ارزیابی واکنش برخی لاین‌های خالص طالبی و هندوانه به ویروس موزاییک هندوانه در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

2 دانشکده کشاورزی گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

3 دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

4 دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

ویروس موزاییک هندوانه (Watermelon mosaic virus, WMV)، یکی از مهم ­ترین ویروس­های کدوئیان است. در این تحقیق واکنش 10 لاین خالص طالبی و هشت لاین خالص هندوانه آجیلی (جابانی) نسبت به WMV در شرایط گلخانه ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که از لاین­ های طالبی، تنها طالبی لاین 2 به دلیل میزان پایین شاخص شدت بیماری و نیز میانگین جذب در آزمون الایزا، متحمل به این ویروس شناخته شد. اما لاین ­های 3، 5، 6، و 8 طالبی نسبتا حساس و لاین­ های 4، 7، 10و 11 حساس بودند. از بین لاین­ های هندوانه، لاین­ های 2 و 5 حساس ارزیابی شدند. اما در سایر لاین­ های مایه­ زنی شده با WMV هیچ گونه علائمی مشاهده نگردید و با شاخص شدت بیماری صفر و نتایج منفی در آزمون ­های الایزا و RT-PCR در گروه مقاوم به ویروس قرار گرفتند. جهت ارزیابی تأثیر ویروس بر شاخص وزن تر و خشک اندام­ های گیاهی، لاین­ های طالبی و هندوانه با WMV مایه ­زنی شدند. در نتیجه این ویروس به طور معنی ­داری وزن تر برگ، وزن خشک ساقه، وزن تر و وزن خشک کلی گیاهان بیمار را در مقایسه با گیاهان سالم کاهش داد. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که در ژنوم تعدادی از لاین­ های طالبی و هندوانه مورد بررسی در این تحقیق از جمله لاین­ های 1و 2 طالبی و لاین ­های 1، 3، 6، 7، 8 و 11 هندوانه آجیلی، احتمالا ژن­(های) مرتبط با مقاومت نسبت به WMV وجود دارد که بهره ­گیری از آن­ها در برنامه های اصلاحی ایجاد مقاومت برای تولید ارقام مقاوم توصیه می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the reaction of some cantaloupe and watermelon inbred lines to Watermelon mosaic virus under greenhouse conditions

نویسندگان [English]

 • Ali Pourmohammad 1
 • Hossain Massumi 1
 • Heydarnejad Jahangir 1
 • Akbar Hosseini Pour 2
 • Rohollah Abdolshah 3
 • Mohammad Javad Arvin 4
1 Department of Plant Pathology, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Engineering of Horticultural Scince, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
4 Department of Engineering of Horticultural Scince, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Watermelon mosaic virus (WMV) is one of the most important viruses of cucurbit plants. In this research, the reaction of 10 cantaloupe and eight watermelon Ajili (Jabani) inbred lines was evaluated under greenhouse conditions against a WMV isolate. Results indicated that only the inbred line of cantaloupe selfing 2 showed a delay in symptoms development which attributed to low disease severity index and average absorbance in ELISA test. Therefore, it was considered as resistant inbred line to the virus. While the inbred lines 3, 5, 6 and 8 were moderately susceptible and 4, 7, 10 and 11 were susceptible to the virus. Among watermelon inbred lines, 2 and 5 were found to be susceptible, whereas other accessions did not show any disease symptoms and also their severity index were recorded to be zero. Furthermore, results of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and RT-PCR tests showed that the later accessions are resistant to WMV. To assess the virus's impact on plant biomass, cantaloupe and watermelon inbred lines were mechanically inoculated with the WMV. Results indicated that the susceptible cantaloupes and watermelons against WMV were found to have significantly lower fresh leaves, dry stems and biomass than control plants (non-inoculated). Collectively, the cantaloupe inbred lines 1 and 2 and watermelon inbred lines 1, 3, 6, 7, 8 and 11 used in this study are probably resistant against WMV and can be recommended in breeding programs to establish more resistant crops.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Watermelon mosaic virus
 • Cucurbitaceous plants
 • inbred lines
 • Cantaloupe
 • Watermelon