واکنش تابعی وابسته به دما در سن شکارگر(Fieber) Orius laevigatusنسبت به کنه ی دولکه ای، Tetranychus urticae Koch

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی.

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته ی حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی.

3 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشجوی دکتری رشته ی حشره شناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی.

چکیده

چکیده
دما یکی از عوامل مهمی است که می­تواند دینامیسم شکارگر-شکار را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق،واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده سن Orius laevigatusنسبت به کنه­ی­ دولکه­ای Tetranychus urticaeدر سه دمای20، 25 و 30 درجه­ی­ سلسیوس در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. تراکم­های مختلفی از مخلوط پوره­های سنین اول و دوم کنه (دو، چهار، هشت، 16، 32 و 64) روی دیسک­های برگی (به قطر شش سانتی­متر) خیاردر 10 تکرار به صورت جداگانه در اختیارحشرات کامل نر و ماده سن شکارگرقرار داده شد. تعداد طعمه‌های خورده شده پس از 24 ساعت شمارش و ثبت شد. برای تعیین نوع واکنش تابعی وپارامترهای آن به ترتیب از رگرسیون لجستیک و رگرسیون غیرخطی در نرم­افزار SAS استفاده شد. با افزایش دما و تعداد طعمه در دسترس، نرخ شکارگری هر دو جنس نر و ماده­ شکارگر افزایش یافت. واکنش تابعی افراد نر و ماده ­O. laevigatus نسبت به تراکم­های مختلف کنه­­ی دولکه­ای در دماهای 20 و 25 درجه­ی سلسیوس از نوع دوم و در دمای 30 درجه­ی سلسیوس از نوع سوم به دست آمد. نرخ حمله­ی حشرات ماده سن شکارگر در دماهای 20 و 25 درجه­­ی سلسیوس به ترتیب 0452/0و 0498/0و در حشرات نر به ترتیب0457/0 و 0460/0 برساعت تخمین زده شد. کمترین زمان دستیابی در هر دو جنس نر و ماده در دمای 25 درجه­ی سلسیوس محاسبه شد. نتایج نشان داد که سن شکارگرO.laevigatusدردماهای بالاتر بهتر می­تواند کنه­ی دولکه­ای، T. urticae را کنترل کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Temperature-Dependent Functional Response of the Predatory Bug Orius laevigatus (Fieber) Preying Upon the Two-Spotted Spider Mite, Tetranychus urticae (Koch)

نویسندگان [English]

