کارایی چند قارچ‌کش‌ جدید در کنترل بیماری لکه موجی گوجه‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

چکیده

بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی که عوامل اصلی آنAlternaria alternata ، A. tenuissima و A. solani می‌باشد، در شرایط آب و هوایی مختلف ایجاد می‌شود. در این پژوهش کارایی قارچ‌کش‌های فلوکساپیروکساد+دیفنوکونازول (داگونیس® SC12.5%)، تتراکونازول+آزوکسی‌استروبین (آفیانس® SC17%) و ماندی‌پروپامید+دیفنوکونازول (کریال‌استار® SC50%) در کنترل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی در مقایسه با قارچ‌کش بوسکالید+پیراکلواستروبین (سیگنوم® WG33.4%) مورد ارزیابی قرار گرفت. قارچ‌کش‌های داگونیس® با مقادیر 8۰۰، 1000 و 1200 میلی‌لیتر، آفیانس® 450، 600 و 750 میلی‌لیتر، کریال‌استار® 400، 550 و 700 میلی‌لیتر و سیگنوم® با مقدار 500 گرم در هکتار و تیمار شاهد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در استان‌های فارس و هرمزگان در شرایط مزرعه و در استان البرز در گلخانه انجام شد. ارزیابی تیمارها با توجه به شاخص شدت بیماری و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری محاسبه شد. نتایج نشان داد که قارچ‌کش‌های آفیانس® با مقادیر 600 و 750 میلی لیتر در هکتار با کارایی 48 تا 82 درصد، داگونیس® با دوز 1200 میلی لیتر در هکتار با کارایی 50 تا 70 درصد و سیگنوم® به مقدار 500 گرم در هکتار با کارایی 48 تا 75 درصد، عملکرد مناسبی در کنترل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی داشتند. اگر چه قارچ‌کش کریال‌استار® با مقدار 700 میلی لیتر در هکتار کارایی کمتری (حدود 45-55 درصد) در مقایسه با قارچ‌کش‌های مذکور داشت ولی عملکرد آن قابل توجیه است. به این ترتیب قارچ‌کش‌های آفیانس®، داگونیس® و سیگنوم® به ترتیب با مقادیر 600، 1200میلی‌لیتر و 500 گرم در هکتار و قارچ‌کش کاریال‌استار در مراحل اولیه بیماری به مقدار 700 میلی‌لیتر در هکتار قابل توصیه برای کنترل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of several new fungicides to control Tomato early blight disease

نویسندگان [English]

 • Kasra Sharifi 1
 • Azadeh Goudarzi 2
 • Banafsheh Safaiefarahani 3
1 Plant Diseases Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, AREEO, Tehran, Iran.
2 Plant Protection Research Department, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandar Abbas, Iran.
3 Plant Protection Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Tomato early blight caused by Alternaria alternata, A. tenuissima and A. solani, occurs in a wide range of environmental conditions. Effectiveness of fluxapyroxad+difenoconazole (Dagonis® SC12.5%), tetraconazole+azoxystrobin (Affiance® SC17%) and mandipropamid+difenoconazole (Carial Star® SC 50%) fungicides were evaluated to control tomato early blight disease in comparison with boscalid+pyraclostrobin (Signum® WG33.4%) fungicide. Dagonis® at the rates of 800, 1000 and 1200 ml/ha, Affiance® 450, 600 and 750 ml/ha, Carial Star® 400, 550 and 700 ml/ha and Signum® 500 gr/ha and the control group (no fungicide application). The experiments were carried out under the field condition in Fars and Hormozgan provinces, and under greenhouse condition in Alborz province. The disease severity index and area under the disease progress curve were calculated. The results showed that Affiance® at the rates of 600 and 750 ml/ha with 48-82% efficacy, Dagonis® at the rate of 1200 ml/ha with 50-70% efficacy and Signum® at the rate of 500 gr/ha with the efficacy of 48-75% were effective in controlling tomato early blight disease. Although Carial Star® fungicide with the amount of 700 ml/ha was less effective (45-55%) as compared to aforementioned fungicides, but its average efficiency can be justified. Therefore, Affiance®, Dagonis® and Signum® fungicides, at the rates of 600, 1200 ml/ha and 500 gr/ha, respectively, and Carial Star® fungicide (in the early stages of the disease) at the rate of 700 ml/ha are recommended to control tomato early blight disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chemical control
 • greenhouse
 • Alternaria spp
 • Affiance®
 • Carial Star®
 • Dagonis®
 • Signum®

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 20 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 15 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 شهریور 1402