arthropod Biological Control Agents and Pesticides. Wiley, New York.
De-Bach P and Rosen D, 1991. Biological control by natural enemies. Cambridge University Press. 440 pp.
Desneux N, Decourtye A and Delpuech JM, 2007. The Sublethal effects of pesticides on beneficial arthropods. Annual Review of Entomology 52: 81–106.
Dilbar H, Amjad A, Ruba T, Muhammad MH and Muhammad S, 2012. Comparative toxicity of some new chemistry insecticides on Chrysoperla carnea (stephens) under laboratory conditions. JournalofAgricultural Research 50(4): 509- 515.
El-Zahi SE, 2012. Selectivity of some pesticides for various stages of Chrysoperla carnea (Steph) using different methods of exposure. Egyptian Journal of Biological Pest Control 22(2): 211-216.
Farrokhi M, Gharekhani G, Iranipour S and Hassanpour M, 2017. Effect of different artificial diets on some biological traits of adult green lacewing Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) under laboratory conditions. Journal of Entomology and Zoology Studies 5(2): 1479-1484.
Ferreira AJ, Carvalho GA, Botton M and Lasmar O, 2006. Selectivity of insecticides used in apple orchards to two populations of Chrysoperla externa (Hagen, 1861) (Neuroptera: Chrysopidae). Cieˆncia Rural, Santa Maria 36(2): 378_384.
Gardner J, Hoffmann MP, Pitcher SA and Harper JK, 2011. Integrating insecticides and Trichogramma ostriniae to control European corn borer in sweet corn: economic analysis. Biological Control56:9 –16.
Gentz MC, Murdoch G and King GF, 2010. Tandem use of selective insecticides and natural enemies for effective, reduced-risk pest management. Biological control 52:208–215.
Hassan, S. A. 1994. Activities of the IOBC/WPRS working group pesticides and beneficial organisms. IOBC/WPRS Bull. 17: 1-5.
Kottiappan M and Anandham SV, 2012. Determination and residues level of emamectin benzoate in tea using HPLC with fluorescence detection. Food and Public Health 2(2): 12-15.
Mandour NS, 2009. Influence of spinosad on immature and adult stages of Chrysoperla carnea (Steph) (Neuroptera: Chrysopidae). Biological Control 54: 93-102.
Maroufpoor M, Safaralizadeh MH, Pourmirza AA, Allahvaisy S and Ghasemzadeh S, 2010. Lethal effects of spinosad on Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) larvae under laboratory conditions. Journal of Plant Protection Research 50(2): 179-183.
Medina P, Budia F, Estal PD and Viñuela E, 2003. Effects of three modern insecticides, pyriproxyfen, spinosad and tebufenozide, on survival and reproduction of Chrysoperla carnea adult. Annals ofApplied Biology 142: 55-61.
Pathan AK, Sayyed AH, Aslam M, Liu TX, Razzaq M and Gillani WA, 2010. Resistance to pyrethroids and organophosphates increased fitness and predation potential of Chrysoperla carnae (Neuroptera: Chrysopidae). Journal of Economic Entomology 103(3): 823-34.
Pathan AK, Sayyed AH, Aslam M, Razaq M, Jilani G and Saleem MA, 2008. Evidence of Field-evolved resistance to organophosphates and pyrethroids in Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae). Journal of Economic Entomology 101(5): 1676-1684.
Preetha G, Stanley J, Suresh S and Samiyappan R, 2010. Risk assessment of insecticides used in rice on miridbug, Cyrtorhinus lividipennis Reuter, the important predator of brown planthopper, Nilaparvata lugens (Stål). Chemosphere 80:498–503.
Rondeau G, S´anchez-Bayo F, Tennekes HA, Decourtye A, Ram´ırez-Romero R and Desneux N. 2014. Delayed and time-cumulative toxicity of imidacloprid in bees, ants and termites. Scientific Reports 4: 5566.
Ruberson JR, Nemoto H and Hirose Y, 1998. Pesticides and conservation of natural enemies in pest management. Pp. 207–220. In: P. Barbosa (ed.), Conservation Biological Control. Academic Press, San Diego,  USA.
SAS Institute. 2002. The SAS system for windows, release 9.0. SAS Institute, Cary, NC
Sattar SF, Saljoqi AR, Arif M, Sattar H and Qazi JI, 2011. Toxicity of some new insecticides against Trichogramma chilonis (Hymenoptera: Trichogrammatidae) under laboratory and extended laboratory conditions. Pakistan Journal of Zoology 43(6): 1117-1125.
Sechser B, Ayoub S and Monuir N, 2003. Selectivity of emamectin benzoate to predators of sucking pests on cotton. Journal of Plant Diseases and Protection 110 (2): 184_194.
Senior LJ, and McEwen PK, 2001. The use of lacewings in biological control, Pp. 296-302. In:  McEwen P, New TR and Whittington AE (eds.) Lacewings in the Crop Environment. Cambridge University Press Cambridge, United Kingdom.
Stark JD and Wennergren U, 1995. Can population effects of pesticides be predicted from demographic toxicological studies? Journal of Economic Entomology 88(5): 1069-1089.
Van Lenteren JC, 2000. Success in biological control of arthropods by augmentation of natural enemies, Pp. 77-103. In  Gurr G and  Wratten S (eds). Biological Control: measures of success. Springer Netherlands.