  • mehdi hassanpour 1
  • Alireza yaghmaei 2
  • Ali golizadeh 3
  • hoshang raffei 3
  • lila Mottaghinia 4
1 1Associate Professor, Department of Plant Protection, University of Mohaghegh Ardabili,
2 Former MSc Student of Agricultural Entomology, University of Mohaghegh Ardabili,
3 Associate Professor, Department of Plant Protection, University of Mohaghegh Ardabili,
4 Ph.D Student of Agricultural Entomology, University of Mohaghegh Ardabili.
حسن­پور م،۱۳۸۸. مطالعه­ی برخی ویژگی­های زیستی و شکارگری بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) و سن Orius albidipennis (Reuter) روی کرم غوزه­ی پنبه،Helicoverpa armigeraHubner و کنه­ی ­دولکه­ای، Tetranychus urticae Koch، رساله دکتری رشته حشره­شناسی کشاورزی، دانشکده­کشاورزی دانشگاه تبریز.
حسن­خانی خ و اللهیاری ح، 1392. واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده کفشدوزک Hippodamia variegata Goeze (Col.: Coccinellidae) روی شته­ی سبز هلو. نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری­های گیاهی، جلد دوم، شماره­ 1، صفحه­های 65 تا70.
حسین­زاده ح، شیشه­بر پ، اسفندیاری م و رجب­پور ع، 1391. واکنش تابعی سنOrius albidipennis (Hem: Anthocoridae)  با تغذیه از کنهTetranychus turkestaniدر سه دمای مختلف. جلد 1- صفحه 2 خلاصه مقاله­های بیستمین کنگره­ گیاه­پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز.
عرفان د و استوان ه، 1384. تنوع گونه­ای سنک­های خانواده Anthocoridae در شیراز و مناطق اطراف. مجله­ علوم کشاورزی، جلد یازدهم، شماره­ 2، صفحه­های 81 تا 95.
Alvarado P, Balta O and Alomar O, 1997. Efficiency of four Heteroptera as predators of Aphis gossypii and Macrosiphum euphorbiae (Hom., Aphididae). Entomophaga 42: 215-226. 
Cabral S, Soares AO and Garcia P, 2009.Predation by Coccinella undecimpunctata L. (Coleoptera: Coccinellidae) on Myzus persicae  Sulzer (Homoptera: Aphididae): Effect of prey density. Biological Control 50: 25–29.
Chambers RJ, Long S and Helyer NL, 1993. Effectiveness of Orius laevigatus (Hemiptera: Anthocoridae) for the control of Frankliniella occidentalis on cucumber and pepper in the UK. Biocontrol Science and Technology 3: 295-307.
Chapman RF, 1998. The Insects: Structure and Function, 4th Ed. Cambridge University Press, UK.
Cocuzza GE, De Clercq P, Lizzio S, Van de Veire M, Tirry L, Degheele D and Vacante V, 1997. Life tables and predation activity of Orius laevigatus and O. albidipennis at three constant temperatures. Entomologia Experimentalis et Applicata85: 189–198.
Cranham JE and Helle W, 1985.Pesticide resistance in Tetranychidae.Pp. 405-421 In: Helle W and Sabelis MW (eds.) Spider Mites: Their Biology, Natural Enemies and Control. Vol. 1B. Elsevier, Amsterdam.
Ding-Xu L, Juan T and Zuo-Rui Sh, 2007. Functional response of the predator Scolothrips takahashii to hawthorn spider mite, Tetranychus viennensis: effect of age and temperature. Biocontrol 52: 41-61.
Farhadi R, Allahyari H and Juliano SA, 2010. Functional response of larval and adult stages of Hippodamia variegata  (Coleoptera: Coccinellidae) to different densities of Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae). Environmental Entomology 39: 1586-1592.
Flinn PW and Hagstrum DW, 2002. Temperature-mediated functional response of Theocolax elegans (Hymenoptera: Pteromalidae) parasitizing Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) in stored wheat. Journal of Stored Products Research 38: 185–190.
Flinn PW, 1991. Temperature-dependent functional response of the parasitoid Cephalonomia waterstoni (Gahan) (Hymenoptera: Bethylidae) attacking rusty grain beetle larvae (Coleoptera: Cucujidae). Environmental Entomology 20: 872-876.
Geoghiou GP, 1990. Overview of insecticide resistance. Pp. 18-41 In: Green MB, LeBaron HM and Moberg WK (eds.) Managing Resistance to Agrochemicals. American Chemical Society Symposium Series 421.
Ghahari H, Carpintero DL and Ostovan H, 2009. An annotated catalogue of the Iranian Anthocoridae (Hemiptera: Heteroptera: Cimicomorpha). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 49: 43-58.
Gilioli G, Baumgärtner J and Vacante V, 2005. Temperature influences on functional response of Coenosia attenuata (Diptera: Muscidae) individuals. Journal of Economic Entomology 98: 1524-1530.
