شناسایی عوامل قارچی همراه با سرخشکیدگی و زوال درختان اقاقیا در شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیماری شناسی گیاهی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

2 پژوهشگر (کارشناس ارشد)، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.

3 پژوهشگر پسادکتری، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.

چکیده

چکیده
زوال درختان زینتی بیماری مهمی است که در کشورهای مختلف بسیاری از درختان زینتی و جنگلی از جمله زبان­گنجشک، اقاقیا، افرا، نارون و نخل­های زینتی را همواره تهدید می­کند. در تحقیق حاضر، به منظور شناسایی قارچ­های همراه زوال درختان اقاقیا در شهر اردبیل، از درختان اقاقیای بیمار نمونه­برداری انجام گرفت و با روش­های متداول در بیماری­شناسی گیاهی، تعداد 150 جدایه قارچی جداسازی و خالص­سازی شد. جدایه‌های قارچی بر اساس صفات ریخت‌شناختی و یا تلفیق داده‌های ریخت­شناختی و داده‌های مولکولی بر اساس توالی ناحیه ITS-rDNA و یا ژن TEFمورد شناسایی قرار گرفتند. در این مطالعه، 10 گونه قارچی شامل Fusarium oxysporum، F. solani، Acremonium sp.، Cytospora chrysosperma، Camarosporidiella elongata، Nigrospora sp.، Alternaria alternata ، Epicoccum nigrum، Chaetomium sp. وSordaria macrospora  شناسایی شدند. به نظر می­رسد که قارچ­های Camarosporidiella elongataو  Cytospora chrysospermaو گونه­های قارچی F. oxysporumوF. solani می­توانند در انسداد آوندی، سرخشکیدگی و در نهایت زوال درختان اقاقیای فضای سبز شهر اردبیل دخیل باشند. این تحقیق، اولین مطالعه علمی زوال درختان اقاقیا در ایران محسوب می­شود. همچنین قارچ ­Ca. elongata برای اولین بار از ایران گزارش می­شود و گزارش قارچ­هایAcremonium sp.  وS. macrospora از اقاقیا نیز برای دنیا جدید است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of fungal agents associated with black locust dieback and decline in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • Mahdi Davari 1
  • Fathemeh Alihosseinzadeh-Moghaddam 2
  • Abolfazl Narmani 3
1 Associate Professor Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, P. O. Box: 179, Iran.
2 Researcher (MSc), Department of Plant Protection, College of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, P. O. Box: 179, Iran.
3 Post Doctoral Researcher, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Abstract
Ornamental trees decline is an important disease that threatens many ornamental and forest trees in the world, including ash, acacia, black locust, maple, elm and ornamental palms. In the present research, in order to characterize the fungal agents associated with black locust decline in Ardabil, samples were collected from black locust trees with typical dieback and canker symptoms from green spaces. 150 fungal isolates were isolated and purified using routine plant pathology methods. Identification of species was carried out using morphological and molecular sequence data of the ITS regions or TEF gene. In this study, 10 fungal species including Fusarium oxysporum, F. solani, Acremonium sp., Cytospora chrysosperma, Camarosporidiella elongata, Nigrospora sp., Alternaria alternata, Epicoccum nigrum, Chaetomium sp. and Sordaria macrospora were identified. It seems that Camarosporidiella elongata, Cytospora chrysosperma, Fusarium oxysporum and F. solani are likelyinvolved in the vascular obstruction, dieback and eventually black locust trees decline in green space of Ardabil. This is the first study on the occurrence of black locust decline in Iran. Among the identified isolates, Ca. elongata is reported for the first time in Iran. Acremonium sp. and S. macrospora are new reports on black locust host worldwide.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Dieback
  • Black locust decline
  • Pathogenic fungus
  • ITS-rDNA
  • Green space
 
