بررسی مقاومت تدریجی (Slow rusting) در برخی از لاین های پیشرفته گندم نسبت به زنگ ساقه (Puccinia graminis f. sp. tritici)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل

2 بخش تحقیقات غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

چکیده
ظهور و گسترش سریع نژادهای بیماریزای عوامل زنگ­های گندم تحقیقات را به سمت یافتن منابع مقاومت پایدار هدایت کرده است. مقاومت تدریجی (Slow rusting) نوعی مقاومت نژاد غیراختصاصی و پایدار است. در این مطالعه به منظور تشخیص منابع احتمالی دارای مقاومت پایدار نسبت به زنگ ساقه، پارامترهای مقاومت تدریجی شامل ضریب آلودگی (CI)، شدت نهایی بیماری (FRS)، نرخ آلودگی ظاهری (r) و مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (rAUDPC) در 46 لاین گندم همراه با شاهد حساس (مخلوط رقم­McNair  و لاین CD-90-12 ) طی سال­های زراعی 95-1394 و 96-1395 در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل ارزیابی شدند. ارزیابی لاین­ها تحت شرایط آلودگی طبیعی و در برابر جمعیت نژادی دارای پرآزاری برای ژن­های مقاومت­Sr25،­Sr5 ،­Sr6 ،­Sr7a  ،Sr9f  ، ­Sr23،­Sr28 ،­Sr29 ،­Sr30 ،­Sr33 ،­Sr34 ،­Sr37 ،­SrDP2 ، ­SrGT،­SrPL ،­SrWLD ،SrH   و SrTmp انجام شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که لاین­های گندم M-93-13، M-93-14،M-93-16  و M-93-20 مقادیر پایینی از CI، FRS، r  و rAUDPC نشان دادند و به ­عنوان لاین­های دارای سطح مطلوب مقاومت تدریجی در نظر گرفته شدند. لاین­های شماره ­C-93-10، C-94-6،C-94-8 ­، CD-94-6 M-93-3، M-93-12 وM-93-18  مقادیر متوسطی از پارامترهای مقاومت به زنگ ساقه را نشان دادند و به­ عنوان لاین­های دارای سطح متوسط مقاومت تدریجی برای زنگ ساقه در نظر گرفته شدند. 25 لاین نیز دارای سطح پایین مقاومت تدریجی و بقیه لاین­ها در گروه لاین­های حساس و بدون هیچ نوع مقاومت تدریجی گروه­بندی شدند. لاین­های دارای سطح مطلوب و متوسط مقاومت تدریجی که از این مطالعه تشخیص داده شدند، می­توانند برای معرفی رقم کاندید شده یا در برنامه ­های به ­نژادی گندم نسبت به زنگ ساقه استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evalution of slow rusting resistance to stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici) in some elite wheat lines

نویسندگان [English]

  • Safarali Safavi 1
  • Farzad Afshari 2
1 Crop and Horticultural Science Research Department, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ardabil, Iran
2 Department of Cereal Research, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
چکیده [English]

The emergence and rapid spread of virulent races of wheat rusts has driven a search for sources of resistance for durable resistance. Slow rusting resistance, a kind of race-nonspecific resistance, has been reported to be more durable. In this study in order to identify possible sources of durable stem rust resistance between elite wheat lines, slow rusting parameters including coefficient of infection (CI), final rust severity (FRS), apparent infection rate (r) and relative area under disease progress curve (rAUDPC) were evaluated in a set of forty six wheat lines along with susceptible control (mixture of McNair and the line CD-90-12) in 2015-2016 and 2016-2017 cropping seasons. This study was conducted in field plots at Ardabil Agricultural Research Station (Iran). All lines were evaluated under natural infection conditions against race population having virulence to resistance genes including Sr25, Sr5, Sr6, Sr7a, Sr23, Sr28, Sr29, Sr30, Sr33, Sr34, Sr37, SrDP2, SrGT, SrPL, SrWLD, SrH and SrTmp < /em>. Results of evaluations for resistance parameters showed that the lines M-93-13, M-93-14, M-93-16 and M-93-20 had low level of CI, FRS, r and rAUDPC so were considered as lines having high levels of slow rusting resistance. The lines C-93-10, C-94-6, C-94-8, CD-94-6, M-93-3, M-93-12 and M-93-18 had moderate level of slow rusting and 25 lines with high values of CI, FRS, r and rAUDPC were grouped as lines having low level of slow rusting resistance. The remaining lines without slow rusting resistance were considered as susceptible group. The lines with high and moderate levels of slow rusting resistance can be used in breeding programs or releasing new resistant cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Black rust
  • Virulence
  • Partial resistance
  • AUDPC
References
 
Admassu B, Friedt W, Ordon F, 2012. Stem rust seedling resistance genes in Ethiopian wheat cultivars and breeding lines. African Crop Science Journal 20: 149–161.
