بیان هترولوگ ژن پروتئین پوششی ویروس موزائیک گل‌کلم در E. coli و تشکیل ذرات شبه ویروسی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 111-121

10.22034/arpp.2022.15200

مهین پوراسمعیل؛ مقصود پژوهنده؛ اکبر شیرزاد؛ احمد یاری خسروشاهی


Functional response of the green lacewing, Chrysoperla carnea larvae on two aphid pests of the citrus: Aphis spiraecola and Aphis gossypii

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 119-130

10.22034/arpp.2023.15869

محبوبه مرادی؛ مهدی حسن پور؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده


ردیابی آلودگی ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) در حجم وسیع توده‌های بذری سیب زمینی با استفاده تلفیقی از روش‌های مولکولی و کشت تک جوانه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 121-126

10.22034/arpp.2021.13587

کبری مسلم خانی؛ فاطمه خلقتی بناء؛ محمد محمدی؛ جهانبخش حسین نژادیان؛ فرشید حسنی؛ شمس اله نیکجه فراهانی؛ کمال الدین عباسی


Monitoring the susceptibility of different populations of tomato leaf miner, Tuta absoluta to indoxacarb and its combination with azadirachtin

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 131-139

10.22034/arpp.2023.15914

محسن طلعه؛ عزیز شیخی گرجان؛ هوشنگ رفیعی؛ عسگر عباداللهی؛ سویل نوروزی نیا


The impact of host plant on biological parameters of Diuraphis noxia

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 399-411

10.22034/arpp.2023.16895

حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلامحسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری