اثر تلفیق قارچ‌کش‌های کروزکسیم متیل و تتراکونازول با بیکربنات پتاسیم در کنترل بیماری سفیدک پودری جالیز در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

اثر بیکربنات پتاسیم در مدیریت بیماری سفیدک پودری جالیز، با هدف استفاده از مواد بی‌خطر و سازگار با محیط زیست روی میزبان خیار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه‌ای طی سال­های 1388 و 1389 بررسی گردید. تیمارهای آزمایشی شامل رژیم‌های مختلف سم‌پاشی با قارچ‌کش‌های ‌کروزکسیم ‌متیل (استروبی WG 50%) از گروه استروبیلورین، تتراکونازول (دومارک EC 10%) از گروه تریازول و بیکربنات پتاسیم (کالیبانSP 85%) همراه با سولفور (تیوویت WG 80%) به­عنوان قارچ‌کش استاندارد و شاهد بدون سم‌پاشی بودند. نتایج حاصل، امکان استفاده از بیکربنات پتاسیم با غلظت پنج درهزار را به­عنوان جزئی از رژیم سم‌پاشی در مدیریت بیماری سفیدک پودری خیار در شرایط گلخانه تایید کرد. هم­چنین استفاده از قارچ‌کش‌های کروزکسیم ‌متیل و تتراکونازول به تناوب و با فاصله سم‌پاشی هفت روزه بیماری را نسبت به شاهد تا 29/94 درصد کاهش داد. دو نوبت استفاده از بیکربنات پتاسیم پس از تتراکونازول و کروزکسیم ‌متیل به­عنوان سم‌پاشی‌های سوم و چهارم و یا سم‌پاشی­های دوم و چهارم به­ترتیب باعث کاهش 86/87 و 43/86 درصد در میزان بیماری نسبت به شاهد بدون سم‌پاشی گردید. سه نوبت استفاده از بیکربنات پتاسیم، پس از سم‌پاشی با کروزکسیم ‌متیل و یا با تتراکونازول به­عنوان سم‌پاشی‌های دوم، سوم و چهارم به­ترتیب موجب 71/75 و 29/74 درصد کاهش مقدار بیماری نسبت به شاهد بدون سم‌پاشی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of KresoximMethyl and Tetraconazole Fungicides in Combination with Potassium Bicarbonate for Controlling Powdery Mildew Disease of Cucurbits Under Greenhouse Conditions

نویسنده [English]

  • Hossien Azimi
Iranian Research Institute of Plant Protection
چکیده [English]

Effect of potassium bicarbonate in management powdery mildew of cucurbits was evaluated to obtain environmentally safe and sound method for prevention and control of the disease. The experiment was carried out in a randomized complete blocks design (RCB) with eight treatments and four replications under greenhouse conditions during 2009-2010. The treatments were different spraying programs of kresoximmethyl (Stroby WG 50%) from strobilorins, tetraconazole (Domark EC 10%) belongs to Triazoles, sulphur (Thiovit WG 80%) plus potassium bicarbonate (Kaliban SP 85%) as well as check treatment (without spraying). The results confirmed the possibility of using potassium bicarbonate at the concentration of 0.5 percent as a part of spraying program in controlling of powdery mildew disease of cucurbits in greenhouse condition. Also, alternate application of kresoximmethyl and tetraconazole and with seven day intervals reduced disease by 94.29 percent compared to the check. Two times spraying of bicarbonate potassium alternatively with tetraconazole and kresoxim methyl as 3rd and 4th or as 2nd and 4th sprayings reduced disease by 87.86 and 86.42 percent, respectively compared to no-spraying check. Three times spraying of bicarbonate potassium following kresoximmethyl or tetraconazole sprayings as 2nd, 3rd and 4th sprayings decreased disease by 75.71 and 74.29 percent, respectively as compared to no-spraying check.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domark
  • Kaliban
  • Stroby
  • Triazole
  • Erysiphe
  • Sphaerotheca