تاثیر آبشویی و چند کنه‌کش رایج در کنترل کنه تارتن بادام،Schizotetranychus smirnovi (Acari, Tetranychidae)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

چکیده

چکیده
در این تحقیق تاثیر آبشویی (آب و صابون مایع به نسبت دو در هزار) در کنترل کنه تارتن بادام در مقایسه با سموم کنه­کش، در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی شامل شش تیمار و چهار تکرار در شرایط مزرعه در مدت دو سال زراعی در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری بررسی شد. تیمارها شامل کنه­کش­های برموپروپیلات (به نسبت دو در هزار)، هگزی­تیازوکس (یک در هزار)، فنازاکوئین (5/0 در هزار)، فن‌پیروکسی­میت (5/0 در هزار) و کلوفنتیزین (75/0 در هزار) و آبشویی بودند، در درختان شاهد فقط آب پاشیده شد. نمونه‌برداری جهت تعیین تراکم جمعیت آفت سه، هفت، 14 و 21 روز بعد از کاربرد تیمارها صورت گرفت. نتایج سال اول نشان داد که در نوبت­های مختلف نمونه­برداری، برموپروپیلات بیشترین تلفات و فنازاکوئین و کلوفنتزین کمترین تلفات را در جمعیت آفت ایجاد کردند. آبشویی و کنه­کش فن‌پیروکسی­میت و هگزی­تیازوکس پس از برموپروپیلات در جایگاه دوم قرار گرفتند. در سال دوم برموپروپیلات بیشترین و هگزی­تیازوکس کمترین درصد تلفات را در جمعیت کنه تارتن بادام ایجاد کردند. تیمار آبشویی بدون اختلاف معنی­داری با کنه­کش­های فنازاکوئین، فن‌پیروکسی­میت و کلوفنتیزین پس از کنه­کش برموپروپیلات قرار گرفت. نتایج هر دو سال آزمایش نشان داد که تیمار آبشویی در بیشتر نوبت­های نمونه­برداری اختلاف معنی­داری با سایر کنه­کش­های مورد استفاده نداشت. به کارگیری این روش علاوه بر کنترل آفت، می­تواند در کاهش هزینه­های تولید، حفظ دشمنان طبیعی، تمیز شدن گرد و غبار از سطح برگ گیاه، افزایش فتوسنتز گیاه و در نتیجه افزایش کمی و کیفی محصول موثر باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of washing and some acaricides in control of almond spider mite, Schizotetranychus smirnovi (Acari, Tetranychidae)

نویسنده [English]

