کلیدواژه‌ها = ایران
شناسایی قارچ های مولد بیماری زنگ (Pucciniales) در پوشش گیاهی دشت اردبیل

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 81-92

10.22034/arpp.2021.13314

مریم سلطانی؛ مهدی داوری؛ مهرداد عباسی؛ محمود بیدار لرد


شیوع گونه‌های Penicillium روی انگور و کشمش در استان‌های آذربایجان‌شرقی، غربی و قزوین

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 41-54

علی خدایی؛ اسدالله بابای اهری؛ مهدی ارزنلو


شناسایی گونه‌های آسپرژیلوس سیاه همراه انگور و کشمش در نواحی جنوبی استان‌های آذربایجان‌شرقی و ‌غربی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 49-64

علی خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ فرشاد درویشی