کنترل شته مومی کلم Brevicoryne brassicae روی کلزا با استفاده از ترکیبات غیرشیمیایی در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران.

2 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران.

3 مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
حشره­ کش­ ها و روغن ­های گیاهی به دلیل داشتن سازگاری زیست محیطی، سمیت کم برای موجودات غیر هدف و پایداری کم در محیط­ زیست، به عنوان جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی در برنامه مدیریت تلفیقی آفات مطرح می ­باشند. در این تحقیق تأثیر چهار ترکیب گیاهی و یک فرآورده­ بیولوژیک در کنترل شته مومی کلم طی دو سال زراعی در مزرعه کلزا مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل دوزهای مزرعه ­ای از حشره­ کش گیاهی پالیزینÒ (در دو تیمار به تنهایی و همراه با روغن گیاهی سیترا-پلاسÒ)، فرآورده­ تجاری چریش (نیم-آزالÒ)، حشره­ کش گیاهی دایابونÒ و فرآورده­ بیولوژیک ناتورالیس-الÒ بر پایه قارچ Beauveria bassiana بودند که در مقایسه با شاهد (آب­پاشی) در مرحله­ ساقه­ دهی کلزا در قالب طرح آماری بلوک ­های کامل تصادفی بررسی شدند. ارزیابی میزان کارایی تیمارها با نمونه ­برداری و مقایسه­ جمعیت شته ­ها در ساقه ­های انتخابی از هر کرت، طی چهار نوبت در زمان ­های یک روز قبل از محلول ­پاشی و سه، هفت و 10 روز پس از آن صورت گرفت. برای محاسبه درصد تلفات اصلاح شده از فرمول هندرسون تیلتون استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که تیمارهای پالیزینÒ و پالیزینÒ + روغن سیترا-پلاسÒ و دایابونÒ مؤثرترین ترکیبات در کنترل شته مومی بوده و می­ توانند به عنوان جایگزین مطلوبی برای حشره­ کش ­های شیمیایی در برنامه مدیریت تلفیقی این آفت مورد توجه قرار گیرند. فرآورده ­­های نیم-آزالÒ و ناتورالیس-الÒ کارآیی چندانی در کنترل شته مومی کلم ندارند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae on oilseed rape using none chemical products in East Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Farnaz Seyyedi-Sahebari 1
  • Jalal Shirazi 2
  • Alireza Mohajer 3
  • Masoud Taghizadeh 1
1 East Azerbaijan Research and Education Center for Agriculture and Natural Resources, Tabriz, Iran.
2 Biological Control Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.
3 Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Botanical pesticides and oils are considered as suitable alternatives to the chemical insecticides in the integrated pest management program due to environmental compatibility, low toxicity to non-target organisms and low environmental stability. In this study, the effects of field concentrations of four botanicals and one biological control agent in the control of cabbage aphid were investigated during two years. The treatments including botanical product PalizinÒ (in two treatments without and with Citra-PlusÒ oil), commercial Neem product (Neem-AzalÒ), DayabonÒ botanical product and a biological product based on Beauveria bassiana, in comparison with the control were used in the stem growth stage of the oilseed rape. The experiment was performed in a randomized complete block design with 6 treatments and 4 replications. The effectiveness of the treatments was evaluated by sampling and comparing the aphid population during 4 times: one day before treatment, 3, 7 and 10 days after treatment. Henderson-Tilton formula was used to calculate the percentage of modified losses. The results of study showed that the treatments of PalizinÒ, PalizinÒ + Citra-PlusÒ oil and DayabonÒ are effective compounds in the control of cabbage aphid and can be considered as a suitable alternative to chemical insecticides in the integrated management program of this pest. Neem-AzalÒ and Naturalis-LÒ products are not effective in controlling cabbage aphid.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Biological agent
  • Botanical pesticide
  • Control
  • Efficiency
  • Organic
References
 
