دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-129 
ارزیابی مقاومت ژنوتیپ‌های سویا در مقابل نماتد سیستی سویا Heterodera glycines

صفحه 65-75

10.22034/arpp.2021.13807

ابوالفضل کی پور؛ حمید نجفی زرینی؛ رامین حیدری؛ علی پاکدین پاریزی؛ غلامعلی رنجبر


تاثیر عناصر غذایی و دوره های مختلف آبیاری بر میزان جمعیت و خسارت تریپس پیاز Thrips tabaci

صفحه 99-107

10.22034/arpp.2022.15444

مسعود جمالی قهدریجانی؛ اسماعیل محمودی؛ ابراهیم سلیمان نژاد؛ علیرضا جلالی زند