Hassanpour M, Mohaghegh J, Iranipour Sh, Nouri-Ganbalani G and Enkegaard A, 2011. Functional response of Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) to Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae): effect of prey and predator stages. Insect Science 18: 217-224.
Hassell  MP  and  Waage  JK,  1984.  Host–parasitoid population interactions. Annual Review of Entomology 29: 89-114.
Hassell MP, 1978. The Dynamics of Arthropod Predator– Prey Systems, Princeton: Princeton University Press.
Holling CS, 1961. Principles of insect predation. Annual Review of Entomology 6: 163-182.
Holling CS, 1965. The functional response of predators to prey density and its role in mimicry and population regulation. Memoirs of he Entomological Society of Canada 45: 1–60.
Hussey NW and Scopes NEA, 1985. Mite management for greenhouse vegetables in Britain. Pp. 285-297 In: Helle W and Sabelis MW (eds.) Spider Mites: Their Biology, Natural Enemies and Control, vol 1B. Elsevier, Amsterdam.
Jafari S, Fathipour Y and Faraji F, 2012. The  influence  of  temperature  on  the  functional  response  and  prey consumption  of  Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) on Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Journal of Entomological Society of Iran 31: 39-52.
Juliano SA, 2001. Non-linear curve fitting: predation and functional response curves. Pp. 178-196 In: Scheiner  SM and Gurevitch J (eds.) Design and Analysis of Ecological Experiments. Chapman and Hall, New York.
Kalyebi A, Overholtb WA, Schulthessa F, Muekec, JM, Hassand SA and Sithananthama S, 2005. Functional response of six indigenous trichogrammatid egg parasitoids (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Kenya: influence of temperature and relative humidity. Biological Control 32: 164-171.
Kareiva P, 1990. The special dimension in pest-enemy interaction. Pp. 213-227 In: Mackauer M, Ehler LE and Roland J (eds.) Critical Issues in Biological Control. Intercept, Anover, Hants.
Kouhjani Gorji M, Fathipour Y and Kamali K, 2009. The effect of temperature on the functional response and consumption of Phytoseius plumifer (Acari: Phytoseiidae) on the two spotted spider mite. Acarina 17: 231-237.
Madadi H, Enkegaard A, Brødsgaard HF, Kharrazi-Pakdel A, Mohaghegh J and Ashouri A, 2007.Host plant effects on the functional response of Neoseiulus cucumeris to onion thrips larvae. Journal of Applied Entomology 131: 728-733.  
McCaffrey JP and Horsburgh RL, 1986. Functional response of Orius insidiosus (Hemiptera: Anthocoridae) to the European red mite Panonychus ulmi (Acari: Tetranychidae), at different constant temperatures. Environmental Entomology 15: 532–535.
Meck ED, Kennedy, GG and Walgenbach JF, 2013. Effect of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) on yield, quality, and economics of tomato production. Crop Protection 52: 84-90.
Moayeri HRS, Madadi H, Pouraskari H and Enkegaard A, 2013. Temperature dependent functional response of Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Aphidiidae) to the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae). European Journal of Entomology 110: 109–113.
Mohaghegh J, De Clercq P and Tiry L, 2001. Functional response of the predators Podisus maculiventris (Say) and Podisus nigrispinus (Dallas) (Het., Pentatomidae) to the beet armyworm, Spodoptera exigua (Hubner) (Lep., Noctuidae): effect of temperature. Journal of Applied Entomology 125: 131-134.
Montserrat M, Albajes R and Castane C, 2000. Functional response of four heteropteran predators preying on greenhouse whitefly (Homoptera: Aleyrodidae) and western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae). Environmental Entomolology 29: 1075-1082.
Munyaneza J and Obrycki JJ, 1997. Functional response of Coleomegilla maculata (Coleoptera: Coccinellidae) to Colorado potato beetle eggs (Coleoptera: Chrysomelidae). Biological Control 8: 215-224.
Murdoch WW, 1973. The functional response of predators. Journal of Applied Ecology 10: 335-342.
Nedvĕd O and Honĕk A, 2012.Life history and development. Pp. 54–109 In: Hodek I, Van Emden HF and Honek A (eds.) Ecology and Behavior of the Ladybird Beetles (Coccinellidae), Blackwell Publishing Ltd.

