نویسنده = صفرعلی صفوی
بررسی واکنش ژنوتیپ‌های پیشرفته و تجاری گندم ایران نسبت به زنگ قهوه‌ای در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-13

10.22034/arpp.2022.15742

سید طه دادرضائی؛ محمدعلی دهقان؛ صفرعلی صفوی؛ محمد دالوند؛ کمال شهبازی