شناسایی و بررسی بیماری‌زایی قارچ‎های همراه با سرخشکیدگی و زوال درختان زبان گنجشک در شهرستان‌های اردبیل و نمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 بخش تحقیقات رستنی‌‌‌ها، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

درختان زبان گنجشک (Fraxinus spp.) یکی از مهم­ترین درختان زینتی در فضای سبز شهرها هستند. به منظور شناسایی قارچ‌های همراه با زوال و سرخشکیدگی این درختان، از شاخه، تنه و ریشه دو گونه زبان گنجشک (زبان گنجشک اروپایی با نام علمی F. excelsior و درخت وَن با نام علمی F. rotundifolia) در شهرهای اردبیل و نمین، طی تابستان و پاییز 1397 و 1398 نمونهبرداری به ­عمل آمد. در کل از 60 نمونه جمع­آوری شده، تعداد 81 جدایه قارچی جداسازی شد. جدایه‎ها ابتدا بر اساس ویژگی‌های ریخت‎شناختی شناسایی و گروه­بندی شدند. شناسایی برخی از گونه‏های جنس Fusarium و Neocosmospora با استفاده از دادههای مولکولی به دست آمده از تکثیر ژن tef-1α و همچنین آغازگرهای اختصاصی گونه مورد تایید قرار گرفت. در مجموع، 21 گونه قارچی از درختان بیمار جداسازی و شناسایی شد که از مهمترین آنها می­توان به جنس­های Alternaria، Chaetomium،Clonostachys ،Cytospora ، Fusarium، Microascus،Microsphaeropsis ، Neocosmospora، Peyronellaea و Phialophora اشاره نمود. گونه‎های Neocosmospora solani، Cytospora chrysosperma و F. oxysporum به ترتیب بالاترین فراوانی را داشتند. آزمون بیماریزایی به روش شاخه بریده برای گونه­های F. cerealis، F. equiseti، F. oxysporum و N. solani روی شاخه­های بریده و جوان زبان گنجشک و در مورد C. chrysosperma روی شاخه بریده و همچنین نهال دو ساله زبان گنجشک در گلخانه انجام شد. تمام گونه‌های مایه­زنی شده (به غیر از F. cerealis و F. equiseti) بعد از گذشت یک ماه باعث تغییر رنگ بافت چوب در محل مایه‏زنی شدند. گزارش اغلب گونه‎های شناسایی شده در این پژوهش از روی زبان گنجشک برای دنیا و ایران جدید است. همچنین گونه F. denticulatum برای مایکوبیوتای ایران جدید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization and pathogenicity of fungal species associated with dieback and decline of ash trees in Ardabil and Namin County (Iran)

نویسندگان [English]

  • Zahra Paripour 1
  • Mahdi Davari 1
  • Bita Asgari 2
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Iran.
2 Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Ash trees (Fraxinus spp.) are one of the most important ornamental trees in the green space of cities. To evaluate the fungi associated with decline and dieback of ash trees, the symptomatic samples from branches, trunks, and roots of two species of Fraxinus (European Fraxinus, F. excelsior and Van, F. rotundifolia) were collected from Ardabil and Namin during the summer and autumn of 2018–2019. From the 60 samples, 81 fungal isolates were recovered. Based on morphological features of all isolates together with sequence data of tef-1α gene and specific primers of some Fusarium and Neocosmospora species, 21 fungal species were identified, i.e., Alternaria, Chaetomium, Clonostachys, Cytospora, Fusarium, Microascus, Microsphaeropsis, Neocosmospora, Peyronellaea and Phialophora. Neocosmospora solani, Cytospora chrysosperma and F. oxysporum had the highest abundance, respectively. Pathogenicity test was performed by excised shoot for F. cerealis, F. equiseti, F. oxysporum and N. solani excided shoot method and for C. chrysosperma on excided shoot method and also on two years old ash saplings in greenhouse. Our results showed that all examined species except F. cerealis and F. equiseti cause discoloration of wood texture at the inoculation site. According to our knowledge, most of the fungal species identified in this study, are reported for the first time on ash trees worldwide. Besides, F. denticulatum is a new record to the Iranian mycobiota.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenspace
  • Phylogeny
  • Specific Primer
  • Cytospora
  • Fusarium