دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 123-240