دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 1-242 

مقاله پژوهشی

ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مناطق عمده کشت محصولات تیره سولاناسه دراستان گلستان

صفحه 1-12

سیده آزاده سیدی گیلانی؛ سعید نصراله نژاد؛ فاطمه زینتی فخرآبادی؛ مجید جعفری


تعیین آلودگی گیاهان زینتی به چند بیماری مهم ویروسی در استان خراسان شمالی با الایزا

صفحه 13-25

جواد محمودی صفا؛ سعید نصراله نژاد؛ محمد رضایی؛ فروه السادات مصطفوی نیشابوری


بررسی کمی و کیفی آفلاتوکسین های B1، B2، G1 و G2 در دو گونه قارچ آسپرژیلوس با روش HPLC

صفحه 149-160

فاطمه اصغرنژاد؛ صفرعلی مهدیان؛ بهنام امیری بشلی؛ سیدسامان سیدجعفرنظری


تشخیص مولکولی گونه ی Biscogniauxia mediterranea، عامل بیماری ذغالی بلوط، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی

صفحه 175-186

مهدی ارزنلو؛ سعید قاسمی اسفهلان؛ سیما خدایی؛ مجید توکلی؛ اسداله بابای اهری