دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-130 
ردیابی و شناسایی Candidatus phytoplasma trifolii از درختان سیب در ایران

صفحه 41-50

10.22034/arpp.2021.13306

رضا برازنده آق کاریز؛ ناصر رادمان؛ محمودرضا کریمی شهری؛ مهدی پیرنیا؛ عبدالحسین طاهری؛ سیدمهدی فاطمی