دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

Functional response of the green lacewing, Chrysoperla carnea larvae on two aphid pests of the citrus: Aphis spiraecola and Aphis gossypii

صفحه 119-130

10.22034/arpp.2023.15869

محبوبه مرادی؛ مهدی حسن پور؛ سید علی اصغر فتحی؛ علی گلی زاده


Monitoring the susceptibility of different populations of tomato leaf miner, Tuta absoluta to indoxacarb and its combination with azadirachtin

صفحه 131-139

10.22034/arpp.2023.15914

محسن طلعه؛ عزیز شیخی گرجان؛ هوشنگ رفیعی؛ عسگر عباداللهی؛ سویل نوروزی نیا