دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-89 

مقاله پژوهشی

مهار بیماری پاخوره گندم با استفاده از ترکیبات القاکننده مقاومت

صفحه 1-10

الهام صفری؛ روح اله شریفی؛ سعید عباسی