دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-110 
ارزیابی و شناسایی لاین ها و هیبریدهای مقاوم به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت

صفحه 71-81

10.22034/arpp.2021.12505

سیدافشین مساوات؛ حجت اله مظاهری لقب؛ حسن سلطانلو؛ محمدعلی آقاجانی نسب افروزی