Afshari F, 2000. Studies on rust resistance in wheat with particular emphasis on stripe rust. Ph.D. thesis, University of Sydney, Australia, 252 pp.
Afshari F, 2012. Genetics of pathogenicity of wheat stem rust pathogen (Puccinia graminis f. sp. tritici) and reaction of wheat genotypes to the disease. Iranian Journal of Plant Protection Science 43: 357–365 (in Persian with English abstract).
Ahmadi k, Ebadzade HR, Hatami F, Abdeshah H, Kazmian A, 2020. Agriculture Statistics (2018-2019). Vol. 1, Field Crops. The Center for Information and Communication Technology. 87 pp (in Persian).
Ali S, Shah SJA, Ibrahim M, 2007. Assessment of wheat breeding lines for slow yellow rusting (Puccinia striiformis f. sp tritici). Pakistan Journal of Biological Sciences 10: 3440–3444.
Ali S, Shah SJA, Khalil IH, Rahman H, Maqbool K, et al., 2009. Partial resistance to yellow rust in introduced winter wheat germplasm at the north of Pakistan. Australian Journal of Crop Science 3: 37–43.
Bamdadian A, Torabi M, 1978. Epidemiology of wheat stem rust in southern areas of Iran in 1976. Iranian Journal of Plant Pathology 14: 14–19 (in Persian with English abstract).
Boyd LA, 2005. Centenary review: can Robigus defeat an old enemy? Yellow rust of wheat. The Journal of Agricultural Sciences 143: 233–243.
Broers LHM, Cuesta-Subias X, Lopez-Atilano RM, 1996. Field assessment of quantitative resistance to yellow rust in ten spring bread wheat cultivars. Euphytica 90: 9–16.
Brown WMJ, Hill JP, Velasco VR, 2001. Barley yellow rust in North America. Annual Review of Phytopathology 39: 367–384.
Chen XM, 2005. Epidemiology and control of stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) on wheat. Canadian Journal of Plant Pathology 27: 314–337.
Chen XM, 2013. Review article: high-temperature adult-plant resistance, key for sustainable control of stripe rust. American Journal of Plant Sciences 4: 608–627.
Dadrezaie ST, Lababidi S, Nazari K, Mohammadi E, Afshari F, et al., 2013. Molecular genetic diversity in Iranian populations of Puccinia triticina, the causal agent of wheat leaf rust. American Journal of Plant Science 4: 1375-1386
Denbel W, Badebo A, Alemu T, 2013. Evaluation of Ethiopian commercial wheat cultivars for resistance to stem rust of wheat race ‘UG99’. International Journal of Agronomy and Plant Production 4: 15–24.
Flor HH, 1956. The complementary genetic systems in flax and flax rust. Advanced Genetics 8: 29–54.
Hei N, Shimelis HA, Laing M, and Admassu B, 2015. Assessment of Ethiopian wheat lines for slow rusting resistance to stem rust of wheat caused by Puccinia graminis f. sp. tritici. Journal of Phytopathology 163: 353–363.
Herrera-Foessel SA, Lagudah ES, Huerta-Espino J, Hayden MJ, Bariana HS, et al., 2011. New slow-rusting leaf rust and stripe rust resistance genes Lr67 and Yr46 in wheat are pleiotropic or closely linked. Theoretical and Applied Genetics 122: 239–49.
Herrera-Fossel SA, Singh RP, Huerta-Espino J, Crossa J, Djurle A, et al., 2007. Evaluation of slow rusting resistance components to leaf rust in CIMMYT durum wheats. Euphytica 155: 361–369.