  • Zarir Saeidi
Associate Professor, Department of Plant Protection, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Chaharmahal va Bakhtiari, AREEO, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Abstract
In this study the effect of washing (soap at the rate of 2/1000) was compared with some acaricides in control of the almond spider mite in the field conditions based on the completely randomized block design during 2009-2010. Treatments included bromopropylate (at the rate of 2/1000), hexythiazox (1/1000), fenazaquin (0.5/1000), fenpyroximate (0.5/1000), clofentizin (0.75/1000) and washing (with soap at the rate of 2/1000). Water spray was used as control. Pest population density was recorded 3, 7, 14 and 21 days after treatments. Results of the first year showed that bromopropylate had the highest mortality, while fenazaquin and clofentizin treatments caused the least mortality in the pest population at different sampling times. Washing, fenpyroximate and hexythiazox treatments ranked the second after bromopropylate. In the second year, bromopropylate and hexythiazox treatments caused the highest and lowest mortality in the mite population, respectively. Washing was not significantly different with fenazaquin, fenpyroximate and clofentizin and ranked after bromopropylate. Comparing mean mortality of the mite (adults and nymphs) in both years of study showed that there was no significant difference between washing of the infested trees and application of acaricides at different sampling times. Using this method, in addition to the pest control, can reduce the production cost, protect the natural enemies and increase the plant photosynthesis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Almond
  • Acaricide
  • Schizotetranychus
  • Spider mite
  • Washing
References
Arbabi M, 2006. Study on effectiveness of Phytoseiulus persimilis in control of cucumber two spotted spider mite (Tetranychus urticae complex) in woody and iron greenhouse structures in Varamin region. Pajouhesh-Va- Sazandegi 73: 96–105. (in Persian with English abstract).
Arbabi M, 2009. Review of six decades pesticides application in control of agricultural mite pests in Iran. Extended Abstract , Proceeding of the Half Century Pesticides Applications in Iran, March 1-2, Tehran (IRRPP) Pp.145–159.
Arbabi M, Asgari M, Fasihi MT, Golmohammadzadeh-Khiaban N, Damghani MR, et al., 2009. Evaluation of water spray application for organic control of date palm spider mite Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae) of date palm orchards in southern parts of Iran. Journal of Entomological Research 1(4): 269–277 (in Persian with English abstract).
Bolland HR, Gutierrez J, Flechtmann CH, 1998. World Catalogue of the Spider Mite Family (Acari: Tetranychidae). Brill Publication, Leiden. 392 Pp.
Brunner JF, Burst EC, 1981. Potential of tree washes as a management tactic against the pear psylla. Journal of Economic Entomology 74(1): 71–74.
Cobanoglu S, Alzoubi S, 2013. Effects of soft soap and abamectin on the two-spotted spider mite Tetranychus urticae Koch and predatory mite Phytoseiulus persimilis A-H under laboratory conditions. Turkiye Entomoloji Dergisi 37(1): 31–38.
Cranshaw WS, 2008. Insect control: soaps and detergents. Fact Sheet No. 5.547. Colorado State University Extension. 2 pp.
Godfrey LD, 1999. U.C. Pest Management Guidelines (dry bean, spider mites). U.C. Darn publication. 3 pp.
Godfrey LD, 2011. Spider Mites, Integrated Pest Management for Home Gardeners and Landscape Professionals. Publication No. 7405, University of California, Davis. 4 pp.
Lawson D, Weires RW, 1991. Management of European red mite and several aphid species on apple with petroleum oils and an insecticidal soap. Journal of Economic Entomology 84(5): 1550–1557.
Madanlar N, Yoldas Z, Durmusoglu E, 2000. Laboratory investigation on some natural pesticides for use against pests in vegetable greenhouses. Integrated control in protected crops, Mediterranean climate, IOBC/wprs Bulletin 23: 281–288.
Osborne LS, Petitt FL, 1985. Insecticidal soap and the predatory mite, Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae), used in management of the two-spotted spider mite (Acari: Tetranychidae) on greenhouse grown foliage plants. Journal of Economic Entomology 78(3): 687–691.
Parry WH, Edwards ID, Jenkins TAR, 1989. Chemical control of sycamore aphid, Drepanosiphum platanoidis (Schr.), with organophosphorous and soap insecticides. Crop Protection 8(1): 30–36.
Saeidi Z, Arbabi M, 2007. Effectiveness of 12 pesticides against two infestation levels of bean fields by Tetranychus urticae Koch in Lordegan, Chaharmahal Va Bakhtiari province. Pajouhesh Va Sazandegi 76: 25–31 (in Persian with English abstract).
Saeidi Z, Arbabi M, 2015. Comparing the effectiveness of different acaricides on the control of two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch., at different population densities in bean fields of Lordegan region. Pesticides in Plan Protection Sciences 2(2):1-10 (in Persian with English abstract).
Saeidi Z, Nourbakhsh SH, Nemati A, Ueckerman EA, 2011. First Report of Schizotetranychus smirnovi Wain. in Iran. 19th Iranian Plant Protection Congress, August 1–3, Tehran, Iran. P. 373.
Saeidi Z, Nemati A, 2017. Relationship between temperature and developmental rate of Schizotetranychus smirnovi (Acari: Tetranychidae) on almond. International Journal of Acarology 43(2): 142–146.
Saeidi Z, Nemati A, 2020. Almond spider mite, Schizotetranychus smirnovi (Acari: Tetranychidae): population parameters in laboratory and field conditions. Persian Journal of Acarology 9(3): 279–289.
Saeidi Z, Shabani F, Nourbakhsh SH, Nemati A, 2014. Effective of some acaricides on almond spider mite (Schizotetranychus smirnovi Wainst.). Journal of Plant Protection 28(1): 11–17 (in Persian with English abstract).
Sances FV, Waman JA, Ting JP, 1979. Morphological response of strawberry leaves to infestation of the two spotted spider mite. Journal of Economic Entomology 72: 710–713.
Shakarami J, Khorshidvand S, Arbabi M, Rezaei nejad A, 2013. Comparative effects of water application, detergent and some new acaricides on fig mite, Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker. Journal of Entomological Research 5(2): 95-101.  (in Persian with English abstract).
Yuan H,Huang X, Cao A, Zhang Y, Chen X, et al., 2006. Toxicities of 19 acaricides to Tetranychus cinnabarinus and their safety evaluations. Cotton Science 18(6): 342–346.
 Zalome FG, Pickel C, Bentley WJ, Coviello RL, Van Steenwyk RA, et al., 2006. Almond webbing spider mites. UC IPM Pest Management Guidline, Almond UC ANR Publication 3431.