Abbasi Kh, Abbasi S, Fotouhifar KB, 2012. Identification of Cytospora species from walnut trees in Iran. Plant Protection 35 (3): 59–68 (in Persian with English abstract).
Adams GC, Wingfield MJ, Common R, Roux J, 2005. Phylogenetic relationships and morphology of Cytospora species and related teleomorphs (Ascomycota, diaporthales, Valsaceae) from Eucalyptus. Studies in Mycology 52: 1–142.
Ahmadi N, Arzanlou M, 2019. Identification of fungal species associated with dieback and canker disease of Elm trees in Tabriz metropolis. Journal of Applied Research in Plant Protection 8 (3): 25–51 (in Persian with English abstract).
Anderson RC, Gardner DE, 1998. Investigations of koa (Acacia koa) decline in Hawaiian forests. In: Secretariat for Conservation Biology (Ed.), Proceedings of the Hawaii Conservation Conference, Honolulu, HI, July 30–31. P. 15.
Anderson, RC, Gardner DE, Daehler CC, Meinzer FC, 2002. Dieback of Acacia koa in Hawai: Ecological and pathological characteristics of affected stands. Forest Ecology and Management 162: 273–286.
Babaeizad V, Fazli A, 2014. The occurrence of wilting and decline of acacia trees caused by Phomopsis sp. in north of Iran. 21th Iranian Plant Protection Congress, 23-26 August, Urmia University, Urmia, Iran. P. 207.
Baradaran Baghery M, Arzanlou M, Babai-Ahari A, 2015. Identification of the fungal agents associated with Almond trunk diseases in East Azerbeijan Province. Applied Research in Plant Protection 4 (1): 13–27 (in Persian with English abstract).
Barnett HL and Hunter BB, 1998. Illustrated Genera of Imperfect Fungi, 4th Edition. APS Press, St. Paul Minnesota, USA. 234 pp.
Boerema GH, De Gruyter J, Noordeloos ME, Hamers MEC, 2004. Phoma Identification Manual. Differentiation of Specific and Infraspecific Taxa in Culture. CABI Publishing, United Kingdom. 478 pp.
Chung WH, Ishii H, Nishimura K, Ohshima M, Iwama T, et al., 2008. Genetic analysis and PCR-based identification of major Fusarium species causing head blight on wheat in Japan. Journal of General Plant Pathology 74: 364–374
Davari M, Wei SH, Babai-Ahari A, Arzanlou M, Waalwijk C, et al., 2013. Geographic differences in trichothecene chemotypes of Fusarium gramineamrum in the Northwest and North of Iran. World Mycotoxin Journal 6: 137–150.
Dokhanchi H, Arzanlou M, Babai-Ahari A, 2013. Identification of the fungal species associated with trunk diseases of stone fruit trees in East and West Azerbaijan provinces. Journal of Applied Research in Plant Protection 2 (2): 29–45 (in Persian with English abstract).
Eriksson OE, Baral HO, Currah RS, Hansen K, Kurtzman CP, et al., 2001. Outline of Ascomycota- Mycocent 7: 1–88.
Fotouhifar KB, Hedjaroude GA, Ershad D, Moussavi SM, Okhovvat SM, et al., 2007. New information on the form-genus Cytospora in Iran I. Rostaniha 8: 129–149.
Fotouhifar KB, Hejaroude GA, Leuchtmann A, 2010. ITS rDNA phylogeny of Iranian strains of Cytospora and associated teleomorphs. Mycologia 102: 1369–1382.
Gerlach W, Nirenberg H, 1982. The genus Fusarium a pictorial Atlas. Mitt Biol Bundesanst Land-Forstwirtsch, Berlin-Dahlem. 406 Pp.
Halász G, 2002. Canker and Wilt of Black Locust (Robinia Pseudoacacia L.) caused by Fusarium species. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 49: 249–260.
Hayova VP, Minter DW, 1998. Valsa sordida. IMI descriptions of fungi and bacteria. Set 137, No. 1370.
Hong R, Ji Y, 1996. Studies on pathogenic fungus of canker of black locust. Forest Research 616–619.
