مطالعه ی اثر چند حشره‌کش روی مراحل مختلف زیستی پسیل آسیائی مرکبات Kuwayama Diaphorina citri در شرایط مزرعه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران.

2 مربی پژوهشی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان. ایران.

چکیده

چکیده
یکی از بیماریهای خطرناک مرکبات، گرینینگ یا میوه سبز مرکبات می باشد که از برخی نقاط کشور گزارش شده است. از آنجایی‌که حشره­ی ناقل این بیماری، پسیل آسیایی مرکبات با نام  Diaphorina citri نیز در ایران  حضور دارد و با توجه به مقاومت  زیاد این حشره به ترکیبات حشره کش، بررسی آفت کش­های با نحوه عمل متفاوت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این تحقیق در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار شامل کلوتیانیدین (WG 50) به نسبت 3/0 درهزار ، استامی پراید (WP 20) به نسبت 5/0 در هزار، دیفلوبنزورون (46 SC) به نسبت 75/0 در هزار، کلوفلوآزوران (EC 50) به نسبت 4/0 در هزار، پایری­پروکسی‌فن (10 EC) به نسبت 75/0 در هزار و تیمار شاهد (آب) با سه تکرار انجام شد. نمونه برداری از درختان یک روز قبل از سمپاشی و سه روز و 10 روز پس از سمپاشی  انجام  شد. برای نمونه برداری، از هر چهار جهت درخت چهار شاخه جوان  10 سانتیمتری، انتخاب و برداشت شد. درصد کارایی با استفاده از فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه گردید. بنابر نتایج میانگین دو سال روی حشرات کامل در ده روز پس از سمپاشی،  بالاترین و پایین‌ترین درصد کارایی را حشره کش‌های کلوتیانیدین و پایریپروکسی‌فن به ترتیب با 89/89 و 34/27 درصد نشان دادند. نتایج پس از 10 روز درصد کارایی روی پوره‌ها در تیمارهای کلوتیانیدین، استامی پراید، دیفلوبنزورون، کلوفلوآزوران، پایریپروکسی‌فن بترتیب 18/83، 94/77، 08/84، 32/74 و 33/63 درصد بر آورد گردیدند. حشره­کش­های دیفلوبنزرون و پایری‌پروکسی‌فن روی حشرات کامل اثر کمتری در مقایسه با پوره­ها داشتند. بطور کلی همه حشره­کش­ها بجز پایری­پروکسی‌فن برای کنترل پسیل مرکبات می‌توانند توصیه  شوند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Some Insecticides on Different Developing Stages of Asian Citrus Psyllid, Diaphorina citri Kuwayama in Field Conditon

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Golmohammadi 1
  • Mehdi Naseri 2
  • Ali Akbari Keyhanian 1
1 Associate Professor, Department of Agricultural Entomology , Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Lecturer, Agricultural and Natural Resource Research Center, Kerman Province.
معتمدی نیا ب. و مروتی م. 1385. بررسی اثر سموم شیمیایی و عصاره گیاهی جریش در کنترل پسیل آسیایی مرکبات در بلوچستان. مجموعه خلاصه مقالات هفدهمین کنگره گیاهپزشکی کشور, ایران – کرج، جلد اول, ص113.
Bozsik A, 1996. Studies on aphicidal efficiency of different stinging nettle extracts. Anz. Schädlingskde., Pflanzenschutz, Umweltschutz 69, 21- 22.
Childers C and Rogers M, 2005. Chemical control and management approaches of the Diaphorina citri in Florida citrus. Florida State Horticultural Society 118: 49-53.
Dhana RB, Ebenezer O, and Salyani M, 2009. Influence of post-treatment temperature on the toxicity of insecticides against Diaphorina citri. Journal of Economic Entomology 102: 685-691.
Farmanullah HB, and Gul P, 2005. Evaluation of six different groups of insecticides for the control of citrus psylla, Diaphorina citri (Hom: psyllidae). Songklanakarin J. Sci. Technol. 27:17-23.
Grafton EE, Godfrey KE, Rogers ME, Childers CC, and Stansly PA, 2006. Asian Citrus Psyllid. From (at received: http://anrcatalog .ucdavis.edu.)
Halbert SE, and Manjunath KL, 2004. Asian citrus psyllids (Sternorrhyncha: Psyllidae) and greening disease of citrus: a literature review and assessment of risk in Florida. Florida Entomologist. 87:  330–353.
Kuizumi M, Prommintara M, and Ohtsu Y, 1996.Wood apple, Limonia acidissima: A New Host for the Huanglongbing (Greening) vector, Diaphorina citri. 13th IOCV Conference Procaryotes and Blight.271-275.
Pena JE, Mannion CM, Ulmer, BJ, and Halbert SE, 2006. Jackfruit, Artocarpus heterophylus is not a host of Diaphorina citri (Homoptera: psyllidae) in Florida. Florida entomologist. 89: 412-413.
Rae DJ Liang DM, and Beattie AC, 1997. Evaluation of petroleum spray oils for control of the Asian Citrus Psylla, in China. International Journal of Pest Management. 43: 71-75.
Setamou M., Rodriguez D., Saldana 1R., Schwarzilose ,1G.  Palrang D., and Nelson. SD.  2010. Efficacy and uptake of soil-applied imidacloprid in the control of asian citrus psyllid and a citrus leafminer, two foliar-feeding citrus pests. Journal of Economic Entomology. 130: 1711-1719.
Weathersbee AA, and Kenzie CL, 2001. Effect of a neem biopesticide on repellency, mortality, oviposition and development of Diaphorina citri (Homoptera: Psyllidae). USDA-ARS, U.S.Horticultural research laboratory. South Roch Road. Fort Pierce.
Yamamoto PT, Beloti VH, and Rugno GR. 2008. Efficiency of insecticides to control Diaphorina citri vector of Huanglongbing Bacteria. IRCHLB Proceedings, Dec 2008, Funde Citrus, Araraquara, Brazil.