نویسنده = شهزاد ایرانی پور
کنترل شیمیایی کرم خراط Zeuzera pyrina در باغ‌های گردو شهرستان‌های اسکو و آذرشهر

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 89-97

10.22034/arpp.2022.15418

محمد ملک زاده؛ رقیه کریم زاده؛ شهزاد ایرانی پور


تاثیر باکتری Bacillus thuringiensis بر فراسنجه‌های زیستی زنبور Trichogramma brassicae

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 29-45

ناهید واعظ؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی


اثرات زیرکشندگی Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Berliner روی کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera Hübner

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 147-163

ناهید واعظ؛ شهزاد ایرانی پور؛ میرجلیل حجازی


پراکنش فضایی شته ی کوچک گردو (Chromaphis juglandicola (Kaltenbach) (Homp., Aphididae در باغ های گردوی استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 2، مهر 1394، صفحه 27-41

حسین مهدوی؛ شهزاد ایرانی پور؛ علی مهرور؛ رقیه کریم زاده