بررسی نقش بوته‌های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گرگان، ایران.

2 موسسه ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بیرجند، ایران.

4 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی شاهرود، ایران.

5 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی خرم آباد، ایران.

6 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی شیراز، ایران.

7 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ساری، ایران.

چکیده

چکیده
قارچ Puccinia graminis f.sp. tritici عامل بیماری زنگ سیاه گندم است. این زنگ، دوپایه با سیکل کامل است که میزبان واسط آن گیاه زرشک (Berberis spp.) بوده وتولید مثل جنسی قارچ بر روی آن صورت می‌پذیرد. در برخی مناطق که یوردیوسپور ها امکان بقا در زمستان را ندارند، بوته‌های زرشک بازیدیوسپورهای تولیدشده توسط تلیوسپورهای زمستان گذران را پذیرفته و باعث انتقال زنگ سیاه به فصل بعد می‌گردند. در این تحقیق، نمونه‌های آلوده‌ی برگ زرشک به جوش‌های مشکوک به اسیدیوم قارچ عامل زنگ سیاه گندم از استان‌های خراسان شمالی، مازندران، گلستان، سمنان، فارس، لرستان و خراسان جنوبی، جمع‌آوری و گونه‌ی میزبان و همچنین ارتباط اسیدیوم ها به زنگ سیاه گندم مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع پنج گونه و هیبرید Berberis vulgaris، B. integerrima × vulgaris،B. integerrima × cartingia، B. orthobotrys و         B. integerrima از زرشک به‌عنوان میزبان شناسایی شدند. از مایه‌زنی اسیدیوسپورها روی ارقام گندم حساس، فقط دو مورد زنگ سیاه شناسایی شد. با مطالعات میکروسکوپی سه گونه‌ی Puccinia magelhaenica، P. brachypodi. و Aecidium berberidis شناسایی شدند که هیچ‌کدام عامل زنگ‌های غلات و به‌ویژه زنگ سیاه نیستند؛ بنابراین جز در موارد بسیار نادر، رابطه‌ی مشخصی بین جوش‌های اسیدیوم روی درختچه زرشک و بیماری زنگ سیاه گندم در استان‌های مورد بررسی در این پروژه وجود نداشت.           
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Barberry Shrubs Role in Transferring Wheat Stem Rust Disease Agent to the Next Season

نویسندگان [English]

  • Hojatolah Rabbani Nasab 1
  • Mohammad Razavi 2
  • Mohammad Ali Aghajani 3
  • Mehrdad Abasi 2
  • Sepideh Sajedi 2
  • Mohammad Reza Mirzaei 3
  • Masoud Zaker 4
  • Ali Dehghani 5
  • Sasan Rajaei 6
  • Majid Aldaghi 7
1 Plant Protection Research Division, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gorgan, Iran.
2 Iranian Research Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Plant Protection Research Division, South khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Birjand, Iran.
4 Plant Protection Research Division, Shahrood Agricultural and Natural Resources Research Center of Semnan Province, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shahrood, Iran.
5 Plant Protection Research Division, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Khorram Abad, Iran.
6 Plant Protection Research Division, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shiraz, Iran.
7 Plant Protection Research Division, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran.
Abbasi M, Hedjaroude GhA, Ershad D and Termeh F, 2002. On the taxonomy of Puccinia graminis Pers. and some remarks on the ecology of the rust in Iran. Journal of Plant Pathology 38: 9-42.
Abbasi M, Goodwin SB, and Scholler M, 2005. Taxonomy, Phylogeny and distribution of Puccinia graminis, the black stem rust: new insights based on rDNA sequence data. Mycoscience 46: 241-247.
Cummins GB, 1971. The Rust Fungi of Cereals and Grasses. Springer, Berlin, Heidelberg, New York.
Cummins GB, and Greene HC, 1966. A review of the grass rust fungi that have uredial paraphyses and aecia on Berberis-Mahonia. Mycologia 58 (5): 702-721.
Cummins GB, and Hiratsuka Y, 1983. Illustrated genera of rust fungi. Revised. American Phytopathological Society (Ed)., Minneapolis.
Gjaerum HB, 1986. Rust fungi (Uredinales) from Iran and Afghanistan. Sydowia 39: 68-100
Karimi MR, Abbasi M and Jafari A, 1998. Incidence of barberry rust (Aecidium berberidis) in south of Khorassan. Applied Entomology and Phtopathology 66: 142- 143.
Kostić B, 1962. Fiziološke rase Puccinia graminis tritici Erikss. et Henn. u jugoistočnom delu FNRJ. Zaštita bilja 69-70.
Mcintosh RA, Wellings CR and Park RF,1995. Wheat Rusts: An Atlas of Resistance Genes. CSIRO Publications, Victoria, Australia.
Nazari K, Mafi M, Nasrollahi M, Chaychi M, Afshari F and Hasan bayat Z, 2008. Detection of Isolates of Puccinia graminis f. sp. tritici Virulent to Sr31 Resistance Gene in Western Provinces of Iran. Seed and Plant 24 (1): 207-213. (in Farsi)
Rayner RW, 1970. A mycological colour chart. Commonwealth Mycological Institute, Kew: 34 pp + charts.
Roelfs AP, 1985. Epidemiology in North America. In the cereal rusts, PP. In:  W.R. Bushnell and A.P.Roelfs (eds)., 2: 3-37. Orlando Florida: Academic Press, Inc.
Singh RP, Hodson D, Huerta-Espino PJ, Jin Y, Bhavani Njau S, Herrera-Foessel PS, Singh PK, Singh S and Govindan V,2011. The Emergence of Ug99 Races of the Stem Rust Fungus is a Threat to World Wheat Production. Annual Review of Phytopathology 49: 1–13.
Staletić M, Stojanović S, And Marković A, 2004. The virulence spectrum of Puccinia graminis f.sp. tritici from different Berberis species. Kragujevac Journal of Science26, 65-74.
Urban Z, and Markova J, 1983. On the taxonomy and ecology of Puccinia graminis. Cereal Rusts Bulletin, 11: 12-16.
Urban Z, and Markova J, 1984. Ecology and Evolution of Puccinia graminis Pers. Česká Mykology 38: 65-95.
Urban Z, and Markova J, 1994. The rust fungi of grasses in Europe. 2. Puccinia brachypodii Otth and its allies. Acta University of Carroll - Biology 38: 13-57.
Zohary M, 1963.On the Geobotanical Structure of Iran. Bulletin of the Research Council. Botany, Supplement, 11D: 1-113.