دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-243 
واکنش تابعی وابسته به دما در سن شکارگر(Fieber) Orius laevigatusنسبت به کنه ی دولکه ای، Tetranychus urticae Koch

صفحه 17-34

مهدی حسن پور؛ علیرضا یغمایی؛ علی گلی زاده؛ هوشنگ رفیعی؛ لیلا متقی نیا


تولید گیاه توتون مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

صفحه 103-115

محسن سجادی فرد؛ مقصود پژوهنده؛ اکبر شیرزاد؛ هانیه محجل شجاء


ردیابی مولکولی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک ایرانی قیاق در استان گلستان

صفحه 117-126

الهام محمودی؛ سعید نصراله نژاد؛ فروه السادات مصطفوی نیشابوری