Hovmøller MS, Sørense CK, Walter S, Justesen AF, 2011. Diversity of Puccinia striiformis on Cereals and Grasses. Annual Review of Phytopathology 49: 197–217.
Jin Y, Pretorius RA, Singh RP, Fetch TJ, 2008. Detection of virulence to resistance gene Sr24 within race TTKS of Puccinia graminis f. sp. tritici. Plant Disease 92: 923–926.
Jin Y, Szabo LJ, Rouse MN, Fetch TJ, Pretorius ZA, et al., 2009. Detection of virulence to resistance gene Sr36 within the TTKS race lineage of Puccinia graminis f. sp. tritici. Plant Disease 93: 367–370.
Line RF, 2002. Stripe rust of wheat and barley in North America: A retrospective historical review. Annual Review of Phytopathology 40: 75–118.
Milus EA, Line RF, 1986. Gene action for inheritance of durable, high– temperature, adult plant resistances to stripe rust in wheat. Phytopathology 76: 435–441.
Navabi A, Singh RP, Tewari JP, Briggs KG, 2004. Inheritance of high levels of adult-plant resistance to stripe rust in five spring wheat genotypes. Crop Science 44: 1156–1162.
Nazari K, Mafi M, Yahyaoui A, Singh RP, Park RF, 2009. Detection of wheat stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici) race TTKSK (Ug99) in Iran. Plant Disease 93: 317.
Nzuve FM, Bhavani S, Tusiime G, Njau P, Wanyera R, 2012. Evaluation of bread wheat for both seedling and adult plant resistance to stem rust. African Journal of Plant Science 6: 426– 432.
Omrani A, Khodarahmi M, Roohparvar R, 2020. Investigation of seedling resistance of CIMMYT wheat germplasm to Puccinia graminis f. sp. tritici races. Journal of Applied Researche in Plant Protection (in Persian with English abstract) 9 (2): 75-87.
Park RF, 2007. Stem rust of wheat in Australia. Australian Journal of Agricultural Research 58: 558–566.
Parlevliet JE, 1979. Components of resistance that reduce the rate of epidemic development. Annual Review of Phytopathology 17: 203–222.
Pathan AK, and Park RF, 2006. Evaluation of seedling and adult plant resistance to leaf rust in European wheat cultivars. Euphytica 149: 327–342.
Patpour M, Hovmoller MS, Shahin AA, Newcomb M, Olivera P, et al., 2016. Emergence of Virulence to SrTmp in the Ug99 Race Group of Wheat Stem Rust, Puccinia graminis f. sp. tritici, in Africa. Plant Disease 100 (2): 522.
Patpour M, Nazari K, Ogbonnaya F, Alavi SM, Mousavi A, 2014. Phenotypic and molecular characterization of resistance to stem rust in wheat cultivars and advanced breeding lines from Iran and Syria. Crop Breeding Journal 4 (1): 1–14.
Periyannan S, Moore J, Ayliffe M, Bansal U, Wang X, et al., 2013. The gene Sr33, an ortholog of barley Mla genes, encodes resistance to wheat stem rust race Ug99. Science 341: 786–788.
Peterson RF, Campbell AB, Hannah AE, 1948. A diagrammatic scale for estimating rust intensity of leaves and stems of cereals. Canadian Journal of Research 26: 496–500.
Pretorius ZA, Singh RP, Wagoire WW, Payne TS, 2000. Detection of virulence to wheat stem rust resistance gene Sr31 in Puccinia graminis f. sp. tritici in Uganda. Plant Disease 84: 203.
Roelfs AP, Singh RP, Saari EE, 1992. Rust diseases of wheat: Concepts and Methods of Diseases Management. Mexico, D.F.CIMMYT. 81 pp.
Rosewarne GM, Singh RP, Huerta-Espino J, William H M, Bouchet S, et al., 2006. Leaf tip necrosis, molecular markers and beta1-proteasome subunits associated with the slow rusting resistance genes Lr46/Yr29. Theoretical Applied Genetics 112: 500–508.
Safavi SA, 2021. Field-based assessment of partial resistance to yellow rust in some candidate wheat lines. Journal of Applied Researche in Plant Protection 9(4): 33-47 (in Persian with English abstract).
