کلیدواژه‌ها = گندم
The impact of host plant on biological parameters of Diuraphis noxia

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 399-411

10.22034/arpp.2023.16895

حمیده طبسیان؛ شیلا گلدسته؛ غلامحسین مروج؛ الهام صنعتگر؛ محمد قدمیاری


کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم با استفاده از دو گونه Trichoderma harzianum و Trichoderma viride

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 93-107

10.22034/arpp.2021.13305

ساناز کیانی وفا؛ عیدی بازگیر؛ مصطفی درویش نیا


شناسایی منابع جدید مقاومت به بیماری لکه برگی سپتوریایی در ژنوتیپ‌های گندم نان بهاره

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 31-43

معصومه خیرگو؛ ناصر پنجه که؛ فاختک طلیعی


بررسی نقش بوته‌های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 11-20

حجت اله ربانی نسب؛ محمد رضوی؛ محمدعلی آقاجانی؛ مهرداد عباسی؛ سپیده ساجدی؛ محمدرضا میرزایی؛ مسعود ذاکر؛ علی دهقانی؛ ساسان رجایی؛ مجید الداغی


مهار زیستی بیماری پاخوره گندم با جدایه های بومی استان فارس Pseudomonas fluorescens و Trichoderma harzianum

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 159-168

آذین آریان پور؛ مهدی صدروی؛ سیدمحسن تقوی