Nicastro RL, Sato ME, Arthur V and Silva MZ, 2013.Chlorfenapyr resistance in the spider mite Tetranychus urticae: stability, cross-resistance and monitoring of resistance. Phytoparasitica 41: 503-513.

O’Neil RJ, 1989. Comparison of laboratory and field measurements of the functional response of Podisus maculiventris (Heteroptera: Pentatomidae). Journal of the Kansas Entomological Society 62: 148-155.
Pakyari H, Fathipour Y, Rezapanah M and Kamali K, 2009. Temperature-dependent functional response of Scolothrips longicornis (Thysanoptera: Thripidae) preying on Tetranychus urticae.Journal of Asia-Pacific Entomology 12: 23-26.
Parajulee MN, Phillips TW and Hogg DB, 1994. Functional response of Lyctocoris campestris (F.) adults: effects of predator sex, prey species, and experimental habitat. Biological Control 4: 80-86.
Park YL and Lee JH, 2002. Leaf cell and tissue damage of cucumber caused by two spotted spider mite (Acari: Tetranychidae). Journal of Economic Entomology 95: 952-957.
Penman DR and Chapman RB, 1980. Effect of temperature and humidity on the locomotory activity of Tetranychus urticae (Acarina: Tetranychidae), Typhlodromus occidentalis and Amblyseius fallacis (Acarina: Phytoseiidae). Acta Oecologica 1: 259-264.
Péricart J, 1972. Hémiptères. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Paléarctique. Masson et Cie., Paris.
Rogers D, 1972. Random search and insect population models. Journal of Animal Ecology 41: 369-383.
Saito Y, 1977. Study of the spinning behavior of the spider mite (Acarina: Tetranychidae). I. Method for the quantitative evaluation of the mite webbing, and the relationship between webbing and walking. Japanese Journal of Applied Entomology and Zoology 21: 27-34.
SAS Institute, 2001. SAS/STAT user's guide. SAS Institute Inc., Cary, NC Inc.
Schenk D and Bacher S, 2002.Functional response of a generalist insect predator to one of its prey species in the field. Journal of Animal Ecology 71: 524-531.
Skirvin DJ and Fenlon JS, 2003. The effect of temperature on the functional response of Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae).Experimental and Applied Acarology 31: 37–49.
Solomon ME,  1949. The natural control of animal population. Journal of Animal Ecology 18: 1-35.
Tazerouni Z, Talebi AA and  Rakhshani E, 2012. Temperature-dependent functional response of Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae), a parasitoid of Diuraphis noxia (Hemiptera: Aphididae). Journal of the Entomological Research Society 14 (1): 31-40.
van Lenteren JC, 2012. The state of commercial augmentative biological control: plenty of natural enemies, but a frustrating lack of uptake. BioControl 57: 1-20. 
Vassiliou VA and Kitsis P, 2013. Acaricide resistance in Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) populations from Cyprus. Journal of Economic Entomology 106: 1848-1854.
Venzon M, Janssen A and Sabelis MW, 2002.Prey preference and reproductive success of the generalist predator Orius laevigatus. Oikos 97: 116–124. 
Wiedenmann RN and Smith JW, 1997.Attributes of natural enemies in ephemeral crop habitats. Biological Control 10:16-22.
Wittmann EJ and Leather SR, 1997. Compatibility of Orius laevigatus Fieber (Hemiptera: Anthocoridae) with Neoseiulus (Amblyseius) cucumeris Oudemans (Acari: Phytoseiidae) and Iphiseius (Amblyseius) degenerans Berlese (Acari: Phytoseiidae) in the biological control of Frankliniellaoccidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae). Experimental and Applied Acarology 21: 523-538.
Zamani AA, Talebi AA, Fathipour Y and Baniameri V, 2006. Temperature-dependent functional response of two aphid parasitoids, Aphidius colemani and Aphidius matricariae (Hymenoptera: Aphidiidae), on the cotton aphid.Journal of Pest Science 79: 183-188.  
Zhang SC, Zhu F, Zheng XL, Lei CL and Zhou XM, 2012.Survival and developmental characteristics of the predatory bug Orius similis (Hemiptera: Anthocoridae) fed on Tetranychus cinnabarinus (Acari: Tetranychidae) at three constant temperatures.European Journal of Entomology 109: 503–508.Back ←Abstract ↓Descriptors ↓Top ↑