Safavi SA, Afshari F, 2017a. First report of virulence to resistance gene Sr25 by the stem rust pathogen (Puccinia graminis f. sp. tritici) in Ardabil, North West of Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 53: 119–122.
Safavi SA, Afshari F, 2017b. A seven-year assessment of resistance durability to yellow rust in some wheat cultivars in Ardabil province, Iran. Journal of Crop Protection 6: 409–421.
Safavi SA, Malihipour A, 2018. Effective and ineffective resistance genes and reaction of promising wheat lines to stem rust in Ardabil. Journal of Crop Protection 7: 4015–427.
Safavi SA, Malihipour A, 2020. Partial resistance of some wheat cultivars and candidate lines against to stem rust (Puccinia graminis f. sp. tritici). Plant Protection 43: 31-53 (in Persian with English abstract).
Saintenac C, Zhang W, Salcedo A, Rouse MN, Trick HN, et al., 2013. Identification of wheat gene Sr35 that confers resistance to Ug99 stem rust race group. Science 341: 783–786.
Sandoval-Islas JS, Broers LHM, Mora-Aguilera G, Parlevliet JE, Osada KS, et al., 2007. Quatitative resistance and its components in 16 barley cultivars to yellow rust, Puccinia striiformis f. sp. hordei. Euphytica 153: 295–308.
Sawhney RN, 1995. Genetics of Wheat-Rust Interaction. Plant Breeding Review 13: 293–343.
Shah SJA, Muhmmad M, Hussain S, 2010. Phenotypic and molecular characterization of wheat for slow rusting resistance against Puccinia striiformis Westend. f. sp. tritici. Journal of Phytopathology 158: 393–402.
Singh D, Simmonds J, Park RF, Bariana HS, Snape JW, 2009. Inheritance and QTL mapping of leaf rust resistance in the European winter wheat cultivar “Weaver”. Euphytica 169: 253–261.
Singh KV, Singh GP, Singh PK, Aggarwal HR, 2017. Assessment of slow rusting resistance components to stripe rust pathogen in some exotic wheat germplasm. Indian Phytopathology 70: 52–57.
Singh RP, Huerta-Espino J, Bhavani S, Herrera-Foessel SA, Singh D, et al., 2011a. Race non-specific resistance to rust diseases in CIMMYT spring wheats. Euphytica 179: 175–186.
Singh RP, 1992. Association between gene Lr34 for leaf rust resistance and leaf tip necrosis in wheat. Crop Science 32: 874–878.
Singh RP, Hodson DP, Huerta-Espino J, Jin Y, Bhavani S, et al., 2011b. The Emergence of Ug99 races of the stem rust fungus is a threat to world wheat production. Annual Review of Phytopathology 49: 465–481.
Singh RP, Hodson DP, Jin Y, Huerta-Espino J, 2006. Current status, likely migration and strategies to mitigate the threat to wheat production from race UG99 (TTKS) of stem rust pathogen. CAP review: Perspective in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources 1: 1–13.
Singh RP, Hodson DP, Jin Y, Lagudah ES, Ayliffe MA, et al., 2015. Emergence and spread of new races of wheat stem rust fungus: Continued threat to food security and prospects of genetic control. Phytopathology 105: 872–84.
Singh RP, Nelson JC, Sorrells ME, 2000. Mapping Yr28 and other genes for resistance to stripe rust in wheat. Crop Science 40: 1148–1155.
Stubbs RW, Prescott JM, Saari EE, Dubin HJ, 1986. Cereal Disease Methodology Manual. CIMMYT: Mexico, DF. 46 pp.
Van der Plank JE, 1968. Disease Resistance in Plants. New York, Academic Press. 206 pp.
Wanyera R, Kinyua MG, Jin Y, Singh RP, 2006. The spread of stem rust caused by Puccinia graminis f. sp. tritici, with virulence on Sr31 in wheat in Eastern Africa. Plant Disease 90: 113.
Yu L, Barbier H, Matthew NR, Singh S, Singh RP, et al., 2014. A consensus map for Ug99 stem rust resistance loci in wheat. Theoretical of Applied Genetics 127: 1561–1581.