دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، آذر 1400، صفحه 1-97 
بررسی سطوح نسبی مقاومت به شانکر باکتریایی در ژرم پلاسم ایرانی آلبالو

صفحه 25-35

10.22034/arpp.2021.13486

شهاب رنجبری؛ منصوره کشاورز؛ ناصر بوذری؛ سیده نیکو کاکوان؛ زینب صالحی