کاربرد سه روش نزدیک‌ترین همسایه، تابع K رایپلی و روش کریجینگ در آشکارسازی الگوی پراکنش شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگیTuta absoluta در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز. ایران،

چکیده

شب‌پره مینوز گوجه‌فرنگیTuta absolutaیکی از مهم‌ترین آفات گوجه‌فرنگی در استان یزد می‌باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با اطلاعات یک‌پارچه، درست و به‌موقع که مهم‌ترین بخش از هر برنامه مدیریتی می‌باشد، می‌تواند بخش مهمی از چاره‌سازی برای مسایل مربوط به مدیریت آفات باشد. به­منظور تعیین و ارزیابی الگوی پراکنش شب‌پره مینوز گوجه فرنگی یک گلخانه گوجه­فرنگی به ابعاد یک هکتار در اطراف شهرستان یزد انتخاب شد. داده‌های مربوط به تراکم جمعیت شب‌پره‌ مینوز گوجه فرنگی از طریق نمونه‌برداری تصادفی از سطح گلخانه به­دست آمد. بر اساس نتایج روش نزدیک‌ترین همسایه، الگوی پراکنش در این جوامع در اوایل و اواسط کشت بصورت تجمعی و در آخر فصل بصورت یکنواخت بود. روش  Kرایپلی نیز نشان داد که الگوی پراکنش، در ابتدا و اواسط کشت تجمعی بوده که با افزایش فاصله به سمت پراکندگی بیشتر تمایل پیدا می­کرد. این الگو در انتهای فصل کشت بصورت یکنواخت مشاهده شد. نتایج برآیند این دو روش نشان داد، این آفت در اوایل و اواسط فصل رشد، دارای توزیع تجمعی است، لذا امکان کنترل متناسب با مکان در گلخانه وجود دارد. نقشه‌ توزیع مکانی شب‌پره مینوز گوجه­فرنگی از طریق مدل کریجینگ در تمام نقاط گلخانه ترسیم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Nearest Neighbor, Ripley’s K Function and Kriging methods to identify distribution pattern of tomato leafminer moth, Tuta absoluta in greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • Saeide Assadat Fatemi
  • Davoud Mohammadi
  • Naser Eivazian Kary
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz. Iran.
چکیده [English]

Tuta absoluta is one of the most important tomato pests in Yazd province. Geographic Information System (GIS) with integrated, accurate and timely information, which is the most important part of any management program, can be used to solve pest management issues. In order to determine and evaluate the distribution pattern of tomato leaf miner, a 1-hectare tomato greenhouse was selected around Yazd city. Data on pest population density were obtained through random sampling from the greenhouse surface. Based on the results of the nearest neighbor method, the distribution pattern in these communities in the beginning and middle of the cultivation was cumulative and at the end of the season was uniform. The Ripley k method also showed that the dispersion pattern was cumulative at the beginning and middle of the culture, which tends to disperse more with increasing distance. This pattern was observed uniformly at the end of the growing season. As a result of these two methods, this pest has a cumulative distribution in the early and middle of the growing season, so it is possible to control it according to the location in the greenhouse. The spatial distribution map of the pest was drawn through Kriging model in all parts of the greenhouse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Greenhouse
  • Sampling
  • Spatial distribution
  • Pest management