Ahmadi M, Amiri-Beheshti B, Hoseini SZ, 2012. Evaluating the effect of some botanical insecticides on the citrus mealy bug Planococcus citri (Roisso). African Journal of Biotechnology 11: 11620–11624.
Alyari H, Shekari F, Shekari F, 2000. Oilseeds: Culture and Physiology. Amidi Press, Tabriz. 182 pp. (In Persian)
Amini Jam N. 2017. Effect of botanical insecticides, Dayabon® and Palizin® against Aphis fabae Scopoli (Hem.: Aphididae) and functional response of its parasitoid wasp, Lysiphlebus fabarum (Marshall) (Hym: Braconidae). Plant Pest Research 7(4):13–28. (In Persian with English abstract)
Baniameri V, 2008. Study of the efficacy of different concentrations of insecticidal soap, in comparison oxydemeton-methyl (Metasystox) to control Aphis gossypii in greenhouse cucumber. Integrated Control in Protected Crops, Temperature Climate, IOBC/wprs Bulletin 32: 13–16.
 Derakhshan-Shadmehri A. 2008 a. Evaluation of entomopathogenic fungi for control of cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.). Proceedings of the 18th Iranian Plant Protection Congress, 24–27 August, 2008, University of Bu-Ali Sina, Hamedan. P. 22.
Derakhshan-Shadmehri A, 2008b. Evaluation of different formulations of Verticillium lecanii and a chemical insecticide on cabbage aphid. Proceedings of the 18th Iranian Plant Protection Congress, 24–27 August, 2008, University of Bu-Ali Sina, Hamedan. P. 142.  
Farazmand H, Golmohammadi GR, Moshiri A, 2012. The efficacy of organic pesticides for control of pomegranate aphid, Aphis punicae Passerini (Hem: Aphididae). Proceedings of the 1st Ardebil Organic National Congress, 17-18 October, 2012, Ardebil. P. 408–411.
Farazmand H, 2012. Efficacy of commercial herbal pesticides on sucking pests of pomegranate. The final report of the Iranian research institute of plant protection.41pp. (In Persian).
Henderson CF, Tilton EW, 1955. Tests with acaricides against the brown wheat mite. Journal of Economic Entomology 48: 157–161.
Keihanian AA, Sheikhi Gorjan A, Amini Khalaf MA, 2008. Evaluation of the effectiveness of several insecticides in controlling cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae) in rapeseed fields. Pajouhesh Va Sazandgi 21: 163–167. (In Persian).
Kiani L, Yazdanian M, Tafaghodinia B, Sarayloo MH, 2012. Control of western flower thrips, Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae), by plant extracts on strawberry greenhouse condition. Munis Entomology and Zoology Journal 7 (2): 857–866.
Moghaddam M, Amiri-Besheli B, Sharifi M, 2019. Effect of Palizin®, Tendaxir® and Pimetrozine® insecticides (with and without oil Citral) on Aphis gossypi in laboratory and greenhouse conditions. 4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran, 14–16 August, 2019, Tabriz Islamic Art University. Tabriz, Iran.
Pahla I, Moyo M, Muzemu S, Muziri T, 2014.Evaluating the effectiveness of botanical sprays in controlling aphids (Brevicoryne brassicae) on rape (Brassica napus L.). International Journal of Agronomy and agricultural Research 5(1): 1–6.
Phoofolo MW, Mabaleha S, Mekbib SB, 2013. Laboratory assessment of insecticidal properties of Tagetes minuta crude extracts against Brevicoryne brassicae on cabbage. International Journal of Nematology and Entomology 1 (6): 134–139.
Rezaei M, Moharramipour S, Fathipour Y. 2016. Effects of Dayabon, a botanical pesticide, on the cotton aphid, Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae). Proceedings of 22nd Iranian Plant Protection Congress, 27–30 August 2016, University of Tehran, Karaj, Iran. P. 828.
Rezaei M, Moharramipour S, Bashiri M, 2017. Impact of Dayabon, a botanical pesticide, on different life stages of tobacco aphid, Myzus nicotianae Blackman (Hemiptera: Aphididae). 2nd Iranian International Congress of Entomology, Tehran. P. 10.
Sheibani Z, Hassani MR, 2014. The toxicity investigation of the botanical insecticides on the common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae). Journal of Nuts 5 (1): 57–62.
Shiberu T, Negeri M. 2016. Effects of synthetic insecticides and crude botanicals extracts on cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae) on cabbage. Journal of Fertilizers & Pesticides 7: 162.
Soleimani M, Rafei Z, Sedaghatfar E, 2015. Survey on the impact of botanical insecticides Sirinol and Palizin on (Eotetranychus Hirsti) population control of the Fig spider Mite in the township of Poledochtar (Lorestan province). Canadian Journal of Basic and Applied Sciences 3 (04): 118–125.