دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-93 
ذخیره سازی تخم های بالتوری سبز، Chrysoperla carnea در دمای پایین

صفحه 11-22

10.22034/arpp.2021.12998

فاطمه هنرمند گل بته؛ علی افشاری؛ علی ندیمی؛ محمود جوکار