اثرات کشندگی و زیرکشندگی ترکیب دی‏فلوویدازین روی کنه قرمز مرکبات (Panonychus citri)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 49-59

10.22034/arpp.2021.13504

میثم سلیمانی کراتی؛ محمد قدمیاری؛ آزاده کریمی ملاطی؛ الهه شفیعی علویجه


کارایی چند قارچ‌کش‌ جدید در کنترل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 59-71

10.22034/arpp.2023.17121

کسری شریفی؛ آزاده گودرزی؛ بنفشه صفائی‌فراهانی


گزارش‌های جدید از گونه‌های قارچی همراه حشرات در ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 61-79

10.22034/arpp.2021.13541

حمیده اغیل؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ مهدی اسفندیاری


کنترل شته مومی کلم Brevicoryne brassicae روی کلزا با استفاده از ترکیبات غیرشیمیایی در استان آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 63-69

10.22034/arpp.2021.12907

فرناز سیدی صاحباری؛ جلال شیرازی؛ علیرضا مهاجر؛ مسعود تقی زاده


ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های سویا در مقابل نماتد سیستی سویا Heterodera glycines

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 65-75

10.22034/arpp.2021.13807

ابوالفضل کی پور؛ حمید نجفی زرینی؛ رامین حیدری؛ علی پاکدین پاریزی؛ غلامعلی رنجبر


اثر سطوح مختلف کود نیتروژن روی واکنش تابعی پشه شکارگر Aphidoletes aphidimyza در تغذیه از شته جالیز Aphis gossypii

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 67-76

پروین هنرور؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده؛ لیلا متقی نیا؛ لیلا زنگنه


ارزیابی و شناسایی لاین ها و هیبریدهای مقاوم به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 71-81

10.22034/arpp.2021.12505

سیدافشین مساوات؛ حجت اله مظاهری لقب؛ حسن سلطانلو؛ محمدعلی آقاجانی نسب افروزی


ردیابی و آنالیز تبارزایی چهار ویروئید مهم آلوده کننده ‌تاکستان های استان زنجان

دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 71-80

10.22034/arpp.2021.13502

سحر سلامی؛ رقیه مرادی؛ محمد حاجی زاده؛ داود کولیوند


فون پیش استیگمایان (Prostigmata) مرتبط با شپشک‌های گیاهی (Coccoidea) در شهرستان کرمانشاه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 71-76

10.22034/arpp.2023.16200

نسیم آزادی علی آبادی؛ حسنعلی واحدی؛ مریم درب امامیه