Index Fungorum (2019) Index Fungorum. http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp. [accessed on 15 October 2019].
Jamali S, Banihashemi Z, 2012. The pathological study of plane trees decline in Shiraz city. Iranian Journal of Plant Pathology 48 (1): 123–128 (in Persian with English abstract).
James RL, Dudley NS, Yeh A. 2007. Colonization of diseased Acacia koa trees with Fusarium species. Forest Health Protection. 07–06.
Leslie JF, Summerell BA, 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Professional, Ames, Iowa, USA. 388 pp.
Matuo T, Sakurai Y, 1965. Fusarium solani f. sp. robiniae one of the casual Fusaria of the twig blight of Robinia pseudoacacia. Annuals of the Phytopathological Society of Japan 30: 31–36.
Michalopoulos-Skarmoutsos H, Skarmoutsos G, 1999. Pathogenicity of fungi affecting Black Locust (Robinia pseudoacacia) in Greece. Phytoparasitica 27(3): 239–240.
Moller EM, Bahnweg G, Geiger HH, 1992. A simple and efficient protocol for isolation of high molecular weight DNA from filamentous fungi, fruit bodies, and infected plant tissues. Nuclear Acid Research 20: 6115–6116.
Mułenko W, Majewski T, Ruszkiewicz-Michalska M, 2008. A Preliminary Checklist of Micromycetes in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. 752 pp.
Nazerian E, Naji HR, Abdul-Hamid H, Moradi M, (2015). Phenotypic and Molecular Characterization of Neofusicoccum mangiferae, the Causal Agent of Black Locust Decline. Journal of Plant Pathology & Microbiology 6: 250. doi:10.4172/2157-7471.1000250
Nelson PE, Toussoun TA, Cook J. eds. 1981. Fusarium: Diseases Biology and Taxonomy. Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania.
Nelson PE, Toussoun TA, Marasas WFO, 1983. Fusarium species: an illustrated Manual for Identification. The Pennsylvania State University Press. University Park. 193 pp.
Pokharel RR, Larsen HJ, 2008. Incidence, severity and management of Cytospora canker in stone fruits. Phytopathology 98: S126.
Roux J, Wingfield MJ, 2013. Ceratocystis species on the African continent, with particular reference to C. albifundus, an African species in the C. fimbriata sensu lato species complex. In: The Ophiostomatoid Fungi: Expanding Frontiers. Seifert KA, de Beer ZW, Wingfield MJ (eds). CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, Utrecht, The Netherlands. Pp. 131-140.
Seifert K, 1996. FusKey. Fusarium interactive key. Agriculture and Agri-Food Canada. 65 pp.
Simmons EG, 2007. Alternaria: An Identification Manual. CBS Fungal Biodiversity Center, Utrecht, The Netherlands 775 pp.
Tarigan M, Roux J, Van Wyk M, Tjahjono B, Wingfield MJ, 2011. A new wilt and die-back disease of Acacia mangium associated with Ceratocystis manginecans and C. acaciivora sp. nov. in Indonesia. South African Journal of Botany 77: 292–304.
White TJ, Bruns T, Taylor J, 1990. Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylognetics. In: Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White JW (eds). A Guide to Molecular Methods and Applications. Academic Press, New York. Pp. 315–322.
Wijayawardene NN, Bhat DJ, Hyde KD, Camporesi E, Chethana KWT, et al., 2014. Camarosporium sensu stricto in Pleosporinae, Pleosporales with two new species. Phytotaxa 183 (1): 16–26.
Wanasinghe DN, Hyde KD, Jeewon R, Crous PW, Wijayawardene NN, et al., 2017. Phylogenetic revision of Camarosporium (Pleosporineae, Dothideomycetes) and allied genera. Studies in Mycology 87: 207–256.